ProbaNet: Proposal-balanced Network for Object Detection

May 06, 2020
Xiang Zhang, Jing Wu, Mingyi Zhou


  Access Model/Code and Paper
MLCVNet: Multi-Level Context VoteNet for 3D Object Detection

Apr 12, 2020
Qian Xie, Yu-Kun Lai, Jing Wu, Zhoutao Wang, Yiming Zhang, Kai Xu, Jun Wang

* To be presented at CVPR 2020 

  Access Model/Code and Paper
DaST: Data-free Substitute Training for Adversarial Attacks

Mar 31, 2020
Mingyi Zhou, Jing Wu, Yipeng Liu, Shuaicheng Liu, Ce Zhu

* Accepted by CVPR2020 

  Access Model/Code and Paper
Adversarial Imitation Attack

Mar 31, 2020
Mingyi Zhou, Jing Wu, Yipeng Liu, Xiaolin Huang, Shuaicheng Liu, Xiang Zhang, Ce Zhu

* 8 pages 

  Access Model/Code and Paper
Analyzing the Noise Robustness of Deep Neural Networks

Jan 26, 2020
Kelei Cao, Mengchen Liu, Hang Su, Jing Wu, Jun Zhu, Shixia Liu


  Access Model/Code and Paper
MW-GAN: Multi-Warping GAN for Caricature Generation with Multi-Style Geometric Exaggeration

Jan 07, 2020
Haodi Hou, Jing Huo, Jing Wu, Yu-Kun Lai, Yang Gao


  Access Model/Code and Paper
Rigid Point Registration with Expectation Conditional Maximization

Mar 07, 2018
Jing Wu


  Access Model/Code and Paper