Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhen Lei

Searching for Alignment in Face Recognition


Feb 10, 2021
Xiaqing Xu, Qiang Meng, Yunxiao Qin, Jianzhu Guo, Chenxu Zhao, Feng Zhou, Zhen Lei

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Face Forgery Detection by 3D Decomposition


Nov 19, 2020
Xiangyu Zhu, Hao Wang, Hongyan Fei, Zhen Lei, Stan Z. Li


  Access Paper or Ask Questions

Towards Fast, Accurate and Stable 3D Dense Face Alignment


Sep 21, 2020
Jianzhu Guo, Xiangyu Zhu, Yang Yang, Fan Yang, Zhen Lei, Stan Z. Li

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SADet: Learning An Efficient and Accurate Pedestrian Detector


Jul 26, 2020
Chubin Zhuang, Zhen Lei, Stan Z. Li


  Access Paper or Ask Questions

NPCFace: A Negative-Positive Cooperation Supervision for Training Large-scale Face Recognition


Jul 21, 2020
Dan Zeng, Hailin Shi, Hang Du, Jun Wang, Zhen Lei, Tao Mei


  Access Paper or Ask Questions

Semi-Siamese Training for Shallow Face Learning


Jul 16, 2020
Hang Du, Hailin Shi, Yuchi Liu, Jun Wang, Zhen Lei, Dan Zeng, Tao Mei

* ECCV 2020 Spotlight 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Modal Face Anti-Spoofing Based on Central Difference Networks


Apr 17, 2020
Zitong Yu, Yunxiao Qin, Xiaobai Li, Zezheng Wang, Chenxu Zhao, Zhen Lei, Guoying Zhao

* 1st place in "Track Multi-Modal" of ChaLearn Face Anti-spoofing Attack Detection [email protected]; Accepted by CVPR2020 Media Forensics Workshop. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2003.04092 

  Access Paper or Ask Questions

Domain Balancing: Face Recognition on Long-Tailed Domains


Mar 30, 2020
Dong Cao, Xiangyu Zhu, Xingyu Huang, Jianzhu Guo, Zhen Lei

* Accepted to CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Meta Face Recognition in Unseen Domains


Mar 25, 2020
Jianzhu Guo, Xiangyu Zhu, Chenxu Zhao, Dong Cao, Zhen Lei, Stan Z. Li

* Accepted to CVPR2020 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Spatial Gradient and Temporal Depth Learning for Face Anti-spoofing


Mar 18, 2020
Zezheng Wang, Zitong Yu, Chenxu Zhao, Xiangyu Zhu, Yunxiao Qin, Qiusheng Zhou, Feng Zhou, Zhen Lei

* Accepted by CVPR2020 (oral) 

  Access Paper or Ask Questions

LAMP-HQ: A Large-Scale Multi-Pose High-Quality Database for NIR-VIS Face Recognition


Dec 17, 2019
Aijing Yu, Haoxue Wu, Huaibo Huang, Zhen Lei, Ran He


  Access Paper or Ask Questions

Bridging the Gap Between Anchor-based and Anchor-free Detection via Adaptive Training Sample Selection


Dec 05, 2019
Shifeng Zhang, Cheng Chi, Yongqiang Yao, Zhen Lei, Stan Z. Li


  Access Paper or Ask Questions

Relational Learning for Joint Head and Human Detection


Sep 24, 2019
Cheng Chi, Shifeng Zhang, Junliang Xing, Zhen Lei, Stan Z. Li, Xudong Zou


  Access Paper or Ask Questions

PedHunter: Occlusion Robust Pedestrian Detector in Crowded Scenes


Sep 15, 2019
Cheng Chi, Shifeng Zhang, Junliang Xing, Zhen Lei, Stan Z. Li, Xudong Zou


  Access Paper or Ask Questions

RefineFace: Refinement Neural Network for High Performance Face Detection


Sep 10, 2019
Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li

* Journal extension of our previous conference paper: arXiv:1809.02693. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1901.02350 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Domain Adaptive Person Re-Identification via Camera Style Generation and Label Propagation


May 14, 2019
Chuan-Xian Ren, Bo-Hua Liang, Zhen Lei


  Access Paper or Ask Questions

Semantic Alignment: Finding Semantically Consistent Ground-truth for Facial Landmark Detection


Mar 26, 2019
Zhiwei Liu, Xiangyu Zhu, Guosheng Hu, Haiyun Guo, Ming Tang, Zhen Lei, Neil M. Robertson, Jinqiao Wang

* Accepted at CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results


Feb 19, 2019
Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li, Ruiping Wang, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou

* Report of ECCV 2018 workshop: WIDER Face and Pedestrian Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Face Anti-Spoofing by 3D Virtual Synthesis


Jan 02, 2019
Jianzhu Guo, Xiangyu Zhu, Jinchuan Xiao, Zhen Lei, Genxun Wan, Stan Z. Li

* 9 pages, 8 figures and 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Rethink and Redesign Meta learning


Dec 24, 2018
Yunxiao Qin, Weiguo Zhang, Chenxu Zhao, Zezheng Wang, Hailin Shi, Guojun Qi, Jingping Shi, Zhen Lei

* 16 pages. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1811.07545 

  Access Paper or Ask Questions

Recurrent Calibration Network for Irregular Text Recognition


Dec 18, 2018
Yunze Gao, Yingying Chen, Jinqiao Wang, Zhen Lei, Xiao-Yu Zhang, Hanqing Lu

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Exploiting temporal and depth information for multi-frame face anti-spoofing


Nov 26, 2018
Zezheng Wang, Chenxu Zhao, Yunxiao Qin, Qiusheng Zhou, Zhen Lei


  Access Paper or Ask Questions

Representation based and Attention augmented Meta learning


Nov 26, 2018
Yunxiao Qin, Chenxu Zhao, Zezheng Wang, Junliang Xing, Jun Wan, Zhen Lei

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Vehicle Re-identification Using Quadruple Directional Deep Learning Features


Nov 13, 2018
Jianqing Zhu, Huanqiang Zeng, Jingchang Huang, Shengcai Liao, Zhen Lei, Canhui Cai, LiXin Zheng

* this paper has been submitted to IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, under review 

  Access Paper or Ask Questions

Selective Refinement Network for High Performance Face Detection


Sep 07, 2018
Cheng Chi, Shifeng Zhang, Junliang Xing, Zhen Lei, Stan Z. Li, Xudong Zou

* The first two authors have equal contributions. Corresponding author: Shifeng Zhang ([email protected]

  Access Paper or Ask Questions

Occlusion-aware R-CNN: Detecting Pedestrians in a Crowd


Jul 23, 2018
Shifeng Zhang, Longyin Wen, Xiao Bian, Zhen Lei, Stan Z. Li

* Accepted by ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Large-scale Bisample Learning on ID vs. Spot Face Recognition


Jun 11, 2018
Xiangyu Zhu, Hao Liu, Zhen Lei, Hailin Shi, Fan Yang, Dong Yi, Stan Z. Li


  Access Paper or Ask Questions

Face Synthesis for Eyeglass-Robust Face Recognition


Jun 04, 2018
Jianzhu Guo, Xiangyu Zhu, Zhen Lei, Stan Z. Li

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions