Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yong Yu

Context-aware Reranking with Utility Maximization for Recommendation


Oct 18, 2021
Yunjia Xi, Weiwen Liu, Xinyi Dai, Ruiming Tang, Weinan Zhang, Qing Liu, Xiuqiang He, Yong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Why Propagate Alone? Parallel Use of Labels and Features on Graphs


Oct 14, 2021
Yangkun Wang, Jiarui Jin, Weinan Zhang, Yongyi Yang, Jiuhai Chen, Quan Gan, Yong Yu, Zheng Zhang, Zengfeng Huang, David Wipf


  Access Paper or Ask Questions

Task-wise Split Gradient Boosting Trees for Multi-center Diabetes Prediction


Aug 16, 2021
Mingcheng Chen, Zhenghui Wang, Zhiyun Zhao, Weinan Zhang, Xiawei Guo, Jian Shen, Yanru Qu, Jieli Lu, Min Xu, Yu Xu, Tiange Wang, Mian Li, Wei-Wei Tu, Yong Yu, Yufang Bi, Weiqing Wang, Guang Ning

* 11 pages (2 pages of supplementary), 10 figures, 7 tables. Accepted by ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Retrieval & Interaction Machine for Tabular Data Prediction


Aug 11, 2021
Jiarui Qin, Weinan Zhang, Rong Su, Zhirong Liu, Weiwen Liu, Ruiming Tang, Xiuqiang He, Yong Yu

* SIGKDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Select Cuts for Efficient Mixed-Integer Programming


May 28, 2021
Zeren Huang, Kerong Wang, Furui Liu, Hui-ling Zhen, Weinan Zhang, Mingxuan Yuan, Jianye Hao, Yong Yu, Jun Wang

* 30 pages,3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

MapGo: Model-Assisted Policy Optimization for Goal-Oriented Tasks


May 13, 2021
Menghui Zhu, Minghuan Liu, Jian Shen, Zhicheng Zhang, Sheng Chen, Weinan Zhang, Deheng Ye, Yong Yu, Qiang Fu, Wei Yang

* Paper accepted at IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

An Adversarial Imitation Click Model for Information Retrieval


Apr 19, 2021
Xinyi Dai, Jianghao Lin, Weinan Zhang, Shuai Li, Weiwen Liu, Ruiming Tang, Xiuqiang He, Jianye Hao, Jun Wang, Yong Yu

* Accepted to WWW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MARS: Markov Molecular Sampling for Multi-objective Drug Discovery


Mar 18, 2021
Yutong Xie, Chence Shi, Hao Zhou, Yuwei Yang, Weinan Zhang, Yong Yu, Lei Li

* ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Generalized Implementation of Wasserstein Distance in GANs


Jan 12, 2021
Minkai Xu, Zhiming Zhou, Guansong Lu, Jian Tang, Weinan Zhang, Yong Yu

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Knowledge Tracing via Pre-training Question Embeddings


Dec 09, 2020
Yunfei Liu, Yang Yang, Xianyu Chen, Jian Shen, Haifeng Zhang, Yong Yu

* 7 pages,3 figures, IJCAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

Sobolev Wasserstein GAN


Dec 07, 2020
Minkai Xu, Zhiming Zhou, Guansong Lu, Jian Tang, Weinan Zhang, Yong Yu

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Model-based Policy Optimization with Unsupervised Model Adaptation


Oct 28, 2020
Jian Shen, Han Zhao, Weinan Zhang, Yong Yu

* Thirty-fourth Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Projection-Free Algorithms for Saddle Point Problems


Oct 21, 2020
Cheng Chen, Luo Luo, Weinan Zhang, Yong Yu


  Access Paper or Ask Questions

GeneraLight: Improving Environment Generalization of Traffic Signal Control via Meta Reinforcement Learning


Sep 17, 2020
Chang Liu, Huichu Zhang, Weinan Zhang, Guanjie Zheng, Yong Yu

* Proceedings of the 29th ACM International on Conference on Information and Knowledge Management (CIKM). ACM, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

GIKT: A Graph-based Interaction Model for Knowledge Tracing


Sep 13, 2020
Yang Yang, Jian Shen, Yanru Qu, Yunfei Liu, Kerong Wang, Yaoming Zhu, Weinan Zhang, Yong Yu

* 16 pages,2 figures, ECMLPKDD2020 

  Access Paper or Ask Questions

Glancing Transformer for Non-Autoregressive Neural Machine Translation


Aug 18, 2020
Lihua Qian, Hao Zhou, Yu Bao, Mingxuan Wang, Lin Qiu, Weinan Zhang, Yong Yu, Lei Li

* 11 pages, 3 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Bidirectional Model-based Policy Optimization


Jul 04, 2020
Hang Lai, Jian Shen, Weinan Zhang, Yong Yu

* Accepted at ICML2020 

  Access Paper or Ask Questions

Active Sentence Learning by Adversarial Uncertainty Sampling in Discrete Space


Apr 17, 2020
Dongyu Ru, Yating Luo, Lin Qiu, Hao Zhou, Lei Li, Weinan Zhang, Yong Yu

* 10 pages, 3 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Infomax Neural Joint Source-Channel Coding via Adversarial Bit Flip


Apr 03, 2020
Yuxuan Song, Minkai Xu, Lantao Yu, Hao Zhou, Shuo Shao, Yong Yu

* AAAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

AutoFIS: Automatic Feature Interaction Selection in Factorization Models for Click-Through Rate Prediction


Mar 26, 2020
Bin Liu, Chenxu Zhu, Guilin Li, Weinan Zhang, Jincai Lai, Ruiming Tang, Xiuqiang He, Zhenguo Li, Yong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Large-Scale Optimal Transport via Adversarial Training with Cycle-Consistency


Mar 14, 2020
Guansong Lu, Zhiming Zhou, Jian Shen, Cheng Chen, Weinan Zhang, Yong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Agent Interactions Modeling with Correlated Policies


Jan 20, 2020
Minghuan Liu, Ming Zhou, Weinan Zhang, Yuzheng Zhuang, Jun Wang, Wulong Liu, Yong Yu

* 20 pages (10 pages of supplementary), 5 figures, Accepted by The Eighth International Conference on Learning Representations (ICLR 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Unsupervised Domain Adaptation with Variational Information Bottleneck


Nov 21, 2019
Yuxuan Song, Lantao Yu, Zhangjie Cao, Zhiming Zhou, Jian Shen, Shuo Shao, Weinan Zhang, Yong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Sequential Recommendation with Dual Side Neighbor-based Collaborative Relation Modeling


Nov 10, 2019
Jiarui Qin, Kan Ren, Yuchen Fang, Weinan Zhang, Yong Yu

* WSDM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Agent Reinforcement Learning for Order-dispatching via Order-Vehicle Distribution Matching


Oct 07, 2019
Ming Zhou, Jiarui Jin, Weinan Zhang, Zhiwei Qin, Yan Jiao, Chenxi Wang, Guobin Wu, Yong Yu, Jieping Ye

* 9 pages,13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Signal Instructed Coordination in Team Competition


Sep 10, 2019
Liheng Chen, Hongyi Guo, Haifeng Zhang, Fei Fang, Yaoming Zhu, Ming Zhou, Weinan Zhang, Qing Wang, Yong Yu

* 13 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Making the Most of BERT in Neural Machine Translation


Aug 30, 2019
Jiacheng Yang, Mingxuan Wang, Hao Zhou, Chengqi Zhao, Yong Yu, Weinan Zhang, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions