Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Han Zhang

MAXIM: Multi-Axis MLP for Image Processing


Jan 09, 2022
Zhengzhong Tu, Hossein Talebi, Han Zhang, Feng Yang, Peyman Milanfar, Alan Bovik, Yinxiao Li


  Access Paper or Ask Questions

ERNIE-ViLG: Unified Generative Pre-training for Bidirectional Vision-Language Generation


Dec 31, 2021
Han Zhang, Weichong Yin, Yewei Fang, Lanxin Li, Boqiang Duan, Zhihua Wu, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang

* 15 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Temporal Transformer Networks with Self-Supervision for Action Recognition


Dec 17, 2021
Yongkang Zhang, Jun Li, Guoming Wu, Han Zhang, Zhiping Shi, Zhaoxun Liu, Zizhang Wu


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Prompt for Continual Learning


Dec 16, 2021
Zifeng Wang, Zizhao Zhang, Chen-Yu Lee, Han Zhang, Ruoxi Sun, Xiaoqi Ren, Guolong Su, Vincent Perot, Jennifer Dy, Tomas Pfister


  Access Paper or Ask Questions

BLT: Bidirectional Layout Transformer for Controllable Layout Generation


Dec 09, 2021
Xiang Kong, Lu Jiang, Huiwen Chang, Han Zhang, Yuan Hao, Haifeng Gong, Irfan Essa

* 14 pages, under review 

  Access Paper or Ask Questions

threaTrace: Detecting and Tracing Host-based Threats in Node Level Through Provenance Graph Learning


Nov 08, 2021
Su Wang, Zhiliang Wang, Tao Zhou, Xia Yin, Dongqi Han, Han Zhang, Hongbin Sun, Xingang Shi, Jiahai Yang

* 13 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Vector-quantized Image Modeling with Improved VQGAN


Oct 09, 2021
Jiahui Yu, Xin Li, Jing Yu Koh, Han Zhang, Ruoming Pang, James Qin, Alexander Ku, Yuanzhong Xu, Jason Baldridge, Yonghui Wu

* Preprint 

  Access Paper or Ask Questions

DeepAID: Interpreting and Improving Deep Learning-based Anomaly Detection in Security Applications


Sep 23, 2021
Dongqi Han, Zhiliang Wang, Wenqi Chen, Ying Zhong, Su Wang, Han Zhang, Jiahai Yang, Xingang Shi, Xia Yin

* Accepted by 2021 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS '21) 

  Access Paper or Ask Questions

Covert Beamforming Design for Intelligent Reflecting Surface Assisted IoT Networks


Sep 01, 2021
Shuai Ma, Yunqi Zhang, Hang Li, Junchang Sun, Jia Shi, Han Zhang, Chao Shen, Shiyin Li

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2103.16786 

  Access Paper or Ask Questions

Theoretical Limit of Radar Parameter Estimation


Jul 11, 2021
Dazhuan Xu, Han Zhang, Weilin Tu


  Access Paper or Ask Questions

ViTGAN: Training GANs with Vision Transformers


Jul 09, 2021
Kwonjoon Lee, Huiwen Chang, Lu Jiang, Han Zhang, Zhuowen Tu, Ce Liu


  Access Paper or Ask Questions

Deep Image Synthesis from Intuitive User Input: A Review and Perspectives


Jul 09, 2021
Yuan Xue, Yuan-Chen Guo, Han Zhang, Tao Xu, Song-Hai Zhang, Xiaolei Huang

* Computational Visual Media 2021 
* 26 pages, 7 figures, 1 table 

  Access Paper or Ask Questions

SearchGCN: Powering Embedding Retrieval by Graph Convolution Networks for E-Commerce Search


Jul 01, 2021
Xinlin Xia, Shang Wang, Han Zhang, Songlin Wang, Sulong Xu, Yun Xiao, Bo Long, Wen-Yun Yang

* 2 pages, 1 figure; accepted by SIGIR2021 industry track 

  Access Paper or Ask Questions

Improved Transformer for High-Resolution GANs


Jun 14, 2021
Long Zhao, Zizhao Zhang, Ting Chen, Dimitris N. Metaxas, Han Zhang

* Preprint 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Learning of Deep Retrieval Model and Product Quantization based Embedding Index


