Alert button
Picture for Tianyu Yu

Tianyu Yu

Alert button

UltraWiki: Ultra-fine-grained Entity Set Expansion with Negative Seed Entities

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Yangning Li, Qingsong Lv, Tianyu Yu, Yinghui Li, Shulin Huang, Tingwei Lu, Xuming Hu, Wenhao JIang, Hai-Tao Zheng, Hui Wang

Figure 1 for UltraWiki: Ultra-fine-grained Entity Set Expansion with Negative Seed Entities
Figure 2 for UltraWiki: Ultra-fine-grained Entity Set Expansion with Negative Seed Entities
Figure 3 for UltraWiki: Ultra-fine-grained Entity Set Expansion with Negative Seed Entities
Figure 4 for UltraWiki: Ultra-fine-grained Entity Set Expansion with Negative Seed Entities
Viaarxiv icon

RLHF-V: Towards Trustworthy MLLMs via Behavior Alignment from Fine-grained Correctional Human Feedback

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 01, 2023
Tianyu Yu, Yuan Yao, Haoye Zhang, Taiwen He, Yifeng Han, Ganqu Cui, Jinyi Hu, Zhiyuan Liu, Hai-Tao Zheng, Maosong Sun, Tat-Seng Chua

Viaarxiv icon

Reformulating Vision-Language Foundation Models and Datasets Towards Universal Multimodal Assistants

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 01, 2023
Tianyu Yu, Jinyi Hu, Yuan Yao, Haoye Zhang, Yue Zhao, Chongyi Wang, Shan Wang, Yinxv Pan, Jiao Xue, Dahai Li, Zhiyuan Liu, Hai-Tao Zheng, Maosong Sun

Figure 1 for Reformulating Vision-Language Foundation Models and Datasets Towards Universal Multimodal Assistants
Figure 2 for Reformulating Vision-Language Foundation Models and Datasets Towards Universal Multimodal Assistants
Figure 3 for Reformulating Vision-Language Foundation Models and Datasets Towards Universal Multimodal Assistants
Figure 4 for Reformulating Vision-Language Foundation Models and Datasets Towards Universal Multimodal Assistants
Viaarxiv icon

Large Multilingual Models Pivot Zero-Shot Multimodal Learning across Languages

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 23, 2023
Jinyi Hu, Yuan Yao, Chongyi Wang, Shan Wang, Yinxu Pan, Qianyu Chen, Tianyu Yu, Hanghao Wu, Yue Zhao, Haoye Zhang, Xu Han, Yankai Lin, Jiao Xue, Dahai Li, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Figure 1 for Large Multilingual Models Pivot Zero-Shot Multimodal Learning across Languages
Figure 2 for Large Multilingual Models Pivot Zero-Shot Multimodal Learning across Languages
Figure 3 for Large Multilingual Models Pivot Zero-Shot Multimodal Learning across Languages
Figure 4 for Large Multilingual Models Pivot Zero-Shot Multimodal Learning across Languages
Viaarxiv icon

SeqGPT: An Out-of-the-box Large Language Model for Open Domain Sequence Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 21, 2023
Tianyu Yu, Chengyue Jiang, Chao Lou, Shen Huang, Xiaobin Wang, Wei Liu, Jiong Cai, Yangning Li, Yinghui Li, Kewei Tu, Hai-Tao Zheng, Ningyu Zhang, Pengjun Xie, Fei Huang, Yong Jiang

Figure 1 for SeqGPT: An Out-of-the-box Large Language Model for Open Domain Sequence Understanding
Figure 2 for SeqGPT: An Out-of-the-box Large Language Model for Open Domain Sequence Understanding
Figure 3 for SeqGPT: An Out-of-the-box Large Language Model for Open Domain Sequence Understanding
Figure 4 for SeqGPT: An Out-of-the-box Large Language Model for Open Domain Sequence Understanding
Viaarxiv icon

MESED: A Multi-modal Entity Set Expansion Dataset with Fine-grained Semantic Classes and Hard Negative Entities

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 27, 2023
Yangning Li, Tingwei Lu, Yinghui Li, Tianyu Yu, Shulin Huang, Hai-Tao Zheng, Rui Zhang, Jun Yuan

Figure 1 for MESED: A Multi-modal Entity Set Expansion Dataset with Fine-grained Semantic Classes and Hard Negative Entities
Figure 2 for MESED: A Multi-modal Entity Set Expansion Dataset with Fine-grained Semantic Classes and Hard Negative Entities
Figure 3 for MESED: A Multi-modal Entity Set Expansion Dataset with Fine-grained Semantic Classes and Hard Negative Entities
Figure 4 for MESED: A Multi-modal Entity Set Expansion Dataset with Fine-grained Semantic Classes and Hard Negative Entities
Viaarxiv icon

Knowledge-augmented Few-shot Visual Relation Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 09, 2023
Tianyu Yu, Yangning Li, Jiaoyan Chen, Yinghui Li, Hai-Tao Zheng, Xi Chen, Qingbin Liu, Wenqiang Liu, Dongxiao Huang, Bei Wu, Yexin Wang

Figure 1 for Knowledge-augmented Few-shot Visual Relation Detection
Figure 2 for Knowledge-augmented Few-shot Visual Relation Detection
Figure 3 for Knowledge-augmented Few-shot Visual Relation Detection
Figure 4 for Knowledge-augmented Few-shot Visual Relation Detection
Viaarxiv icon

Visually Grounded Commonsense Knowledge Acquisition

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 22, 2022
Yuan Yao, Tianyu Yu, Ao Zhang, Mengdi Li, Ruobing Xie, Cornelius Weber, Zhiyuan Liu, Haitao Zheng, Stefan Wermter, Tat-Seng Chua, Maosong Sun

Figure 1 for Visually Grounded Commonsense Knowledge Acquisition
Figure 2 for Visually Grounded Commonsense Knowledge Acquisition
Figure 3 for Visually Grounded Commonsense Knowledge Acquisition
Figure 4 for Visually Grounded Commonsense Knowledge Acquisition
Viaarxiv icon

Embracing Ambiguity: Improving Similarity-oriented Tasks with Contextual Synonym Knowledge

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 20, 2022
Yangning Li, Jiaoyan Chen, Yinghui Li, Tianyu Yu, Xi Chen, Hai-Tao Zheng

Figure 1 for Embracing Ambiguity: Improving Similarity-oriented Tasks with Contextual Synonym Knowledge
Figure 2 for Embracing Ambiguity: Improving Similarity-oriented Tasks with Contextual Synonym Knowledge
Figure 3 for Embracing Ambiguity: Improving Similarity-oriented Tasks with Contextual Synonym Knowledge
Figure 4 for Embracing Ambiguity: Improving Similarity-oriented Tasks with Contextual Synonym Knowledge
Viaarxiv icon

Contrastive Learning with Hard Negative Entities for Entity Set Expansion

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 25, 2022
Yinghui Li, Yangning Li, Yuxin He, Tianyu Yu, Ying Shen, Hai-Tao Zheng

Figure 1 for Contrastive Learning with Hard Negative Entities for Entity Set Expansion
Figure 2 for Contrastive Learning with Hard Negative Entities for Entity Set Expansion
Figure 3 for Contrastive Learning with Hard Negative Entities for Entity Set Expansion
Figure 4 for Contrastive Learning with Hard Negative Entities for Entity Set Expansion
Viaarxiv icon