Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
3D-FRONT: 3D Furnished Rooms with layOuts and semaNTics

Nov 18, 2020
Huan Fu, Bowen Cai, Lin Gao, Lingxiao Zhang, Cao Li, Zengqi Xun, Chengyue Sun, Yiyun Fei, Yu Zheng, Ying Li, Yi Liu, Peng Liu, Lin Ma, Le Weng, Xiaohang Hu, Xin Ma, Qian Qian, Rongfei Jia, Binqiang Zhao, Hao Zhang

* Project page: https://tianchi.aliyun.com/specials/promotion/alibaba-3d-scene-dataset 

  Access Paper or Ask Questions

Topology-Aware Graph Pooling Networks

Oct 19, 2020
Hongyang Gao, Yi Liu, Shuiwang Ji

* 8 pages, 4 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Large-Scale Analysis of Iliopsoas Muscle Volumes in the UK Biobank

Aug 14, 2020
Julie Fitzpatrick, Nicolas Basty, Madeleine Cule, Yi Liu, Jimmy D. Bell, E. Louise Thomas, Brandon Whitcher

* Julie Fitzpatrick and Nicolas Basty are joint first authors 

  Access Paper or Ask Questions

PR-NN: RNN-based Detection for Coded Partial-Response Channels

Jul 30, 2020
Simeng Zheng, Yi Liu, Paul H. Siegel


  Access Paper or Ask Questions

Machine Learning Explanations to Prevent Overtrust in Fake News Detection

Jul 27, 2020
Sina Mohseni, Fan Yang, Shiva Pentyala, Mengnan Du, Yi Liu, Nic Lupfer, Xia Hu, Shuiwang Ji, Eric Ragan


  Access Paper or Ask Questions

Federated Learning in the Sky: Aerial-Ground Air Quality Sensing Framework with UAV Swarms

Jul 23, 2020
Yi Liu, Jiangtian Nie, Xuandi Li, Syed Hassan Ahmed, Wei Yang Bryan Lim, Chunyan Miao

* IEEE Internet of Things 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Anomaly Detection for Time-series Data in Industrial IoT: A Communication-Efficient On-device Federated Learning Approach

Jul 19, 2020
Yi Liu, Sahil Garg, Jiangtian Nie, Yang Zhang, Zehui Xiong, Jiawen Kang, M. Shamim Hossain

* IEEE Internet of Things Journal 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning of High-Order Interactions for Protein Interface Prediction

Jul 18, 2020
Yi Liu, Hao Yuan, Lei Cai, Shuiwang Ji

* 10 pages, 3 figures, 4 tables. KDD2020 

  Access Paper or Ask Questions

Image Processing and Quality Control for Abdominal Magnetic Resonance Imaging in the UK Biobank

Jul 16, 2020
Nicolas Basty, Yi Liu, Madeleine Cule, E. Louise Thomas, Jimmy D. Bell, Brandon Whitcher

* Fixed 2 references 

  Access Paper or Ask Questions

Variable Selection via Thompson Sampling

Jul 01, 2020
Yi Liu, Veronika Rockova


  Access Paper or Ask Questions

Federated Learning for 6G Communications: Challenges, Methods, and Future Directions

Jun 04, 2020
Yi Liu, Xingliang Yuan, Zehui Xiong, Jiawen Kang, Xiaofei Wang, Dusit Niyato


  Access Paper or Ask Questions

Exemplar-based Generative Facial Editing

May 31, 2020
Jingtao Guo, Yi Liu, Zhenzhen Qian, Zuowei Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Inverse design of crystals using generalized invertible crystallographic representation

May 15, 2020
Zekun Ren, Juhwan Noh, Siyu Tian, Felipe Oviedo, Guangzong Xing, Qiaohao Liang, Armin Aberle, Yi Liu, Qianxiao Li, Senthilnath Jayavelu, Kedar Hippalgaonkar, Yousung Jung, Tonio Buonassisi


