Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
OCNLI: Original Chinese Natural Language Inference

Oct 12, 2020
Hai Hu, Kyle Richardson, Liang Xu, Lu Li, Sandra Kuebler, Lawrence S. Moss

* Findings of EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

PaStaNet: Toward Human Activity Knowledge Engine

Apr 21, 2020
Yong-Lu Li, Liang Xu, Xinpeng Liu, Xijie Huang, Yue Xu, Shiyi Wang, Hao-Shu Fang, Ze Ma, Mingyang Chen, Cewu Lu

* Accepted to CVPR 2020, supplementary materials included, code available: http://hake-mvig.cn/ 

  Access Paper or Ask Questions

CLUE: A Chinese Language Understanding Evaluation Benchmark

Apr 14, 2020
Liang Xu, Xuanwei Zhang, Lu Li, Hai Hu, Chenjie Cao, Weitang Liu, Junyi Li, Yudong Li, Kai Sun, Yechen Xu, Yiming Cui, Cong Yu, Qianqian Dong, Yin Tian, Dian Yu, Bo Shi, Jun Zeng, Rongzhao Wang, Weijian Xie, Yanting Li, Yina Patterson, Zuoyu Tian, Yiwen Zhang, He Zhou, Shaoweihua Liu, Qipeng Zhao, Cong Yue, Xinrui Zhang, Zhengliang Yang, Zhenzhong Lan

* 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CLUECorpus2020: A Large-scale Chinese Corpus for Pre-training Language Model

Mar 05, 2020
Liang Xu, Xuanwei Zhang, Qianqian Dong

* 8 pages, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

CLUECorpus2020: A Large-scale Chinese Corpus for Pre-trainingLanguage Model

Mar 03, 2020
Liang Xu, Xuanwei Zhang, Qianqian Dong

* 8 pages, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

CLUENER2020: Fine-grained Named Entity Recognition Dataset and Benchmark for Chinese

Jan 20, 2020
Liang Xu, Yu tong, Qianqian Dong, Yixuan Liao, Cong Yu, Yin Tian, Weitang Liu, Lu Li, Caiquan Liu, Xuanwei Zhang

* 6 pages, 5 tables, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

CLUENER2020: Fine-grained Name Entity Recognition for Chinese

Jan 13, 2020
Liang Xu, Qianqian Dong, Cong Yu, Yin Tian, Weitang Liu, Lu Li, Xuanwei Zhang

* 6 pages, 5 tables, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

3D Objectness Estimation via Bottom-up Regret Grouping

Dec 05, 2019
Zelin Ye, Yan Hao, Liang Xu, Rui Zhu, Cewu Lu


  Access Paper or Ask Questions

HAKE: Human Activity Knowledge Engine

May 08, 2019
Yong-Lu Li, Liang Xu, Xijie Huang, Xinpeng Liu, Ze Ma, Mingyang Chen, Shiyi Wang, Hao-Shu Fang, Cewu Lu

* Draft, work in progress. HAKE-1.0 will be released this summer 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical method for cataract grading based on retinal images using improved Haar wavelet

Apr 02, 2019
Lvchen Cao, Huiqi Li, Yanjun Zhang, Liang Xu, Li Zhang

* Under Review by Information Fusion (Elsevier) 

  Access Paper or Ask Questions

Action Machine: Rethinking Action Recognition in Trimmed Videos

Dec 17, 2018
Jiagang Zhu, Wei Zou, Liang Xu, Yiming Hu, Zheng Zhu, Manyu Chang, Junjie Huang, Guan Huang, Dalong Du


  Access Paper or Ask Questions

Transferable Interactiveness Prior for Human-Object Interaction Detection

Nov 23, 2018
Yong-Lu Li, Siyuan Zhou, Xijie Huang, Liang Xu, Ze Ma, Hao-Shu Fang, Yan-Feng Wang, Cewu Lu

* 9 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions