Alert button
Picture for Yuchen Fan

Yuchen Fan

Alert button

Untangle the KNOT: Interweaving Conflicting Knowledge and Reasoning Skills in Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 04, 2024
Yantao Liu, Zijun Yao, Xin Lv, Yuchen Fan, Shulin Cao, Jifan Yu, Lei Hou, Juanzi Li

Viaarxiv icon

Evaluating Generative Language Models in Information Extraction as Subjective Question Correction

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 04, 2024
Yuchen Fan, Yantao Liu, Zijun Yao, Jifan Yu, Lei Hou, Juanzi Li

Viaarxiv icon

MVDiffusion++: A Dense High-resolution Multi-view Diffusion Model for Single or Sparse-view 3D Object Reconstruction

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Shitao Tang, Jiacheng Chen, Dilin Wang, Chengzhou Tang, Fuyang Zhang, Yuchen Fan, Vikas Chandra, Yasutaka Furukawa, Rakesh Ranjan

Viaarxiv icon

PlatoNeRF: 3D Reconstruction in Plato's Cave via Single-View Two-Bounce Lidar

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 21, 2023
Tzofi Klinghoffer, Xiaoyu Xiang, Siddharth Somasundaram, Yuchen Fan, Christian Richardt, Ramesh Raskar, Rakesh Ranjan

Viaarxiv icon

Training Neural Networks on RAW and HDR Images for Restoration Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 06, 2023
Lei Luo, Alexandre Chapiro, Xiaoyu Xiang, Yuchen Fan, Rakesh Ranjan, Rafal Mantiuk

Viaarxiv icon

MoVideo: Motion-Aware Video Generation with Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 19, 2023
Jingyun Liang, Yuchen Fan, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc Van Gool, Rakesh Ranjan

Figure 1 for MoVideo: Motion-Aware Video Generation with Diffusion Models
Figure 2 for MoVideo: Motion-Aware Video Generation with Diffusion Models
Figure 3 for MoVideo: Motion-Aware Video Generation with Diffusion Models
Figure 4 for MoVideo: Motion-Aware Video Generation with Diffusion Models
Viaarxiv icon

Customizing 360-Degree Panoramas through Text-to-Image Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 07, 2023
Hai Wang, Xiaoyu Xiang, Yuchen Fan, Jing-Hao Xue

Viaarxiv icon

NOVIS: A Case for End-to-End Near-Online Video Instance Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 29, 2023
Tim Meinhardt, Matt Feiszli, Yuchen Fan, Laura Leal-Taixe, Rakesh Ranjan

Figure 1 for NOVIS: A Case for End-to-End Near-Online Video Instance Segmentation
Figure 2 for NOVIS: A Case for End-to-End Near-Online Video Instance Segmentation
Figure 3 for NOVIS: A Case for End-to-End Near-Online Video Instance Segmentation
Figure 4 for NOVIS: A Case for End-to-End Near-Online Video Instance Segmentation
Viaarxiv icon

EBSR: Enhanced Binary Neural Network for Image Super-Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 22, 2023
Renjie Wei, Shuwen Zhang, Zechun Liu, Meng Li, Yuchen Fan, Runsheng Wang, Ru Huang

Figure 1 for EBSR: Enhanced Binary Neural Network for Image Super-Resolution
Figure 2 for EBSR: Enhanced Binary Neural Network for Image Super-Resolution
Figure 3 for EBSR: Enhanced Binary Neural Network for Image Super-Resolution
Figure 4 for EBSR: Enhanced Binary Neural Network for Image Super-Resolution
Viaarxiv icon