Alert button
Picture for Yifan Liu

Yifan Liu

Alert button

Diffusion Model-Based Image Editing: A Survey

Feb 27, 2024
Yi Huang, Jiancheng Huang, Yifan Liu, Mingfu Yan, Jiaxi Lv, Jianzhuang Liu, Wei Xiong, He Zhang, Shifeng Chen, Liangliang Cao

Viaarxiv icon

Zero-Shot Chain-of-Thought Reasoning Guided by Evolutionary Algorithms in Large Language Models

Feb 08, 2024
Feihu Jin, Yifan Liu, Ying Tan

Viaarxiv icon

EndoGaussian: Gaussian Splatting for Deformable Surgical Scene Reconstruction

Jan 23, 2024
Yifan Liu, Chenxin Li, Chen Yang, Yixuan Yuan

Viaarxiv icon

ICGNet: A Unified Approach for Instance-Centric Grasping

Jan 18, 2024
René Zurbrügg, Yifan Liu, Francis Engelmann, Suryansh Kumar, Marco Hutter, Vaishakh Patil, Fisher Yu

Viaarxiv icon

Inter-X: Towards Versatile Human-Human Interaction Analysis

Dec 26, 2023
Liang Xu, Xintao Lv, Yichao Yan, Xin Jin, Shuwen Wu, Congsheng Xu, Yifan Liu, Yizhou Zhou, Fengyun Rao, Xingdong Sheng, Yunhui Liu, Wenjun Zeng, Xiaokang Yang

Viaarxiv icon

Bag of Tricks: Semi-Supervised Cross-domain Crater Detection with Poor Data Quality

Dec 11, 2023
Yifan Liu, Tiecheng Song

Viaarxiv icon

HumanRecon: Neural Reconstruction of Dynamic Human Using Geometric Cues and Physical Priors

Nov 26, 2023
Junhui Yin, Wei Yin, Hao Chen, Xuqian Ren, Zhanyu Ma, Jun Guo, Yifan Liu

Viaarxiv icon

GPT4Motion: Scripting Physical Motions in Text-to-Video Generation via Blender-Oriented GPT Planning

Nov 21, 2023
Jiaxi Lv, Yi Huang, Mingfu Yan, Jiancheng Huang, Jianzhuang Liu, Yifan Liu, Yafei Wen, Xiaoxin Chen, Shifeng Chen

Figure 1 for GPT4Motion: Scripting Physical Motions in Text-to-Video Generation via Blender-Oriented GPT Planning
Figure 2 for GPT4Motion: Scripting Physical Motions in Text-to-Video Generation via Blender-Oriented GPT Planning
Figure 3 for GPT4Motion: Scripting Physical Motions in Text-to-Video Generation via Blender-Oriented GPT Planning
Figure 4 for GPT4Motion: Scripting Physical Motions in Text-to-Video Generation via Blender-Oriented GPT Planning
Viaarxiv icon

High-Fidelity 3D Head Avatars Reconstruction through Spatially-Varying Expression Conditioned Neural Radiance Field

Oct 10, 2023
Minghan Qin, Yifan Liu, Yuelang Xu, Xiaochen Zhao, Yebin Liu, Haoqian Wang

Viaarxiv icon

Bootstrap Diffusion Model Curve Estimation for High Resolution Low-Light Image Enhancement

Oct 02, 2023
Jiancheng Huang, Yifan Liu, Shifeng Chen

Figure 1 for Bootstrap Diffusion Model Curve Estimation for High Resolution Low-Light Image Enhancement
Figure 2 for Bootstrap Diffusion Model Curve Estimation for High Resolution Low-Light Image Enhancement
Figure 3 for Bootstrap Diffusion Model Curve Estimation for High Resolution Low-Light Image Enhancement
Figure 4 for Bootstrap Diffusion Model Curve Estimation for High Resolution Low-Light Image Enhancement
Viaarxiv icon