Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Guang Yang

Synthetic Velocity Mapping Cardiac MRI Coupled with Automated Left Ventricle Segmentation


Oct 04, 2021
Xiaodan Xing, Yinzhe Wu, David Firmin, Peter Gatehouse, Guang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Hierarchical Dual Consistency for Semi-Supervised Left Atrium Segmentation on Cross-Domain Data


Sep 20, 2021
Jun Chen, Heye Zhang, Raad Mohiaddin, Tom Wong, David Firmin, Jennifer Keegan, Guang Yang


  Access Paper or Ask Questions

FA-GAN: Fused Attentive Generative Adversarial Networks for MRI Image Super-Resolution


Aug 09, 2021
Mingfeng Jiang, Minghao Zhi, Liying Wei, Xiaocheng Yang, Jucheng Zhang, Yongming Li, Pin Wang, Jiahao Huang, Guang Yang

* 27 pages, 12 figures, accepted by CMIG 

  Access Paper or Ask Questions

3D AGSE-VNet: An Automatic Brain Tumor MRI Data Segmentation Framework


Jul 26, 2021
Xi Guan, Guang Yang, Jianming Ye, Weiji Yang, Xiaomei Xu, Weiwei Jiang, Xiaobo Lai

* 34 pages, 12 figure, Accepted by BMC Medical Imaging 

  Access Paper or Ask Questions

High-Resolution Pelvic MRI Reconstruction Using a Generative Adversarial Network with Attention and Cyclic Loss


Jul 21, 2021
Guangyuan Li, Jun Lv, Xiangrong Tong, Chengyan Wang, Guang Yang

* 21 pages, 7 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

RingFed: Reducing Communication Costs in Federated Learning on Non-IID Data


Jul 19, 2021
Guang Yang, Ke Mu, Chunhe Song, Zhijia Yang, Tierui Gong


  Access Paper or Ask Questions

Recent Advances in Fibrosis and Scar Segmentation from Cardiac MRI: A State-of-the-Art Review and Future Perspectives


Jun 28, 2021
Yinzhe Wu, Zeyu Tang, Binghuan Li, David Firmin, Guang Yang

* 3 figure, 8 tables, 46 pages 

  Access Paper or Ask Questions

MIASSR: An Approach for Medical Image Arbitrary Scale Super-Resolution


May 22, 2021
Jin Zhu, Chuan Tan, Junwei Yang, Guang Yang, Pietro Lio'


  Access Paper or Ask Questions

Transfer Learning Enhanced Generative Adversarial Networks for Multi-Channel MRI Reconstruction


May 17, 2021
Jun Lv, Guangyuan Li, Xiangrong Tong, Weibo Chen, Jiahao Huang, Chengyan Wang, Guang Yang

* 29 pages, 11 figures, accepted by CBM journal 

  Access Paper or Ask Questions

Generative Adversarial Networks (GAN) Powered Fast Magnetic Resonance Imaging -- Mini Review, Comparison and Perspectives


May 04, 2021
Guang Yang, Jun Lv, Yutong Chen, Jiahao Huang, Jin Zhu

* 18 figures, Generative Adversarial Learning: Architectures and Applications 

  Access Paper or Ask Questions

JAS-GAN: Generative Adversarial Network Based Joint Atrium and Scar Segmentations on Unbalanced Atrial Targets


May 01, 2021
Jun Chen, Guang Yang, Habib Khan, Heye Zhang, Yanping Zhang, Shu Zhao, Raad Mohiaddin, Tom Wong, David Firmin, Jennifer Keegan

* Accepted by IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 

  Access Paper or Ask Questions

Three-Dimensional Embedded Attentive RNN (3D-EAR) Segmentor for Left Ventricle Delineation from Myocardial Velocity Mapping


Apr 26, 2021
Mengmeng Kuang, Yinzhe Wu, Diego Alonso-Álvarez, David Firmin, Jennifer Keegan, Peter Gatehouse, Guang Yang

* 8 pages, 4 figures, Functional Imaging and Modeling of the Heart 

  Access Paper or Ask Questions

Explainable AI For COVID-19 CT Classifiers: An Initial Comparison Study


Apr 25, 2021
Qinghao Ye, Jun Xia, Guang Yang

* 6 pages, 4 figures, IEEE CBMS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Unbox the Black-box for the Medical Explainable AI via Multi-modal and Multi-centre Data Fusion: A Mini-Review, Two Showcases and Beyond


Feb 03, 2021
Guang Yang, Qinghao Ye, Jun Xia

* 68 pages, 19 figures, submitted to the Information Fusion journal 

  Access Paper or Ask Questions

Automated Multi-Channel Segmentation for the 4D Myocardial Velocity Mapping Cardiac MR


