Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Focusing More on Conflicts with Mis-Predictions Helps Language Pre-Training

Dec 16, 2020
Chen Xing, Wencong Xiao, Yong Li, Wei Lin


  Access Paper or Ask Questions

EasyTransfer -- A Simple and Scalable Deep Transfer Learning Platform for NLP Applications

Nov 23, 2020
Minghui Qiu, Peng Li, Hanjie Pan, Chengyu Wang, Ang Wang, Cen Chen, Yaliang Li, Dehong Gao, Jun Huang, Yong Li, Jun Yang, Deng Cai, Wei Lin

* 4 pages 

  Access Paper or Ask Questions

INT8 Winograd Acceleration for Conv1D Equipped ASR Models Deployed on Mobile Devices

Oct 28, 2020
Yiwu Yao, Yuchao Li, Chengyu Wang, Tianhang Yu, Houjiang Chen, Xiaotang Jiang, Jun Yang, Jun Huang, Wei Lin, Hui Shu, Chengfei Lv


  Access Paper or Ask Questions

FusionStitching: Boosting Memory Intensive Computations for Deep Learning Workloads

Sep 23, 2020
Zhen Zheng, Pengzhan Zhao, Guoping Long, Feiwen Zhu, Kai Zhu, Wenyi Zhao, Lansong Diao, Jun Yang, Wei Lin


  Access Paper or Ask Questions

One-shot Text Field Labeling using Attention and Belief Propagation for Structure Information Extraction

Sep 09, 2020
Mengli Cheng, Minghui Qiu, Xing Shi, Jun Huang, Wei Lin

* ACMMM 2020 
* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Grasping Detection Network with Uncertainty Estimation for Confidence-Driven Semi-Supervised Domain Adaptation

Aug 20, 2020
Haiyue Zhu, Yiting Li, Fengjun Bai, Wenjie Chen, Xiaocong Li, Jun Ma, Chek Sing Teo, Pey Yuen Tao, Wei Lin

* 6 pages, 7 figures, accepted in IROS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Pixel-wise Crowd Understanding via Synthetic Data

Aug 03, 2020
Qi Wang, Junyu Gao, Wei Lin, Yuan Yuan

* Accepted by IJCV. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1903.03303 

  Access Paper or Ask Questions

Interactive Feature Generation via Learning Adjacency Tensor of Feature Graph

Jul 29, 2020
Yuexiang Xie, Zhen Wang, Yaliang Li, Bolin Ding, Nezihe Merve Gürel, Ce Zhang, Minlie Huang, Wei Lin, Jingren Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Auto-MAP: A DQN Framework for Exploring Distributed Execution Plans for DNN Workloads

Jul 08, 2020
Siyu Wang, Yi Rong, Shiqing Fan, Zhen Zheng, LanSong Diao, Guoping Long, Jun Yang, Xiaoyong Liu, Wei Lin


  Access Paper or Ask Questions

Graph Structural-topic Neural Network

Jul 04, 2020
Qingqing Long, Yilun Jin, Guojie Song, Yi Li, Wei Lin


  Access Paper or Ask Questions

SwapText: Image Based Texts Transfer in Scenes

Mar 18, 2020
Qiangpeng Yang, Hongsheng Jin, Jun Huang, Wei Lin

* Accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AdaBERT: Task-Adaptive BERT Compression with Differentiable Neural Architecture Search

Jan 13, 2020
Daoyuan Chen, Yaliang Li, Minghui Qiu, Zhen Wang, Bofang Li, Bolin Ding, Hongbo Deng, Jun Huang, Wei Lin, Jingren Zhou


  Access Paper or Ask Questions

NWPU-Crowd: A Large-Scale Benchmark for Crowd Counting

Jan 10, 2020
Qi Wang, Junyu Gao, Wei Lin, Xuelong Li

* 8 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

RPM-Oriented Query Rewriting Framework for E-commerce Keyword-Based Sponsored Search

Oct 28, 2019
Xiuying Chen, Daorui Xiao, Shen Gao, Guojun Liu, Wei Lin, Bo Zheng, Dongyan Zhao, Rui Yan

* AAAI 2020 
* 2 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Characterizing Deep Learning Training Workloads on Alibaba-PAI

Oct 14, 2019
Mengdi Wang, Chen Meng, Guoping Long, Chuan Wu, Jun Yang, Wei Lin, Yangqing Jia

* Accepted by IISWC2019 

  Access Paper or Ask Questions

DL2: A Deep Learning-driven Scheduler for Deep Learning Clusters

Sep 13, 2019
Yanghua Peng, Yixin Bao, Yangrui Chen, Chuan Wu, Chen Meng, Wei Lin


  Access Paper or Ask Questions

C^3 Framework: An Open-source PyTorch Code for Crowd Counting

Jul 05, 2019
Junyu Gao, Wei Lin, Bin Zhao, Dong Wang, Chenyu Gao, Jun Wen

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Tag2Vec: Learning Tag Representations in Tag Networks

Apr 19, 2019
Junshan Wang, Zhicong Lu, Guojie Song, Yue Fan, Lun Du, Wei Lin


  Access Paper or Ask Questions

Learning from Synthetic Data for Crowd Counting in the Wild

Mar 08, 2019
Qi Wang, Junyu Gao, Wei Lin, Yuan Yuan

* Accepted by CVPR2019 

  Access Paper or Ask Questions

EENMF: An End-to-End Neural Matching Framework for E-Commerce Sponsored Search

Dec 09, 2018
Wenjin Wu, Guojun Liu, Hui Ye, Chenshuang Zhang, Tianshu Wu, Daorui Xiao, Wei Lin, Xiaoyu Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Graph-Adaptive Pruning for Efficient Inference of Convolutional Neural Networks

Nov 21, 2018
Mengdi Wang, Qing Zhang, Jun Yang, Xiaoyuan Cui, Wei Lin

* 7 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Transfer Learning for Context-Aware Question Matching in Information-seeking Conversations in E-commerce

Jun 14, 2018
Minghui Qiu, Liu Yang, Feng Ji, Weipeng Zhao, Wei Zhou, Jun Huang, Haiqing Chen, W. Bruce Croft, Wei Lin

* ACL 2018 
* 6 

  Access Paper or Ask Questions

IncepText: A New Inception-Text Module with Deformable PSROI Pooling for Multi-Oriented Scene Text Detection

May 08, 2018
Qiangpeng Yang, Mengli Cheng, Wenmeng Zhou, Yan Chen, Minghui Qiu, Wei Lin, Wei Chu

* Accepted by IJCAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Beyond Keywords and Relevance: A Personalized Ad Retrieval Framework in E-Commerce Sponsored Search

Apr 23, 2018
Su Yan, Wei Lin, Tianshu Wu, Daorui Xiao, Xu Zheng, Bo Wu, Kaipeng Liu

* Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference Pages 1919-1928 

  Access Paper or Ask Questions

Nonsparse learning with latent variables

Oct 07, 2017
Zemin Zheng, Jinchi Lv, Wei Lin

* 30 pages 

  Access Paper or Ask Questions

SOFAR: large-scale association network learning

Apr 26, 2017
Yoshimasa Uematsu, Yingying Fan, Kun Chen, Jinchi Lv, Wei Lin


  Access Paper or Ask Questions

Neural Networks Models for Entity Discovery and Linking

Nov 11, 2016
Dan Liu, Wei Lin, Shiliang Zhang, Si Wei, Hui Jiang

* 9 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions