Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Daxin Jiang

WhiteningBERT: An Easy Unsupervised Sentence Embedding Approach


Apr 06, 2021
Junjie Huang, Duyu Tang, Wanjun Zhong, Shuai Lu, Linjun Shou, Ming Gong, Daxin Jiang, Nan Duan


  Access Paper or Ask Questions

Integrating Pre-trained Model into Rule-based Dialogue Management


Feb 17, 2021
Jun Quan, Meng Yang, Qiang Gan, Deyi Xiong, Yiming Liu, Yuchen Dong, Fangxin Ouyang, Jun Tian, Ruiling Deng, Yongzhi Li, Yang Yang, Daxin Jiang

* AAAI 2021 Demo Paper 

  Access Paper or Ask Questions

CodeXGLUE: A Machine Learning Benchmark Dataset for Code Understanding and Generation


Feb 09, 2021
Shuai Lu, Daya Guo, Shuo Ren, Junjie Huang, Alexey Svyatkovskiy, Ambrosio Blanco, Colin Clement, Dawn Drain, Daxin Jiang, Duyu Tang, Ge Li, Lidong Zhou, Linjun Shou, Long Zhou, Michele Tufano, Ming Gong, Ming Zhou, Nan Duan, Neel Sundaresan, Shao Kun Deng, Shengyu Fu, Shujie Liu


  Access Paper or Ask Questions

Syntax-Enhanced Pre-trained Model


Dec 28, 2020
Zenan Xu, Daya Guo, Duyu Tang, Qinliang Su, Linjun Shou, Ming Gong, Wanjun Zhong, Xiaojun Quan, Nan Duan, Daxin Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Reinforced Multi-Teacher Selection for Knowledge Distillation


Dec 14, 2020
Fei Yuan, Linjun Shou, Jian Pei, Wutao Lin, Ming Gong, Yan Fu, Daxin Jiang

* AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

GLGE: A New General Language Generation Evaluation Benchmark


Nov 24, 2020
Dayiheng Liu, Yu Yan, Yeyun Gong, Weizhen Qi, Hang Zhang, Jian Jiao, Weizhu Chen, Jie Fu, Linjun Shou, Ming Gong, Pengcheng Wang, Jiusheng Chen, Daxin Jiang, Jiancheng Lv, Ruofei Zhang, Winnie Wu, Ming Zhou, Nan Duan

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

CalibreNet: Calibration Networks for Multilingual Sequence Labeling


Nov 11, 2020
Shining Liang, Linjun Shou, Jian Pei, Ming Gong, Wanli Zuo, Daxin Jiang

* Long paper in WSDM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-lingual Machine Reading Comprehension with Language Branch Knowledge Distillation


Oct 27, 2020
Junhao Liu, Linjun Shou, Jian Pei, Ming Gong, Min Yang, Daxin Jiang

* Accepted as long paper in COLING 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Graph Representation of Semi-structured Data for Web Question Answering


Oct 14, 2020
Xingyao Zhang, Linjun Shou, Jian Pei, Ming Gong, Lijie Wen, Daxin Jiang

* Accepted as long paper in COLING 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Interpretable Reasoning over Paragraph Effects in Situation


Oct 03, 2020
Mucheng Ren, Xiubo Geng, Tao Qin, Heyan Huang, Daxin Jiang

* 14 pages. Accepted as EMNLP2020 Long paper 

  Access Paper or Ask Questions

No Answer is Better Than Wrong Answer: A Reflection Model for Document Level Machine Reading Comprehension


Sep 29, 2020
Xuguang Wang, Linjun Shou, Ming Gong, Nan Duan, Daxin Jiang

* Accepted by Findings of EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

GraphCodeBERT: Pre-training Code Representations with Data Flow


Sep 29, 2020
Daya Guo, Shuo Ren, Shuai Lu, Zhangyin Feng, Duyu Tang, Shujie Liu, Long Zhou, Nan Duan, Alexey Svyatkovskiy, Shengyu Fu, Michele Tufano, Shao Kun Deng, Colin Clement, Dawn Drain, Neel Sundaresan, Jian Yin, Daxin Jiang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-Aware Procedural Text Understanding with Multi-Stage Training


Sep 28, 2020
Zhihan Zhang, Xiubo Geng, Tao Qin, Yunfang Wu, Daxin Jiang


  Access Paper or Ask Questions

GRACE: Gradient Harmonized and Cascaded Labeling for Aspect-based Sentiment Analysis


