Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qing Zhu

Reviewing continual learning from the perspective of human-level intelligence


Nov 23, 2021
Yifan Chang, Wenbo Li, Jian Peng, Bo Tang, Yu Kang, Yinjie Lei, Yuanmiao Gui, Qing Zhu, Yu Liu, Haifeng Li

* 21 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Meta-learning an Intermediate Representation for Few-shot Block-wise Prediction of Landslide Susceptibility


Oct 03, 2021
Li Chen, Yulin Ding, Han Hu, Qing Zhu, Haowei Zeng, Haojia Yu, Qisen Shang, Yongfei Song


  Access Paper or Ask Questions

Curvature Graph Neural Network


Jun 30, 2021
Haifeng Li, Jun Cao, Jiawei Zhu, Yu Liu, Qing Zhu, Guohua Wu

* 16 Pages, 9 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Remote Sensing Images Semantic Segmentation with General Remote Sensing Vision Model via a Self-Supervised Contrastive Learning Method


Jun 20, 2021
Haifeng Li, Yi Li, Guo Zhang, Ruoyun Liu, Haozhe Huang, Qing Zhu, Chao Tao

* 13 pages, 10 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Information Vanishing Phenomenon inImplicit Graph Neural Networks


Mar 02, 2021
Haifeng Li, Jun Cao, Jiawei Zhu, Qing Zhu, Guohua Wu


  Access Paper or Ask Questions

Depth-Enhanced Feature Pyramid Network for Occlusion-Aware Verification of Buildings from Oblique Images


Nov 26, 2020
Qing Zhu, Shengzhi Huang, Han Hu, Haifeng Li, Min Chen, Ruofei Zhong


  Access Paper or Ask Questions

Structure-Aware Completion of Photogrammetric Meshes in Urban Road Environment


Nov 24, 2020
Qing Zhu, Qishen Shang, Han Hu, Haojia Yu, Ruofei Zhong


  Access Paper or Ask Questions

Minimum Potential Energy of Point Cloud for Robust Global Registration


Jun 12, 2020
Zijie Wu, Yaonan Wang, Qing Zhu, Jianxu Mao, Haotian Wu, Mingtao Feng, Ajmal Mian


  Access Paper or Ask Questions

Leveraging Photogrammetric Mesh Models for Aerial-Ground Feature Point Matching Toward Integrated 3D Reconstruction


Feb 21, 2020
Qing Zhu, Zhendong Wang, Han Hu, Linfu Xie, Xuming Ge, Yeting Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Fast and Regularized Reconstruction of Building FaƧades from Street-View Images using Binary Integer Programming


Feb 20, 2020
Han Hu, Libin Wang, Yulin Ding, Qing Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Deep Fusion of Local and Non-Local Features for Precision Landslide Recognition


Feb 20, 2020
Qing Zhu, Lin Chen, Han Hu, Binzhi Xu, Yeting Zhang, Haifeng Li


  Access Paper or Ask Questions

MAP-Net: Multi Attending Path Neural Network for Building Footprint Extraction from Remote Sensed Imagery


Oct 26, 2019
Qing Zhu, Cheng Liao, Han Hu, Xiaoming Mei, Haifeng Li

* 11 pages, 10 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

PointNLM: Point Nonlocal-Means for vegetation segmentation based on middle echo point clouds


Jun 20, 2019
Jonathan Li, Rongren Wu, Yiping Chen, Qing Zhu, Zhipeng Luo, Cheng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Overcoming Catastrophic Forgetting by Soft Parameter Pruning


Dec 04, 2018
Jian Peng, Jiang Hao, Zhuo Li, Enqiang Guo, Xiaohong Wan, Deng Min, Qing Zhu, Haifeng Li

* 10 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Measure Change: Fully Convolutional Siamese Metric Networks for Scene Change Detection


Nov 02, 2018
Enqiang Guo, Xinsha Fu, Jiawei Zhu, Min Deng, Yu Liu, Qing Zhu, Haifeng Li

* 21 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Fast and Robust Matching Framework for Multimodal Remote Sensing Image Registration


Aug 19, 2018
Yuanxin Ye, Lorenzo Bruzzone, Jie Shan, Francesca Bovolo, Qing Zhu


  Access Paper or Ask Questions