Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Liang Xu

On Robust Classification using Contractive Hamiltonian Neural ODEs


Mar 22, 2022
Muhammad Zakwan, Liang Xu, Giancarlo Ferrari-Trecate


  Access Paper or Ask Questions

HAKE: A Knowledge Engine Foundation for Human Activity Understanding


Feb 14, 2022
Yong-Lu Li, Xinpeng Liu, Xiaoqian Wu, Yizhuo Li, Zuoyu Qiu, Liang Xu, Yue Xu, Hao-Shu Fang, Cewu Lu

* HAKE 2.0 (work in progress); website:http://hake-mvig.cn/ 

  Access Paper or Ask Questions

Data-Driven Computational Methods for the Domain of Attraction and Zubov's Equation


Dec 29, 2021
Wei Kang, Kai Sun, Liang Xu

* 20 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DataCLUE: A Benchmark Suite for Data-centric NLP


Nov 17, 2021
Liang Xu, Jiacheng Liu, Xiang Pan, Xiaojing Lu, Xiaofeng Hou

* Working In Progress. 8 pages, 9 tables, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Skeleton-Based Mutually Assisted Interacted Object Localization and Human Action Recognition


Oct 28, 2021
Liang Xu, Cuiling Lan, Wenjun Zeng, Cewu Lu

* 10 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Yuan 1.0: Large-Scale Pre-trained Language Model in Zero-Shot and Few-Shot Learning


Oct 12, 2021
Shaohua Wu, Xudong Zhao, Tong Yu, Rongguo Zhang, Chong Shen, Hongli Liu, Feng Li, Hong Zhu, Jiangang Luo, Liang Xu, Xuanwei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

AdaK-NER: An Adaptive Top-K Approach for Named Entity Recognition with Incomplete Annotations


Sep 11, 2021
Hongtao Ruan, Liying Zheng, Peixian Hu, Liang Xu, Jing Xiao


  Access Paper or Ask Questions

FewCLUE: A Chinese Few-shot Learning Evaluation Benchmark


Jul 15, 2021
Liang Xu, Xiaojing Lu, Chenyang Yuan, Xuanwei Zhang, Hu Yuan, Huilin Xu, Guoao Wei, Xiang Pan, Hai Hu

* Work in Progress; 8 pages, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Evaluating Modules in Graph Contrastive Learning


Jun 15, 2021
Ganqu Cui, Yufeng Du, Cheng Yang, Jie Zhou, Liang Xu, Lifeng Wang, Zhiyuan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Hamiltonian Deep Neural Networks Guaranteeing Non-vanishing Gradients by Design


May 27, 2021
Clara Lucía Galimberti, Luca Furieri, Liang Xu, Giancarlo Ferrari-Trecate


  Access Paper or Ask Questions

A unified framework for Hamiltonian deep neural networks


Apr 27, 2021
Clara L. Galimberti, Liang Xu, Giancarlo Ferrari Trecate

* 11 pages, 4 figures, accepted for L4DC 2021 

  Access Paper or Ask Questions

An Alignment-Agnostic Model for Chinese Text Error Correction


Apr 15, 2021
Liying Zheng, Yue Deng, Weishun Song, Liang Xu, Jing Xiao


  Access Paper or Ask Questions

Transferable Interactiveness Knowledge for Human-Object Interaction Detection


Jan 25, 2021
Yong-Lu Li, Xinpeng Liu, Xiaoqian Wu, Xijie Huang, Liang Xu, Cewu Lu

* TPAMI version of our CVPR2019 paper with a new benchmark PsStaNet-HOI. Code: https://github.com/DirtyHarryLYL/Transferable-Interactiveness-Network 

  Access Paper or Ask Questions

Pushing the Envelope of Thin Crack Detection


Jan 09, 2021
Liang Xu, Taro Hatsutani, Xing Liu, Engkarat Techapanurak, Han Zou, Takayuki Okatani


  Access Paper or Ask Questions

NVAE-GAN Based Approach for Unsupervised Time Series Anomaly Detection


Jan 08, 2021
Liang Xu, Liying Zheng, Weijun Li, Zhenbo Chen, Weishun Song, Yue Deng, Yongzhe Chang, Jing Xiao, Bo Yuan


  Access Paper or Ask Questions

Low-cost and high-performance data augmentation for deep-learning-based skin lesion classification


Jan 07, 2021
Shuwei Shen, Mengjuan Xu, Fan Zhang, Pengfei Shao, Honghong Liu, Liang Xu, Chi Zhang, Peng Liu, Zhihong Zhang, Peng Yao, Ronald X. Xu

* 8 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

OCNLI: Original Chinese Natural Language Inference


Oct 12, 2020
Hai Hu, Kyle Richardson, Liang Xu, Lu Li, Sandra Kuebler, Lawrence S. Moss

* Findings of EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

PaStaNet: Toward Human Activity Knowledge Engine


Apr 21, 2020
Yong-Lu Li, Liang Xu, Xinpeng Liu, Xijie Huang, Yue Xu, Shiyi Wang, Hao-Shu Fang, Ze Ma, Mingyang Chen, Cewu Lu

* Accepted to CVPR 2020, supplementary materials included, code available: http://hake-mvig.cn/ 

  Access Paper or Ask Questions

CLUE: A Chinese Language Understanding Evaluation Benchmark


Apr 14, 2020
Liang Xu, Xuanwei Zhang, Lu Li, Hai Hu, Chenjie Cao, Weitang Liu, Junyi Li, Yudong Li, Kai Sun, Yechen Xu, Yiming Cui, Cong Yu, Qianqian Dong, Yin Tian, Dian Yu, Bo Shi, Jun Zeng, Rongzhao Wang, Weijian Xie, Yanting Li, Yina Patterson, Zuoyu Tian, Yiwen Zhang, He Zhou, Shaoweihua Liu, Qipeng Zhao, Cong Yue, Xinrui Zhang, Zhengliang Yang, Zhenzhong Lan

* 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CLUECorpus2020: A Large-scale Chinese Corpus for Pre-training Language Model


Mar 05, 2020
Liang Xu, Xuanwei Zhang, Qianqian Dong

* 8 pages, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

CLUECorpus2020: A Large-scale Chinese Corpus for Pre-trainingLanguage Model


Mar 03, 2020
Liang Xu, Xuanwei Zhang, Qianqian Dong

* 8 pages, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

CLUENER2020: Fine-grained Named Entity Recognition Dataset and Benchmark for Chinese


Jan 20, 2020
Liang Xu, Yu tong, Qianqian Dong, Yixuan Liao, Cong Yu, Yin Tian, Weitang Liu, Lu Li, Caiquan Liu, Xuanwei Zhang

* 6 pages, 5 tables, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

CLUENER2020: Fine-grained Name Entity Recognition for Chinese


Jan 13, 2020
Liang Xu, Qianqian Dong, Cong Yu, Yin Tian, Weitang Liu, Lu Li, Xuanwei Zhang

* 6 pages, 5 tables, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

3D Objectness Estimation via Bottom-up Regret Grouping


Dec 05, 2019
Zelin Ye, Yan Hao, Liang Xu, Rui Zhu, Cewu Lu


  Access Paper or Ask Questions

HAKE: Human Activity Knowledge Engine


May 08, 2019
Yong-Lu Li, Liang Xu, Xijie Huang, Xinpeng Liu, Ze Ma, Mingyang Chen, Shiyi Wang, Hao-Shu Fang, Cewu Lu

* Draft, work in progress. HAKE-1.0 will be released this summer 

  Access Paper or Ask Questions