Sep 25, 2020
Huaishao Luo, Lei Ji, Tianrui Li, Nan Duan, Daxin Jiang

* to appear in Findings of EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Difference-aware Knowledge Selection for Knowledge-grounded Conversation Generation


Sep 20, 2020
Chujie Zheng, Yunbo Cao, Daxin Jiang, Minlie Huang

* Accepted to Findings of EMNLP 2020 (Long Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Learning an Effective Context-Response Matching Model with Self-Supervised Tasks for Retrieval-based Dialogues


Sep 14, 2020
Ruijian Xu, Chongyang Tao, Daxin Jiang, Xueliang Zhao, Dongyan Zhao, Rui Yan

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Mining Implicit Relevance Feedback from User Behavior for Web Question Answering


Jun 16, 2020
Linjun Shou, Shining Bo, Feixiang Cheng, Ming Gong, Jian Pei, Daxin Jiang

* Accepted by KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Evidence-Aware Inferential Text Generation with Vector Quantised Variational AutoEncoder


Jun 15, 2020
Daya Guo, Duyu Tang, Nan Duan, Jian Yin, Daxin Jiang, Ming Zhou

* Accepted by ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Mining Implicit Relevance Feedback from User Behavior forWeb Question Answering


Jun 13, 2020
Linjun Shou, Shining Bo, Feixiang Cheng, Ming Gong, Jian Pei, Daxin Jiang

* Accepted by KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Document Modeling with Graph Attention Networks for Multi-grained Machine Reading Comprehension


May 13, 2020
Bo Zheng, Haoyang Wen, Yaobo Liang, Nan Duan, Wanxiang Che, Daxin Jiang, Ming Zhou, Ting Liu

* ACL2020 

  Access Paper or Ask Questions

Enhancing Answer Boundary Detection for Multilingual Machine Reading Comprehension


May 08, 2020
Fei Yuan, Linjun Shou, Xuanyu Bai, Ming Gong, Yaobo Liang, Nan Duan, Yan Fu, Daxin Jiang

* Accepted to ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

RikiNet: Reading Wikipedia Pages for Natural Question Answering


Apr 30, 2020
Dayiheng Liu, Yeyun Gong, Jie Fu, Yu Yan, Jiusheng Chen, Daxin Jiang, Jiancheng Lv, Nan Duan

* Accepted at ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Leveraging Declarative Knowledge in Text and First-Order Logic for Fine-Grained Propaganda Detection


Apr 29, 2020
Ruize Wang, Duyu Tang, Nan Duan, Wanjun Zhong, Zhongyu Wei, Xuanjing Huang, Daxin Jiang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

LogicalFactChecker: Leveraging Logical Operations for Fact Checking with Graph Module Network


Apr 28, 2020
Wanjun Zhong, Duyu Tang, Zhangyin Feng, Nan Duan, Ming Zhou, Ming Gong, Linjun Shou, Daxin Jiang, Jiahai Wang, Jian Yin

* 13 pages; 7 figures; Accepted by ACL2020 as a long paper 

  Access Paper or Ask Questions

XGLUE: A New Benchmark Dataset for Cross-lingual Pre-training, Understanding and Generation


Apr 19, 2020
Yaobo Liang, Nan Duan, Yeyun Gong, Ning Wu, Fenfei Guo, Weizhen Qi, Ming Gong, Linjun Shou, Daxin Jiang, Guihong Cao, Xiaodong Fan, Bruce Zhang, Rahul Agrawal, Edward Cui, Sining Wei, Taroon Bharti, Ying Qiao, Jiun-Hung Chen, Winnie Wu, Shuguang Liu, Fan Yang, Rangan Majumder, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Inferential Text Generation with Multiple Knowledge Sources and Meta-Learning


Apr 15, 2020
Daya Guo, Akari Asai, Duyu Tang, Nan Duan, Ming Gong, Linjun Shou, Daxin Jiang, Jian Yin, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Pre-training Text Representations as Meta Learning


Apr 12, 2020
Shangwen Lv, Yuechen Wang, Daya Guo, Duyu Tang, Nan Duan, Fuqing Zhu, Ming Gong, Linjun Shou, Ryan Ma, Daxin Jiang, Guihong Cao, Ming Zhou, Songlin Hu

* 2 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Diverse, Controllable, and Keyphrase-Aware: A Corpus and Method for News Multi-Headline Generation


Apr 08, 2020
Dayiheng Liu, Yeyun Gong, Jie Fu, Wei Liu, Yu Yan, Bo Shao, Daxin Jiang, Jiancheng Lv, Nan Duan

* 11 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions