Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhen Lei

Multi-initialization Optimization Network for Accurate 3D Human Pose and Shape Estimation


Dec 24, 2021
Zhiwei Liu, Xiangyu Zhu, Lu Yang, Xiang Yan, Ming Tang, Zhen Lei, Guibo Zhu, Xuetao Feng, Yan Wang, Jinqiao Wang

* accepted by ACM Multimedia 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Decoupling and Recoupling Spatiotemporal Representation for RGB-D-based Motion Recognition


Dec 16, 2021
Benjia Zhou, Pichao Wang, Jun Wan, Yanyan Liang, Fan Wang, Du Zhang, Zhen Lei, Hao Li, Rong Jin

* open sourced; codes and models are available:https://github.com/damo-cv/MotionRGBD; transformer-based method 

  Access Paper or Ask Questions

Consistency Regularization for Deep Face Anti-Spoofing


Nov 25, 2021
Zezheng Wang, Zitong Yu, Xun Wang, Yunxiao Qin, Jiahong Li, Chenxu Zhao, Zhen Lei, Xin Liu, Size Li, Zhongyuan Wang

* 10 tables, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Meta-Teacher For Face Anti-Spoofing


Nov 12, 2021
Yunxiao Qin, Zitong Yu, Longbin Yan, Zezheng Wang, Chenxu Zhao, Zhen Lei

* Accepted by IEEE TPAMI-2021 

  Access Paper or Ask Questions

LAE : Long-tailed Age Estimation


Oct 25, 2021
Zenghao Bao, Zichang Tan, Yu Zhu, Jun Wan, Xibo Ma, Zhen Lei, Guodong Guo

* The 1st Place in Guess The Age Contest, CAIP2021 (The 19th International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns) 

  Access Paper or Ask Questions

3D High-Fidelity Mask Face Presentation Attack Detection Challenge


Aug 16, 2021
Ajian Liu, Chenxu Zhao, Zitong Yu, Anyang Su, Xing Liu, Zijian Kong, Jun Wan, Sergio Escalera, Hugo Jair Escalante, Zhen Lei, Guodong Guo


  Access Paper or Ask Questions

PoseFace: Pose-Invariant Features and Pose-Adaptive Loss for Face Recognition


Jul 25, 2021
Qiang Meng, Xiaqing Xu, Xiaobo Wang, Yang Qian, Yunxiao Qin, Zezheng Wang, Chenxu Zhao, Feng Zhou, Zhen Lei


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning for Face Anti-Spoofing: A Survey


Jun 28, 2021
Zitong Yu, Yunxiao Qin, Xiaobai Li, Chenxu Zhao, Zhen Lei, Guoying Zhao

* submitted to IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) 

  Access Paper or Ask Questions

Represent Items by Items: An Enhanced Representation of the Target Item for Recommendation


Apr 26, 2021
Yinjiang Cai, Zeyu Cui, Shu Wu, Zhen Lei, Xibo Ma

* 10 pages,7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Context-Aware Learning for 3D High-Fidelity Mask Face Presentation Attack Detection


Apr 13, 2021
Ajian Liu, Chenxu Zhao, Zitong Yu, Jun Wan, Anyang Su, Xing Liu, Zichang Tan, Sergio Escalera, Junliang Xing, Yanyan Liang, Guodong Guo, Zhen Lei, Stan Z. Li, Du Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Searching for Alignment in Face Recognition


Feb 10, 2021
Xiaqing Xu, Qiang Meng, Yunxiao Qin, Jianzhu Guo, Chenxu Zhao, Feng Zhou, Zhen Lei

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Face Forgery Detection by 3D Decomposition


Nov 19, 2020
Xiangyu Zhu, Hao Wang, Hongyan Fei, Zhen Lei, Stan Z. Li


  Access Paper or Ask Questions

Towards Fast, Accurate and Stable 3D Dense Face Alignment


Sep 21, 2020
Jianzhu Guo, Xiangyu Zhu, Yang Yang, Fan Yang, Zhen Lei, Stan Z. Li

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SADet: Learning An Efficient and Accurate Pedestrian Detector


Jul 26, 2020
Chubin Zhuang, Zhen Lei, Stan Z. Li


  Access Paper or Ask Questions

NPCFace: A Negative-Positive Cooperation Supervision for Training Large-scale Face Recognition


Jul 21, 2020
Dan Zeng, Hailin Shi, Hang Du, Jun Wang, Zhen Lei, Tao Mei


  Access Paper or Ask Questions

Semi-Siamese Training for Shallow Face Learning


Jul 16, 2020
Hang Du, Hailin Shi, Yuchi Liu, Jun Wang, Zhen Lei, Dan Zeng, Tao Mei

* ECCV 2020 Spotlight 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Modal Face Anti-Spoofing Based on Central Difference Networks


Apr 17, 2020
Zitong Yu, Yunxiao Qin, Xiaobai Li, Zezheng Wang, Chenxu Zhao, Zhen Lei, Guoying Zhao

* 1st place in "Track Multi-Modal" of ChaLearn Face Anti-spoofing Attack Detection [email protected]; Accepted by CVPR2020 Media Forensics Workshop. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2003.04092 

  Access Paper or Ask Questions

Domain Balancing: Face Recognition on Long-Tailed Domains


Mar 30, 2020
Dong Cao, Xiangyu Zhu, Xingyu Huang, Jianzhu Guo, Zhen Lei

* Accepted to CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Meta Face Recognition in Unseen Domains


Mar 25, 2020
Jianzhu Guo, Xiangyu Zhu, Chenxu Zhao, Dong Cao, Zhen Lei, Stan Z. Li

* Accepted to CVPR2020 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Spatial Gradient and Temporal Depth Learning for Face Anti-spoofing


Mar 18, 2020
Zezheng Wang, Zitong Yu, Chenxu Zhao, Xiangyu Zhu, Yunxiao Qin, Qiusheng Zhou, Feng Zhou, Zhen Lei

* Accepted by CVPR2020 (oral) 

  Access Paper or Ask Questions

LAMP-HQ: A Large-Scale Multi-Pose High-Quality Database for NIR-VIS Face Recognition


Dec 17, 2019
Aijing Yu, Haoxue Wu, Huaibo Huang, Zhen Lei, Ran He


  Access Paper or Ask Questions

Bridging the Gap Between Anchor-based and Anchor-free Detection via Adaptive Training Sample Selection


Dec 05, 2019
Shifeng Zhang, Cheng Chi, Yongqiang Yao, Zhen Lei, Stan Z. Li


  Access Paper or Ask Questions

Relational Learning for Joint Head and Human Detection


Sep 24, 2019
Cheng Chi, Shifeng Zhang, Junliang Xing, Zhen Lei, Stan Z. Li, Xudong Zou


  Access Paper or Ask Questions

PedHunter: Occlusion Robust Pedestrian Detector in Crowded Scenes


Sep 15, 2019
Cheng Chi, Shifeng Zhang, Junliang Xing, Zhen Lei, Stan Z. Li, Xudong Zou


  Access Paper or Ask Questions

RefineFace: Refinement Neural Network for High Performance Face Detection


Sep 10, 2019
Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li

* Journal extension of our previous conference paper: arXiv:1809.02693. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1901.02350 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Domain Adaptive Person Re-Identification via Camera Style Generation and Label Propagation


May 14, 2019
Chuan-Xian Ren, Bo-Hua Liang, Zhen Lei


  Access Paper or Ask Questions

Semantic Alignment: Finding Semantically Consistent Ground-truth for Facial Landmark Detection


Mar 26, 2019
Zhiwei Liu, Xiangyu Zhu, Guosheng Hu, Haiyun Guo, Ming Tang, Zhen Lei, Neil M. Robertson, Jinqiao Wang

* Accepted at CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions