Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hao Zhou

Embracing Uncertainty: Decoupling and De-bias for Robust Temporal Grounding


Mar 31, 2021
Hao Zhou, Chongyang Zhang, Yan Luo, Yanjun Chen, Chuanping Hu

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MARS: Markov Molecular Sampling for Multi-objective Drug Discovery


Mar 18, 2021
Yutong Xie, Chence Shi, Hao Zhou, Yuwei Yang, Weinan Zhang, Yong Yu, Lei Li

* ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Which to Match? Selecting Consistent GT-Proposal Assignment for Pedestrian Detection


Mar 18, 2021
Yan Luo, Chongyang Zhang, Muming Zhao, Hao Zhou, Jun Sun

* This manuscript is waiting for further improvement 

  Access Paper or Ask Questions

Correlated Deep Q-learning based Microgrid Energy Management


Mar 06, 2021
Hao Zhou, Melike Erol-Kantarci

* Accepted by 2020 IEEE 25th International Workshop on CAMAD, 978-1-7281-6339-0/20/$31.00 \copyright 2020 IEEE 

  Access Paper or Ask Questions

Triangular Bidword Generation for Sponsored Search Auction


Jan 27, 2021
Zhenqiao Song, Jiaze Chen, Hao Zhou, Lei Li

* 9 pages, 5 figures, accepted by WSDM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

VOLT: Improving Vocabularization via Optimal Transport for Machine Translation


Dec 31, 2020
Jingjing Xu, Hao Zhou, Chun Gan, Zaixiang Zheng, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

An Analysis of Scatter Characteristics in X-ray CT Spectral Correction


Dec 30, 2020
Tao Zhang, Zhiqiang Chen, Hao Zhou, N. Robert Bennett, Adam S. Wang, Hewei Gao


  Access Paper or Ask Questions

LOREN: Logic Enhanced Neural Reasoning for Fact Verification


Dec 25, 2020
Jiangjie Chen, Qiaoben Bao, Jiaze Chen, Changzhi Sun, Hao Zhou, Yanghua Xiao, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

Comprehensive Graph-conditional Similarity Preserving Network for Unsupervised Cross-modal Hashing


Dec 25, 2020
Jun Yu, Hao Zhou, Yibing Zhan, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

Where, What, Whether: Multi-modal Learning Meets Pedestrian Detection


Dec 20, 2020
Yan Luo, Chongyang Zhang, Muming Zhao, Hao Zhou, Jun Sun

* This work is being revised. The updated version will be upload few months later 

  Access Paper or Ask Questions

Reciprocal Supervised Learning Improves Neural Machine Translation


Dec 05, 2020
Minkai Xu, Mingxuan Wang, Zhouhan Lin, Hao Zhou, Weinan Zhang, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

CPM: A Large-scale Generative Chinese Pre-trained Language Model


Dec 01, 2020
Zhengyan Zhang, Xu Han, Hao Zhou, Pei Ke, Yuxian Gu, Deming Ye, Yujia Qin, Yusheng Su, Haozhe Ji, Jian Guan, Fanchao Qi, Xiaozhi Wang, Yanan Zheng, Guoyang Zeng, Huanqi Cao, Shengqi Chen, Daixuan Li, Zhenbo Sun, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Jie Tang, Juanzi Li, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

On the Sentence Embeddings from Pre-trained Language Models


Nov 02, 2020
Bohan Li, Hao Zhou, Junxian He, Mingxuan Wang, Yiming Yang, Lei Li

* EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

NUANCED: Natural Utterance Annotation for Nuanced Conversation with Estimated Distributions


Oct 24, 2020
Zhiyu Chen, Honglei Liu, Hu Xu, Seungwhan Moon, Hao Zhou, Bing Liu


  Access Paper or Ask Questions

Capturing Longer Context for Document-level Neural Machine Translation: A Multi-resolutional Approach


