Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chen Change Loy

K-Net: Towards Unified Image Segmentation


Jun 28, 2021
Wenwei Zhang, Jiangmiao Pang, Kai Chen, Chen Change Loy

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Object-Level Representation Learning from Scene Images


Jun 22, 2021
Jiahao Xie, Xiaohang Zhan, Ziwei Liu, Yew Soon Ong, Chen Change Loy


  Access Paper or Ask Questions

Robust Reference-based Super-Resolution via C2-Matching


Jun 03, 2021
Yuming Jiang, Kelvin C. K. Chan, Xintao Wang, Chen Change Loy, Ziwei Liu

* To appear in CVPR2021. The source code is available at https://github.com/yumingj/C2-Matching 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Domain Generalization with Stochastic StyleMatch


Jun 01, 2021
Kaiyang Zhou, Chen Change Loy, Ziwei Liu

* Tech report. Code available at https://github.com/KaiyangZhou/ssdg-benchmark 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Quality Enhancement of Compressed Video: Methods and Results


May 02, 2021
Ren Yang, Radu Timofte, Jing Liu, Yi Xu, Xinjian Zhang, Minyi Zhao, Shuigeng Zhou, Kelvin C. K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy, Xin Li, Fanglong Liu, He Zheng, Lielin Jiang, Qi Zhang, Dongliang He, Fu Li, Qingqing Dang, Yibin Huang, Matteo Maggioni, Zhongqian Fu, Shuai Xiao, Cheng li, Thomas Tanay, Fenglong Song, Wentao Chao, Qiang Guo, Yan Liu, Jiang Li, Xiaochao Qu, Dewang Hou, Jiayu Yang, Lyn Jiang, Di You, Zhenyu Zhang, Chong Mou, Iaroslav Koshelev, Pavel Ostyakov, Andrey Somov, Jia Hao, Xueyi Zou, Shijie Zhao, Xiaopeng Sun, Yiting Liao, Yuanzhi Zhang, Qing Wang, Gen Zhan, Mengxi Guo, Junlin Li, Ming Lu, Zhan Ma, Pablo Navarrete Michelini, Hai Wang, Yiyun Chen, Jingyu Guo, Liliang Zhang, Wenming Yang, Sijung Kim, Syehoon Oh, Yucong Wang, Minjie Cai, Wei Hao, Kangdi Shi, Liangyan Li, Jun Chen, Wei Gao, Wang Liu, Xiaoyu Zhang, Linjie Zhou, Sixin Lin, Ru Wang

* Corrected the MOS values in Table 2 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised 3D Shape Completion through GAN Inversion


Apr 29, 2021
Junzhe Zhang, Xinyi Chen, Zhongang Cai, Liang Pan, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Chai Kiat Yeo, Bo Dai, Chen Change Loy

* Accepted in CVPR 2021, project webpage: https://junzhezhang.github.io/projects/ShapeInversion/ 

  Access Paper or Ask Questions

BasicVSR++: Improving Video Super-Resolution with Enhanced Propagation and Alignment


Apr 27, 2021
Kelvin C. K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy

* 3 champions and 1 runner-up in NTIRE 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Pose-Controllable Talking Face Generation by Implicitly Modularized Audio-Visual Representation


Apr 22, 2021
Hang Zhou, Yasheng Sun, Wayne Wu, Chen Change Loy, Xiaogang Wang, Ziwei Liu

* Accepted to IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021. Code and models are available at https://github.com/Hangz-nju-cuhk/Talking-Face_PC-AVS 

  Access Paper or Ask Questions

Lighting the Darkness in the Deep Learning Era


Apr 21, 2021
Chongyi Li, Chunle Guo, Linghao Han, Jun Jiang, Ming-Ming Cheng, Jinwei Gu, Chen Change Loy

* 19 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Removing Diffraction Image Artifacts in Under-Display Camera via Dynamic Skip Connection Network


Apr 19, 2021
Ruicheng Feng, Chongyi Li, Huaijin Chen, Shuai Li, Chen Change Loy, Jinwei Gu

* CVPR 2021 camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Audio-Driven Emotional Video Portraits


Apr 15, 2021
Xinya Ji, Hang Zhou, Kaisiyuan Wang, Wayne Wu, Chen Change Loy, Xun Cao, Feng Xu

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Everything's Talkin': Pareidolia Face Reenactment