Dec 16, 2020
Yinzhe Wu, Suzan Hatipoglu, Diego Alonso-Álvarez, Peter Gatehouse, David Firmin, Jennifer Keegan, Guang Yang

* 7 pages, 3 figures, accepted by SPIE Medical Imaging 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Annealing Genetic GAN for Minority Oversampling


Aug 05, 2020
Jingyu Hao, Chengjia Wang, Heye Zhang, Guang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Attentive Wasserstein Generative Adversarial Networks for MRI Reconstruction with Recurrent Context-Awareness


Jun 23, 2020
Yifeng Guo, Chengjia Wang, Heye Zhang, Guang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Gleason Score Prediction using Deep Learning in Tissue Microarray Image


May 11, 2020
Yi-hong Zhang, Jing Zhang, Yang Song, Chaomin Shen, Guang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Deep Learning for COVID-19 Infection Detection and Classification from CT Images


Apr 14, 2020
Shaoping Hu, Yuan Gao, Zhangming Niu, Yinghui Jiang, Lao Li, Xianglu Xiao, Minhao Wang, Evandro Fei Fang, Wade Menpes-Smith, Jun Xia, Hui Ye, Guang Yang

* 21 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Simultaneous Left Atrium Anatomy and Scar Segmentations via Deep Learning in Multiview Information with Attention


Feb 02, 2020
Guang Yang, Jun Chen, Zhifan Gao, Shuo Li, Hao Ni, Elsa Angelini, Tom Wong, Raad Mohiaddin, Eva Nyktari, Ricardo Wage, Lei Xu, Yanping Zhang, Xiuquan Du, Heye Zhang, David Firmin, Jennifer Keegan

* 34 pages, 10 figures, 7 tables, accepted by Future Generation Computer Systems journal 

  Access Paper or Ask Questions

A Collaborative Learning Framework via Federated Meta-Learning


Jan 09, 2020
Sen Lin, Guang Yang, Junshan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Haptic Teleoperation of UAVs through Control Barrier Functions


Nov 08, 2019
Dawei Zhang, Guang Yang, Rebecca P. Khurshid


  Access Paper or Ask Questions

Automatic Prostate Zonal Segmentation Using Fully Convolutional Network with Feature Pyramid Attention


Oct 31, 2019
Yongkai Liu, Guang Yang, Sohrab Afshari Mirak, Melina Hosseiny, Afshin Azadikhah, Xinran Zhong, Robert E. Reiter, Yeejin Lee, Steven Raman, Kyunghyun Sung

* Has been accepted by IEEE Access 

  Access Paper or Ask Questions

Distributed and Consistent Multi-Image Feature Matching via QuickMatch


Oct 29, 2019
Zachary Serlin, Guang Yang, Brandon Sookraj, Calin Belta, Roberto Tron


  Access Paper or Ask Questions

MRI Brain Tumor Segmentation using Random Forests and Fully Convolutional Networks


Sep 13, 2019
Mohammadreza Soltaninejad, Lei Zhang, Tryphon Lambrou, Guang Yang, Nigel Allinson, Xujiong Ye

* Soltaninejad, M., Zhang, L., Lambrou, T., Yang, G., Allinson, N. and Ye, X., 2017. MRI brain tumor segmentation using random forests and fully convolutional networks. In Proceeding of 2017 International MICCAI BraTS Challenge, pp. 279-283 
* Published in the pre-conference proceeding of "2017 International MICCAI BraTS Challenge" 

  Access Paper or Ask Questions

Direct Quantification for Coronary Artery Stenosis Using Multiview Learning


Aug 02, 2019
Dong Zhang, Guang Yang, Shu Zhao, Yanping Zhang, Heye Zhang, Shuo Li

* 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Recurrent Aggregation Learning for Multi-View Echocardiographic Sequences Segmentation


Jul 24, 2019
Ming Li, Weiwei Zhang, Guang Yang, Chengjia Wang, Heye Zhang, Huafeng Liu, Wei Zheng, Shuo Li

* MICCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Discriminative Consistent Domain Generation for Semi-supervised Learning


Jul 24, 2019
Jun Chen, Heye Zhang, Yanping Zhang, Shu Zhao, Raad Mohiaddin, Tom Wong, David Firmin, Guang Yang, Jennifer Keegan

* MICCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Sampling-based Motion Planning via Control Barrier Functions


Jul 15, 2019
Guang Yang, Bee Vang, Zachary Serlin, Calin Belta, Roberto Tron


  Access Paper or Ask Questions