Oct 18, 2020
Zewei Sun, Mingxuan Wang, Hao Zhou, Chengqi Zhao, Shujian Huang, Jiajun Chen, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

Pre-training Multilingual Neural Machine Translation by Leveraging Alignment Information


Oct 07, 2020
Zehui Lin, Xiao Pan, Mingxuan Wang, Xipeng Qiu, Jiangtao Feng, Hao Zhou, Lei Li

* EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

WeChat Neural Machine Translation Systems for WMT20


Oct 05, 2020
Fandong Meng, Jianhao Yan, Yijin Liu, Yuan Gao, Xianfeng Zeng, Qinsong Zeng, Peng Li, Ming Chen, Jie Zhou, Sifan Liu, Hao Zhou

* Accepted at WMT 2020. Our Chinese to English system achieved the highest case-sensitive BLEU score among all submissions 

  Access Paper or Ask Questions

SDST: Successive Decoding for Speech-to-text Translation


Sep 21, 2020
Qianqian Dong, Mingxuan Wang, Hao Zhou, Shuang Xu, Bo Xu, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

TED: Triple Supervision Decouples End-to-end Speech-to-text Translation


Sep 21, 2020
Qianqian Dong, Mingxuan Wang, Hao Zhou, Shuang Xu, Bo Xu, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

Congested Urban Networks Tend to Be Insensitive to Signal Settings: Implications for Learning-Based Control


Aug 21, 2020
Jorge Laval, Hao Zhou

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1908.02673 

  Access Paper or Ask Questions

Glancing Transformer for Non-Autoregressive Neural Machine Translation


Aug 18, 2020
Lihua Qian, Hao Zhou, Yu Bao, Mingxuan Wang, Lin Qiu, Weinan Zhang, Yong Yu, Lei Li

* 11 pages, 3 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Generating Fluent Adversarial Examples for Natural Languages


Jul 13, 2020
Huangzhao Zhang, Hao Zhou, Ning Miao, Lei Li

* Accepted by ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Do You Have the Right Scissors? Tailoring Pre-trained Language Models via Monte-Carlo Methods


Jul 13, 2020
Ning Miao, Yuxuan Song, Hao Zhou, Lei Li

* Accepted by ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Maximum Likelihood Training for Text Generation with Density Ratio Estimation


Jul 12, 2020
Yuxuan Song, Ning Miao, Hao Zhou, Lantao Yu, Mingxuan Wang, Lei Li

* Accepted to International Conference on Artificial Intelligence and Statistics 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Xiaomingbot: A Multilingual Robot News Reporter


Jul 12, 2020
Runxin Xu, Jun Cao, Mingxuan Wang, Jiaze Chen, Hao Zhou, Ying Zeng, Yuping Wang, Li Chen, Xiang Yin, Xijin Zhang, Songcheng Jiang, Yuxuan Wang, Lei Li

* Accepted to ACL 2020 - system demonstration 

  Access Paper or Ask Questions

ACMo: Angle-Calibrated Moment Methods for Stochastic Optimization


Jun 12, 2020
Xunpeng Huang, Runxin Xu, Hao Zhou, Zhe Wang, Zhengyang Liu, Lei Li

* 25 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Gradient Methods Can Be Provably Faster than SGD after Finite Epochs


Jun 12, 2020
Xunpeng Huang, Hao Zhou, Runxin Xu, Zhe Wang, Lei Li

* 25 pages, 3 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

SharinGAN: Combining Synthetic and Real Data for Unsupervised Geometry Estimation


Jun 07, 2020
Koutilya PNVR, Hao Zhou, David Jacobs

* Accepted to CVPR 2020. Supplementary material added towards the end instead of a separate file. A Github link to the code is also provided in this submission 

  Access Paper or Ask Questions

Network On Network for Tabular Data Classification in Real-world Applications


May 29, 2020
Yuanfei Luo, Hao Zhou, Weiwei Tu, Yuqiang Chen, Wenyuan Dai, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions