Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiao Zhang

Self-distillation with Batch Knowledge Ensembling Improves ImageNet Classification


Apr 27, 2021
Yixiao Ge, Ching Lam Choi, Xiao Zhang, Peipei Zhao, Feng Zhu, Rui Zhao, Hongsheng Li

* Project Page: https://geyixiao.com/projects/bake 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Graph Structures with Transformer for Multivariate Time Series Anomaly Detection in IoT


Apr 08, 2021
Zekai Chen, Dingshuo Chen, Zixuan Yuan, Xiuzhen Cheng, Xiao Zhang

* 12 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Improved Estimation of Concentration Under $\ell_p$-Norm Distance Metrics Using Half Spaces


Mar 24, 2021
Jack Prescott, Xiao Zhang, David Evans

* ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Deep Learning: Interpretations, Interpretability, Trustworthiness, and Beyond


Mar 19, 2021
Xuhong Li, Haoyi Xiong, Xingjian Li, Xuanyu Wu, Xiao Zhang, Ji Liu, Jiang Bian, Dejing Dou


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Task Time Series Forecasting With Shared Attention


Jan 24, 2021
Zekai Chen, Jiaze E, Xiao Zhang, Hao Sheng, Xiuzheng Cheng

* Accepted by ICDMW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling Heterogeneous Relations across Multiple Modes for Potential Crowd Flow Prediction


Jan 18, 2021
Qiang Zhou, Jingjing Gu, Xinjiang Lu, Fuzhen Zhuang, Yanchao Zhao, Qiuhong Wang, Xiao Zhang

* Accepted by the 35th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Guidance Module Network for Video Captioning


Dec 20, 2020
Xiao Zhang, Chunsheng Liu, Faliang Chang


  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Visual Representation Learning from Hierarchical Grouping


Dec 05, 2020
Xiao Zhang, Michael Maire

* Accepted by NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-supervised Autoencoding Projective Dependency Parsing


Nov 02, 2020
Xiao Zhang, Dan Goldwasser

* COLING 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Lingual Document Retrieval with Smooth Learning


Nov 02, 2020
Jiapeng Liu, Xiao Zhang, Dan Goldwasser, Xiao Wang

* COLING 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Measuring Information Transfer in Neural Networks


Sep 16, 2020
Xiao Zhang, Xingjian Li, Dejing Dou, Ji Wu


  Access Paper or Ask Questions

Variance Reduction for Deep Q-Learning using Stochastic Recursive Gradient


Jul 25, 2020
Haonan Jia, Xiao Zhang, Jun Xu, Wei Zeng, Hao Jiang, Xiaohui Yan, Ji-Rong Wen

* 8 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Rethink the Connections among Generalization, Memorization and the Spectral Bias of DNNs


Apr 29, 2020
Xiao Zhang, Dongrui Wu

* 14 pages,11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Nearly Optimal Risk Bounds for Kernel K-Means


Mar 09, 2020
Yong Liu, Lizhong Ding, Hua Zhang, Wenqi Ren, Xiao Zhang, Shali Jiang, Xinwang Liu, Weiping Wang


  Access Paper or Ask Questions

Tiny Noise Can Make an EEG-Based Brain-Computer Interface Speller Output Anything


Mar 04, 2020
Xiao Zhang, Dongrui Wu, Lieyun Ding, Hanbin Luo, Chin-Teng Lin, Tzyy-Ping Jung, Ricardo Chavarriaga


  Access Paper or Ask Questions

Understanding the Intrinsic Robustness of Image Distributions using Conditional Generative Models


Mar 01, 2020
Xiao Zhang, Jinghui Chen, Quanquan Gu, David Evans

* 14 pages, 2 figures, 5 tables, AISTATS final paper reformatted for readability 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Adversarially Robust Representations via Worst-Case Mutual Information Maximization


Feb 26, 2020
Sicheng Zhu, Xiao Zhang, David Evans

* 18 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Label-guided Learning for Text Classification


Feb 25, 2020
Xien Liu, Song Wang, Xiao Zhang, Xinxin You, Ji Wu, Dejing Dou


  Access Paper or Ask Questions

Tensor Graph Convolutional Networks for Text Classification


Jan 12, 2020
Xien Liu, Xinxin You, Xiao Zhang, Ji Wu, Ping Lv

* 8 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Empirical Studies on the Properties of Linear Regions in Deep Neural Networks


Jan 04, 2020
Xiao Zhang, Dongrui Wu

* In ICLR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learn to Segment Retinal Lesions and Beyond


Dec 25, 2019
Qijie Wei, Xirong Li, Weihong Yu, Xiao Zhang, Yongpeng Zhang, Bojie Hu, Bin Mo, Di Gong, Ning Chen, Dayong Ding, Youxin Chen

* 13 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Universal Adversarial Perturbations for CNN Classifiers in EEG-Based BCIs


Dec 03, 2019
Zihan Liu, Xiao Zhang, Dongrui Wu


  Access Paper or Ask Questions

An Anomaly Contribution Explainer for Cyber-Security Applications


Dec 01, 2019
Xiao Zhang, Manish Marwah, I-ta Lee, Martin Arlitt, Dan Goldwasser


  Access Paper or Ask Questions

Active Learning for Black-Box Adversarial Attacks in EEG-Based Brain-Computer Interfaces


Nov 07, 2019
Xue Jiang, Xiao Zhang, Dongrui Wu


  Access Paper or Ask Questions

SegSort: Segmentation by Discriminative Sorting of Segments


Oct 30, 2019
Jyh-Jing Hwang, Stella X. Yu, Jianbo Shi, Maxwell D. Collins, Tien-Ju Yang, Xiao Zhang, Liang-Chieh Chen

* In ICCV 2019. Webpage & Code: https://jyhjinghwang.github.io/projects/segsort.html 

  Access Paper or Ask Questions

An Adaptive Empirical Bayesian Method for Sparse Deep Learning


Oct 23, 2019
Wei Deng, Xiao Zhang, Faming Liang, Guang Lin

* Accepted by NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Low-cost LIDAR based Vehicle Pose Estimation and Tracking


Oct 03, 2019
Chen Fu, Chiyu Dong, Xiao Zhang, John M. Dolan


  Access Paper or Ask Questions