  Access Paper or Ask Questions

Activation functions are not needed: the ratio net

May 14, 2020
Chi-Chun Zhou, Hai-Long Tu, Yi Liu, Jian Hua


  Access Paper or Ask Questions

A Secure Federated Learning Framework for 5G Networks

May 12, 2020
Yi Liu, Jialiang Peng, Jiawen Kang, Abdullah M. Iliyasu, Dusit Niyato, Ahmed A. Abd El-Latif

* This paper was accepted by IEEE Wireless Communications Magazine 

  Access Paper or Ask Questions

Privacy-preserving Traffic Flow Prediction: A Federated Learning Approach

Mar 19, 2020
Yi Liu, James J. Q. Yu, Jiawen Kang, Dusit Niyato, Shuyu Zhang

* This paper is in the second round of under review of the IEEE Internet of Things Journal 

  Access Paper or Ask Questions

The Deep Learning Compiler: A Comprehensive Survey

Feb 27, 2020
Mingzhen Li, Yi Liu, Xiaoyan Liu, Qingxiao Sun, Xin You, Hailong Yang, Zhongzhi Luan, Depei Qian


  Access Paper or Ask Questions

MulGAN: Facial Attribute Editing by Exemplar

Dec 28, 2019
Jingtao Guo, Zhenzhen Qian, Zuowei Zhou, Yi Liu


  Access Paper or Ask Questions

THUEE system description for NIST 2019 SRE CTS Challenge

Dec 25, 2019
Yi Liu, Tianyu Liang, Can Xu, Xianwei Zhang, Xianhong Chen, Wei-Qiang Zhang, Liang He, Dandan song, Ruyun Li, Yangcheng Wu, Peng Ouyang, Shouyi Yin

* This is the system description of THUEE submitted to NIST SRE 2019 

  Access Paper or Ask Questions

PPGAN: Privacy-preserving Generative Adversarial Network

Oct 04, 2019
Yi Liu, Jialiang Peng, James J. Q Yu, Yi Wu

* This paper was accepted by IEEE ICPADS 2019 Workshop. This paper contains 10 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Building Change Detection for Remote Sensing Images Using a Dual Task Constrained Deep Siamese Convolutional Network Model

Sep 17, 2019
Yi Liu, Chao Pang, Zongqian Zhan, Xiaomeng Zhang, Xue Yang


  Access Paper or Ask Questions

Open DNN Box by Power Side-Channel Attack

Jul 21, 2019
Yun Xiang, Zhuangzhi Chen, Zuohui Chen, Zebin Fang, Haiyang Hao, Jinyin Chen, Yi Liu, Zhefu Wu, Qi Xuan, Xiaoniu Yang


  Access Paper or Ask Questions

Global Transformer U-Nets for Label-Free Prediction of Fluorescence Images

Jul 02, 2019
Yi Liu, Hao Yuan, Zhengyang Wang, Shuiwang Ji

* 8 pages, 3 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

MV-C3D: A Spatial Correlated Multi-View 3D Convolutional Neural Networks

Jun 15, 2019
Qi Xuan, Fuxian Li, Yi Liu, Yun Xiang

* 11 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Estimation of Inter-Sentiment Correlations Employing Deep Neural Network Models

Nov 24, 2018
Xinzhi Wang, Shengcheng Yuan, Hui Zhang, Yi Liu


  Access Paper or Ask Questions

DSNet: Deep and Shallow Feature Learning for Efficient Visual Tracking

Nov 06, 2018
Qiangqiang Wu, Yan Yan, Yanjie Liang, Yi Liu, Hanzi Wang

* To appear at ACCV 2018. 14 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

An Efficient Bandit Algorithm for Realtime Multivariate Optimization

Oct 22, 2018
Daniel N Hill, Houssam Nassif, Yi Liu, Anand Iyer, S V N Vishwanathan

* Daniel N. Hill, Houssam Nassif, Yi Liu, Anand Iyer, and S. V. N. Vishwanathan. 2017. An Efficient Bandit Algorithm for Realtime Multivariate Optimization. In Proceedings of KDD'17, Halifax, NS, Canada, pp. 1813-1821, 2017 
* KDD'17 Audience Appreciation Award 

  Access Paper or Ask Questions