Alert button
Picture for Jiahui Gao

Jiahui Gao

Alert button

Diffusion of Thoughts: Chain-of-Thought Reasoning in Diffusion Language Models

Feb 12, 2024
Jiacheng Ye, Shansan Gong, Liheng Chen, Lin Zheng, Jiahui Gao, Han Shi, Chuan Wu, Zhenguo Li, Wei Bi, Lingpeng Kong

Viaarxiv icon

Planning, Creation, Usage: Benchmarking LLMs for Comprehensive Tool Utilization in Real-World Complex Scenarios

Jan 30, 2024
Shijue Huang, Wanjun Zhong, Jianqiao Lu, Qi Zhu, Jiahui Gao, Weiwen Liu, Yutai Hou, Xingshan Zeng, Yasheng Wang, Lifeng Shang, Xin Jiang, Ruifeng Xu, Qun Liu

Viaarxiv icon

G-LLaVA: Solving Geometric Problem with Multi-Modal Large Language Model

Dec 18, 2023
Jiahui Gao, Renjie Pi, Jipeng Zhang, Jiacheng Ye, Wanjun Zhong, Yufei Wang, Lanqing Hong, Jianhua Han, Hang Xu, Zhenguo Li, Lingpeng Kong

Viaarxiv icon

PerceptionGPT: Effectively Fusing Visual Perception into LLM

Nov 11, 2023
Renjie Pi, Lewei Yao, Jiahui Gao, Jipeng Zhang, Tong Zhang

Figure 1 for PerceptionGPT: Effectively Fusing Visual Perception into LLM
Figure 2 for PerceptionGPT: Effectively Fusing Visual Perception into LLM
Figure 3 for PerceptionGPT: Effectively Fusing Visual Perception into LLM
Figure 4 for PerceptionGPT: Effectively Fusing Visual Perception into LLM
Viaarxiv icon

DetGPT: Detect What You Need via Reasoning

May 24, 2023
Renjie Pi, Jiahui Gao, Shizhe Diao, Rui Pan, Hanze Dong, Jipeng Zhang, Lewei Yao, Jianhua Han, Hang Xu, Lingpeng Kong, Tong Zhang

Figure 1 for DetGPT: Detect What You Need via Reasoning
Figure 2 for DetGPT: Detect What You Need via Reasoning
Figure 3 for DetGPT: Detect What You Need via Reasoning
Figure 4 for DetGPT: Detect What You Need via Reasoning
Viaarxiv icon

DYNAFED: Tackling Client Data Heterogeneity with Global Dynamics

Nov 20, 2022
Renjie Pi, Weizhong Zhang, Yueqi Xie, Jiahui Gao, Xiaoyu Wang, Sunghun Kim, Qifeng Chen

Figure 1 for DYNAFED: Tackling Client Data Heterogeneity with Global Dynamics
Figure 2 for DYNAFED: Tackling Client Data Heterogeneity with Global Dynamics
Figure 3 for DYNAFED: Tackling Client Data Heterogeneity with Global Dynamics
Figure 4 for DYNAFED: Tackling Client Data Heterogeneity with Global Dynamics
Viaarxiv icon

ZeroGen$^+$: Self-Guided High-Quality Data Generation in Efficient Zero-Shot Learning

May 25, 2022
Jiahui Gao, Renjie Pi, Yong Lin, Hang Xu, Jiacheng Ye, Zhiyong Wu, Xiaodan Liang, Zhenguo Li, Lingpeng Kong

Figure 1 for ZeroGen$^+$: Self-Guided High-Quality Data Generation in Efficient Zero-Shot Learning
Figure 2 for ZeroGen$^+$: Self-Guided High-Quality Data Generation in Efficient Zero-Shot Learning
Figure 3 for ZeroGen$^+$: Self-Guided High-Quality Data Generation in Efficient Zero-Shot Learning
Figure 4 for ZeroGen$^+$: Self-Guided High-Quality Data Generation in Efficient Zero-Shot Learning
Viaarxiv icon

Revisiting Over-smoothing in BERT from the Perspective of Graph

Feb 17, 2022
Han Shi, Jiahui Gao, Hang Xu, Xiaodan Liang, Zhenguo Li, Lingpeng Kong, Stephen M. S. Lee, James T. Kwok

Figure 1 for Revisiting Over-smoothing in BERT from the Perspective of Graph
Figure 2 for Revisiting Over-smoothing in BERT from the Perspective of Graph
Figure 3 for Revisiting Over-smoothing in BERT from the Perspective of Graph
Figure 4 for Revisiting Over-smoothing in BERT from the Perspective of Graph
Viaarxiv icon

ZeroGen: Efficient Zero-shot Learning via Dataset Generation

Feb 16, 2022
Jiacheng Ye, Jiahui Gao, Qintong Li, Hang Xu, Jiangtao Feng, Zhiyong Wu, Tao Yu, Lingpeng Kong

Figure 1 for ZeroGen: Efficient Zero-shot Learning via Dataset Generation
Figure 2 for ZeroGen: Efficient Zero-shot Learning via Dataset Generation
Figure 3 for ZeroGen: Efficient Zero-shot Learning via Dataset Generation
Figure 4 for ZeroGen: Efficient Zero-shot Learning via Dataset Generation
Viaarxiv icon

AutoBERT-Zero: Evolving BERT Backbone from Scratch

Jul 15, 2021
Jiahui Gao, Hang Xu, Han shi, Xiaozhe Ren, Philip L. H. Yu, Xiaodan Liang, Xin Jiang, Zhenguo Li

Figure 1 for AutoBERT-Zero: Evolving BERT Backbone from Scratch
Figure 2 for AutoBERT-Zero: Evolving BERT Backbone from Scratch
Figure 3 for AutoBERT-Zero: Evolving BERT Backbone from Scratch
Figure 4 for AutoBERT-Zero: Evolving BERT Backbone from Scratch
Viaarxiv icon