Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Juanzi Li

TravelBERT: Pre-training Language Model Incorporating Domain-specific Heterogeneous Knowledge into A Unified Representation


Sep 05, 2021
Hongyin Zhu, Hao Peng, Zhiheng Lyu, Lei Hou, Juanzi Li, Jinghui Xiao


  Access Paper or Ask Questions

Are Missing Links Predictable? An Inferential Benchmark for Knowledge Graph Completion


Aug 25, 2021
Yixin Cao, Xiang Ji, Xin Lv, Juanzi Li, Yonggang Wen, Hanwang Zhang

* 15 pages, 13 figures, ACL'2021 

  Access Paper or Ask Questions

Prompt-Learning for Fine-Grained Entity Typing


Aug 24, 2021
Ning Ding, Yulin Chen, Xu Han, Guangwei Xu, Pengjun Xie, Hai-Tao Zheng, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Hong-Gee Kim


  Access Paper or Ask Questions

Knowledgeable Prompt-tuning: Incorporating Knowledge into Prompt Verbalizer for Text Classification


Aug 04, 2021
Shengding Hu, Ning Ding, Huadong Wang, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Learning from Miscellaneous Other-Class Words for Few-shot Named Entity Recognition


Jun 29, 2021
Meihan Tong, Shuai Wang, Bin Xu, Yixin Cao, Minghui Liu, Lei Hou, Juanzi Li


  Access Paper or Ask Questions

TWAG: A Topic-Guided Wikipedia Abstract Generator


Jun 29, 2021
Fangwei Zhu, Shangqing Tu, Jiaxin Shi, Juanzi Li, Lei Hou, Tong Cui

* Accepted by ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Interpretable and Low-Resource Entity Matching via Decoupling Feature Learning from Decision Making


Jun 08, 2021
Zijun Yao, Chengjiang Li, Tiansi Dong, Xin Lv, Jifan Yu, Lei Hou, Juanzi Li, Yichi Zhang, Zelin Dai


  Access Paper or Ask Questions

CLEVE: Contrastive Pre-training for Event Extraction


May 30, 2021
Ziqi Wang, Xiaozhi Wang, Xu Han, Yankai Lin, Lei Hou, Zhiyuan Liu, Peng Li, Juanzi Li, Jie Zhou

* Accepted at ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

TransferNet: An Effective and Transparent Framework for Multi-hop Question Answering over Relation Graph


Apr 15, 2021
Jiaxin Shi, Shulin Cao, Lei Hou, Juanzi Li, Hanwang Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Is Multi-Hop Reasoning Really Explainable? Towards Benchmarking Reasoning Interpretability


Apr 14, 2021
Xin Lv, Yixin Cao, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu, Yichi Zhang, Zelin Dai


  Access Paper or Ask Questions

CPM: A Large-scale Generative Chinese Pre-trained Language Model


Dec 01, 2020
Zhengyan Zhang, Xu Han, Hao Zhou, Pei Ke, Yuxian Gu, Deming Ye, Yujia Qin, Yusheng Su, Haozhe Ji, Jian Guan, Fanchao Qi, Xiaozhi Wang, Yanan Zheng, Guoyang Zeng, Huanqi Cao, Shengqi Chen, Daixuan Li, Zhenbo Sun, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Jie Tang, Juanzi Li, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Exploring and Evaluating Attributes, Values, and Structures for Entity Alignment


Oct 07, 2020
Zhiyuan Liu, Yixin Cao, Liangming Pan, Juanzi Li, Zhiyuan Liu, Tat-Seng Chua

* 10 pages, EMNLP2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Anticipation and Completion for Multi-Hop Reasoning over Sparse Knowledge Graph


Oct 05, 2020
Xin Lv, Xu Han, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu, Wei Zhang, Yichi Zhang, Hao Kong, Suhui Wu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Syllogism with Euler Neural-Networks


Jul 20, 2020
Tiansi Dong, Chengjiang Li, Christian Bauckhage, Juanzi Li, Stefan Wrobel, Armin B. Cremers

* 16 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

KQA Pro: A Large Diagnostic Dataset for Complex Question Answering over Knowledge Base


Jul 08, 2020
Jiaxin Shi, Shulin Cao, Liangming Pan, Yutong Xiang, Lei Hou, Juanzi Li, Hanwang Zhang, Bin He


  Access Paper or Ask Questions

KACC: A Multi-task Benchmark for Knowledge Abstraction, Concretization and Completion


Apr 28, 2020
Jie Zhou, Xin Lv, Cheng Yang, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

MAVEN: A Massive General Domain Event Detection Dataset


Apr 28, 2020
Xiaozhi Wang, Ziqi Wang, Xu Han, Wangyi Jiang, Rong Han, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Peng Li, Yankai Lin, Jie Zhou

* 9 pages, 2 figures; Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

KEPLER: A Unified Model for Knowledge Embedding and Pre-trained Language Representation


Nov 13, 2019
Xiaozhi Wang, Tianyu Gao, Zhaocheng Zhu, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Jian Tang

* work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Course Concept Expansion in MOOCs with External Knowledge and Interactive Game


Sep 17, 2019
Jifan Yu, Chenyu Wang, Gan Luo, Lei Hou, Juanzi Li, Jie Tang, Zhiyuan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Adapting Meta Knowledge Graph Information for Multi-Hop Reasoning over Few-Shot Relations


Aug 30, 2019
Xin Lv, Yuxian Gu, Xu Han, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Channel Graph Neural Network for Entity Alignment


Aug 26, 2019
Yixin Cao, Zhiyuan Liu, Chengjiang Li, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Tat-Seng Chua

* 10 pages, 4 figures, ACL2019 

  Access Paper or Ask Questions

Explainable and Explicit Visual Reasoning over Scene Graphs


Dec 05, 2018
Jiaxin Shi, Hanwang Zhang, Juanzi Li


  Access Paper or Ask Questions

Joint Representation Learning of Cross-lingual Words and Entities via Attentive Distant Supervision


Nov 27, 2018
Yixin Cao, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu, Chengjiang Li, Xu Chen, Tiansi Dong

* 11 pages, EMNLP2018 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Collective Entity Linking


Nov 21, 2018
Yixin Cao, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu

* 12 pages, 3 figures, COLING2018 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Embed Sentences Using Attentive Recursive Trees


Nov 15, 2018
Jiaxin Shi, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu, Hanwang Zhang

* AAAI Conference of Artificial Intelligence, 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Differentiating Concepts and Instances for Knowledge Graph Embedding


Nov 12, 2018
Xin Lv, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu

* Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. 2018: 1971-1979 

  Access Paper or Ask Questions

DeepChannel: Salience Estimation by Contrastive Learning for Extractive Document Summarization


Nov 07, 2018
Jiaxin Shi, Chen Liang, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu, Hanwang Zhang

* AAAI-19 

  Access Paper or Ask Questions