May 28, 2021
Han Zhang, Hongwei Shen, Yiming Qiu, Yunjiang Jiang, Songlin Wang, Sulong Xu, Yun Xiao, Bo Long, Wen-Yun Yang

* 4 pages, 4 figures; accepted by SIGIR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Aggregating Nested Transformers


May 26, 2021
Zizhao Zhang, Han Zhang, Long Zhao, Ting Chen, Tomas Pfister

* Preprint 

  Access Paper or Ask Questions

PanGu-$α$: Large-scale Autoregressive Pretrained Chinese Language Models with Auto-parallel Computation


Apr 26, 2021
Wei Zeng, Xiaozhe Ren, Teng Su, Hui Wang, Yi Liao, Zhiwei Wang, Xin Jiang, ZhenZhang Yang, Kaisheng Wang, Xiaoda Zhang, Chen Li, Ziyan Gong, Yifan Yao, Xinjing Huang, Jun Wang, Jianfeng Yu, Qi Guo, Yue Yu, Yan Zhang, Jin Wang, Hengtao Tao, Dasen Yan, Zexuan Yi, Fang Peng, Fangqing Jiang, Han Zhang, Lingfeng Deng, Yehong Zhang, Zhe Lin, Chao Zhang, Shaojie Zhang, Mingyue Guo, Shanzhi Gu, Gaojun Fan, Yaowei Wang, Xuefeng Jin, Qun Liu, Yonghong Tian

* The technique report for PanGu-$\alpha$ 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Hamiltonian dynamics by reservoir computer


Apr 24, 2021
Han Zhang, Huawei Fan, Liang Wang, Xingang Wang

* 11 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Transfer training from smaller language model


Apr 23, 2021
Han Zhang

* 7 pages 7 figures. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2103.14636 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Hierarchical Approach for Persistent Long-Term Video Prediction


Apr 14, 2021
Wonkwang Lee, Whie Jung, Han Zhang, Ting Chen, Jing Yu Koh, Thomas Huang, Hyungsuk Yoon, Honglak Lee, Seunghoon Hong

* Accepted as a conference paper at ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Query Rewriting via Cycle-Consistent Translation for E-Commerce Search


Mar 01, 2021
Yiming Qiu, Kang Zhang, Han Zhang, Songlin Wang, Sulong Xu, Yun Xiao, Bo Long, Wen-Yun Yang


  Access Paper or Ask Questions

A Multiscale Graph Convolutional Network for Change Detection in Homogeneous and Heterogeneous Remote Sensing Images


Feb 16, 2021
Junzheng Wu, Biao Li, Yao Qin, Weiping Ni, Han Zhang, Yuli Sun


  Access Paper or Ask Questions

Cross-Modal Contrastive Learning for Text-to-Image Generation


Jan 15, 2021
Han Zhang, Jing Yu Koh, Jason Baldridge, Honglak Lee, Yinfei Yang


  Access Paper or Ask Questions

Modeling Heterogeneous Statistical Patterns in High-dimensional Data by Adversarial Distributions: An Unsupervised Generative Framework


Dec 15, 2020
Han Zhang, Wenhao Zheng, Charley Chen, Kevin Gao, Yao Hu, Ling Huang, Wei Xu


  Access Paper or Ask Questions

Transfer learning of chaotic systems


Nov 15, 2020
Yali Guo, Han Zhang, Liang Wang, Huawei Fan, Xingang Wang

* 20 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

ERNIE-Gram: Pre-Training with Explicitly N-Gram Masked Language Modeling for Natural Language Understanding


Oct 23, 2020
Dongling Xiao, Yu-Kun Li, Han Zhang, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang

* work-in-progress 

  Access Paper or Ask Questions

PseudoSeg: Designing Pseudo Labels for Semantic Segmentation


Oct 19, 2020
Yuliang Zou, Zizhao Zhang, Han Zhang, Chun-Liang Li, Xiao Bian, Jia-Bin Huang, Tomas Pfister

* Project page: https://yuliang.vision/pseudo_seg/ 

  Access Paper or Ask Questions