Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jingjing Li

Human Pose and Shape Estimation from Single Polarization Images


Aug 15, 2021
Shihao Zou, Xinxin Zuo, Sen Wang, Yiming Qian, Chuan Guo, Wei Ji, Jingjing Li, Minglun Gong, Li Cheng

* Submitted to IEEE TIP 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Energy Disaggregation for Non-intrusive Load Monitoring


Aug 02, 2021
Zhekai Du, Jingjing Li, Lei Zhu, Ke Lu, Heng Tao Shen

* Accepted to ACM/IMS Trans. on Data Science, codes can be found at https://github.com/lijin118/AED 

  Access Paper or Ask Questions

Spectrum Gaussian Processes Based On Tunable Basis Functions


Jul 14, 2021
Wenqi Fang, Guanlin Wu, Jingjing Li, Zheng Wang, Jiang Cao, Yang Ping

* 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Cross-Session Information for Session-based Recommendation with Graph Neural Networks


Jul 09, 2021
Ruihong Qiu, Zi Huang, Jingjing Li, Hongzhi Yin

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1911.11942 

  Access Paper or Ask Questions

Mitigating Generation Shifts for Generalized Zero-Shot Learning


Jul 07, 2021
Zhi Chen, Yadan Luo, Sen Wang, Ruihong Qiu, Jingjing Li, Zi Huang

* ACM Multimedia 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A convolutional neural network for prestack fracture detection


Jul 03, 2021
Zhenyu Yuan, Yuxin Jiang, Jingjing Li, Handong Huang


  Access Paper or Ask Questions

Cross-Domain Gradient Discrepancy Minimization for Unsupervised Domain Adaptation


Jun 08, 2021
Zhekai Du, Jingjing Li, Hongzu Su, Lei Zhu, Ke Lu

* Accepted to CVPR 2021, Codes are avaliable at https://github.com/lijin118/CGDM 

  Access Paper or Ask Questions

Dual MINE-based Neural Secure Communications under Gaussian Wiretap Channel


Feb 25, 2021
Jingjing Li, Zhuo Sun, Lei Zhang, Hongyu Zhu

* 6 pages, 6 figures, ICC 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Open-Retrieval Conversational Machine Reading


Feb 17, 2021
Yifan Gao, Jingjing Li, Michael R. Lyu, Irwin King

* Technical Report, Dataset: https://github.com/Yifan-Gao/open_retrieval_conversational_machine_reading 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic Disentangling Generalized Zero-Shot Learning


Jan 27, 2021
Zhi Chen, Ruihong Qiu, Sen Wang, Zi Huang, Jingjing Li, Zheng Zhang

* This is not the final version of this paper 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic Disentangling Generalized Zero-ShotLearning


Jan 20, 2021
Zhi Chen, Ruihong Qiu, Sen Wang, Zi Huang, Jingjing Li, Zheng Zhang

* This is not the final version of this paper 

  Access Paper or Ask Questions

Entropy-Based Uncertainty Calibration for Generalized Zero-Shot Learning


Jan 09, 2021
Zhi Chen, Zi Huang, Jingjing Li, Zheng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Towards Fair Knowledge Transfer for Imbalanced Domain Adaptation


Oct 23, 2020
Taotao Jing Name, Bingrong Xu, Jingjing Li, Zhengming Ding


  Access Paper or Ask Questions

Discern: Discourse-Aware Entailment Reasoning Network for Conversational Machine Reading


Oct 16, 2020
Yifan Gao, Chien-Sheng Wu, Jingjing Li, Shafiq Joty, Steven C. H. Hoi, Caiming Xiong, Irwin King, Michael R. Lyu

* EMNLP 2020 main conference, 11 pages, 3 Figures 

  Access Paper or Ask Questions

Transferring Inter-Class Correlation


Aug 11, 2020
Hui Wen, Yue Wu, Chenming Yang, Jingjing Li, Yue Zhu, Xu Jiang, Hancong Duan

* 10 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Generative Zero-Shot Learning: An Ensemble Learning Perspective for Recognising Visual Patches


Aug 07, 2020
Zhi Chen, Sen Wang, Jingjing Li, Zi Huang

* ACM MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Accurate RGB-D Salient Object Detection via Collaborative Learning


Jul 23, 2020
Wei Ji, Jingjing Li, Miao Zhang, Yongri Piao, Huchuan Lu

* accepted by ECCV 2020 as a poster 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Text Generation by Learning from Search


Jul 09, 2020
Jingjing Li, Zichao Li, Lili Mou, Xin Jiang, Michael R. Lyu, Irwin King


  Access Paper or Ask Questions

Dual-level Semantic Transfer Deep Hashing for Efficient Social Image Retrieval


Jun 10, 2020
Lei Zhu, Hui Cui, Zhiyong Cheng, Jingjing Li, Zheng Zhang

* Accepted by IEEE TCSVT 

  Access Paper or Ask Questions

Hybrid-DNNs: Hybrid Deep Neural Networks for Mixed Inputs


May 18, 2020
Zhenyu Yuan, Yuxin Jiang, Jingjing Li, Handong Huang


  Access Paper or Ask Questions

Task-adaptive Asymmetric Deep Cross-modal Hashing


Apr 01, 2020
Tong Wang, Lei Zhu, Zhiyong Cheng, Jingjing Li, Huaxiang Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Feature Discrete Collaborative Filtering for Fast Cold-start Recommendation


Mar 24, 2020
Yang Xu, Lei Zhu, Zhiyong Cheng, Jingjing Li, Jiande Sun


  Access Paper or Ask Questions

In Vitro Fertilization (IVF) Cumulative Pregnancy Rate Prediction from Basic Patient Characteristics


Nov 10, 2019
Bo Zhang, Yuqi Cui, Meng Wang, Jingjing Li, Lei Jin, Dongrui Wu


  Access Paper or Ask Questions

Improving Question Generation With to the Point Context


Oct 24, 2019
Jingjing Li, Yifan Gao, Lidong Bing, Irwin King, Michael R. Lyu

* EMNLP19, fix wordings 

  Access Paper or Ask Questions

CANZSL: Cycle-Consistent Adversarial Networks for Zero-Shot Learning from Natural Language


Sep 21, 2019
Zhi Chen, Jingjing Li, Yadan Luo, Zi Huang, Yang Yang

* WACV 2020 

  Access Paper or Ask Questions