Apr 07, 2021
Linsen Song, Wayne Wu, Chaoyou Fu, Chen Qian, Chen Change Loy, Ran He

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Animation Video Interpolation in the Wild


Apr 06, 2021
Li Siyao, Shiyu Zhao, Weijiang Yu, Wenxiu Sun, Dimitris N. Metaxas, Chen Change Loy, Ziwei Liu

* Accepted by CVPR21 

  Access Paper or Ask Questions

Domain Generalization: A Survey


Mar 31, 2021
Kaiyang Zhou, Ziwei Liu, Yu Qiao, Tao Xiang, Chen Change Loy

* v3: um, nothing new, except a little rewording in the abstract 

  Access Paper or Ask Questions

Network Pruning via Resource Reallocation


Mar 02, 2021
Yuenan Hou, Zheng Ma, Chunxiao Liu, Zhe Wang, Chen Change Loy

* 12 pages, 11 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Enhance Low-Light Image via Zero-Reference Deep Curve Estimation


Mar 01, 2021
Chongyi Li, Chunle Guo, Chen Change Loy

* This work is an extension of our earlier conference version arXiv:2001.06826 (Zero-DCE) that has appeared in CVRP2020. This paper was accepted by TPAMI 

  Access Paper or Ask Questions

FASA: Feature Augmentation and Sampling Adaptation for Long-Tailed Instance Segmentation


Feb 25, 2021
Yuhang Zang, Chen Huang, Chen Change Loy


  Access Paper or Ask Questions

DeeperForensics Challenge 2020 on Real-World Face Forgery Detection: Methods and Results


Feb 18, 2021
Liming Jiang, Zhengkui Guo, Wayne Wu, Zhaoyang Liu, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Shuo Yang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Baoying Chen, Peiyu Zhuang, Sili Li, Shen Chen, Taiping Yao, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Liujuan Cao, Rongrong Ji, Changlei Lu, Ganchao Tan

* Technical report. Challenge website: https://competitions.codalab.org/competitions/25228 

  Access Paper or Ask Questions

Chasing the Tail in Monocular 3D Human Reconstruction with Prototype Memory


Dec 29, 2020
Yu Rong, Ziwei Liu, Chen Change Loy


  Access Paper or Ask Questions

Focal Frequency Loss for Generative Models


Dec 23, 2020
Liming Jiang, Bo Dai, Wayne Wu, Chen Change Loy

* GitHub: https://github.com/EndlessSora/focal-frequency-loss 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Modality Cut and Paste for 3D Object Detection


Dec 23, 2020
Wenwei Zhang, Zhe Wang, Chen Change Loy

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

Computation-Efficient Knowledge Distillation via Uncertainty-Aware Mixup


Dec 17, 2020
Guodong Xu, Ziwei Liu, Chen Change Loy

* The code is available at: https://github.com/xuguodong03/UNIXKD 

  Access Paper or Ask Questions

Positional Encoding as Spatial Inductive Bias in GANs


Dec 09, 2020
Rui Xu, Xintao Wang, Kai Chen, Bolei Zhou, Chen Change Loy

* paper with appendix, project page: https://nbei.github.io/gan-pos-encoding.html 

  Access Paper or Ask Questions

CARAFE++: Unified Content-Aware ReAssembly of FEatures


Dec 07, 2020
Jiaqi Wang, Kai Chen, Rui Xu, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical Report. Extended journal version of the conference paper that appeared as arXiv:1905.02188 

  Access Paper or Ask Questions

BasicVSR: The Search for Essential Components in Video Super-Resolution and Beyond


Dec 03, 2020
Kelvin C. K. Chan, Xintao Wang, Ke Yu, Chao Dong, Chen Change Loy

* Tech report, 15 pages, 15 figures 

  Access Paper or Ask Questions

GLEAN: Generative Latent Bank for Large-Factor Image Super-Resolution


Dec 01, 2020
Kelvin C. K. Chan, Xintao Wang, Xiangyu Xu, Jinwei Gu, Chen Change Loy

* Tech report, 19 pages, 19 figures. A high-resolution version of this paper can be found at https://ckkelvinchan.github.io/ 

  Access Paper or Ask Questions

Do 2D GANs Know 3D Shape? Unsupervised 3D shape reconstruction from 2D Image GANs


Nov 02, 2020
Xingang Pan, Bo Dai, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Ping Luo


  Access Paper or Ask Questions