Alert button
Picture for Hai-Tao Zheng

Hai-Tao Zheng

Alert button

EcomGPT-CT: Continual Pre-training of E-commerce Large Language Models with Semi-structured Data

Dec 25, 2023
Shirong Ma, Shen Huang, Shulin Huang, Xiaobin Wang, Yangning Li, Hai-Tao Zheng, Pengjun Xie, Fei Huang, Yong Jiang

Viaarxiv icon

RLHF-V: Towards Trustworthy MLLMs via Behavior Alignment from Fine-grained Correctional Human Feedback

Dec 01, 2023
Tianyu Yu, Yuan Yao, Haoye Zhang, Taiwen He, Yifeng Han, Ganqu Cui, Jinyi Hu, Zhiyuan Liu, Hai-Tao Zheng, Maosong Sun, Tat-Seng Chua

Viaarxiv icon

Towards Real-World Writing Assistance: A Chinese Character Checking Benchmark with Faked and Misspelled Characters

Nov 19, 2023
Yinghui Li, Zishan Xu, Shaoshen Chen, Haojing Huang, Yangning Li, Yong Jiang, Zhongli Li, Qingyu Zhou, Hai-Tao Zheng, Ying Shen

Viaarxiv icon

MixEdit: Revisiting Data Augmentation and Beyond for Grammatical Error Correction

Oct 18, 2023
Jingheng Ye, Yinghui Li, Yangning Li, Hai-Tao Zheng

Figure 1 for MixEdit: Revisiting Data Augmentation and Beyond for Grammatical Error Correction
Figure 2 for MixEdit: Revisiting Data Augmentation and Beyond for Grammatical Error Correction
Figure 3 for MixEdit: Revisiting Data Augmentation and Beyond for Grammatical Error Correction
Figure 4 for MixEdit: Revisiting Data Augmentation and Beyond for Grammatical Error Correction
Viaarxiv icon

A Frustratingly Easy Plug-and-Play Detection-and-Reasoning Module for Chinese Spelling Check

Oct 13, 2023
Haojing Huang, Jingheng Ye, Qingyu Zhou, Yinghui Li, Yangning Li, Feng Zhou, Hai-Tao Zheng

Figure 1 for A Frustratingly Easy Plug-and-Play Detection-and-Reasoning Module for Chinese Spelling Check
Figure 2 for A Frustratingly Easy Plug-and-Play Detection-and-Reasoning Module for Chinese Spelling Check
Figure 3 for A Frustratingly Easy Plug-and-Play Detection-and-Reasoning Module for Chinese Spelling Check
Figure 4 for A Frustratingly Easy Plug-and-Play Detection-and-Reasoning Module for Chinese Spelling Check
Viaarxiv icon

Reformulating Vision-Language Foundation Models and Datasets Towards Universal Multimodal Assistants

Oct 01, 2023
Tianyu Yu, Jinyi Hu, Yuan Yao, Haoye Zhang, Yue Zhao, Chongyi Wang, Shan Wang, Yinxv Pan, Jiao Xue, Dahai Li, Zhiyuan Liu, Hai-Tao Zheng, Maosong Sun

Figure 1 for Reformulating Vision-Language Foundation Models and Datasets Towards Universal Multimodal Assistants
Figure 2 for Reformulating Vision-Language Foundation Models and Datasets Towards Universal Multimodal Assistants
Figure 3 for Reformulating Vision-Language Foundation Models and Datasets Towards Universal Multimodal Assistants
Figure 4 for Reformulating Vision-Language Foundation Models and Datasets Towards Universal Multimodal Assistants
Viaarxiv icon

Retrieval-Augmented Meta Learning for Low-Resource Text Classification

Sep 10, 2023
Rongsheng Li, Yangning Li, Yinghui Li, Chaiyut Luoyiching, Hai-Tao Zheng, Nannan Zhou, Hanjing Su

Figure 1 for Retrieval-Augmented Meta Learning for Low-Resource Text Classification
Figure 2 for Retrieval-Augmented Meta Learning for Low-Resource Text Classification
Figure 3 for Retrieval-Augmented Meta Learning for Low-Resource Text Classification
Figure 4 for Retrieval-Augmented Meta Learning for Low-Resource Text Classification
Viaarxiv icon

Prompt Learning With Knowledge Memorizing Prototypes For Generalized Few-Shot Intent Detection

Sep 10, 2023
Chaiyut Luoyiching, Yangning Li, Yinghui Li, Rongsheng Li, Hai-Tao Zheng, Nannan Zhou, Hanjing Su

Figure 1 for Prompt Learning With Knowledge Memorizing Prototypes For Generalized Few-Shot Intent Detection
Figure 2 for Prompt Learning With Knowledge Memorizing Prototypes For Generalized Few-Shot Intent Detection
Figure 3 for Prompt Learning With Knowledge Memorizing Prototypes For Generalized Few-Shot Intent Detection
Figure 4 for Prompt Learning With Knowledge Memorizing Prototypes For Generalized Few-Shot Intent Detection
Viaarxiv icon

An Anchor Learning Approach for Citation Field Learning

Sep 07, 2023
Zilin Yuan, Borun Chen, Yimeng Dai, Yinghui Li, Hai-Tao Zheng, Rui Zhang

Figure 1 for An Anchor Learning Approach for Citation Field Learning
Figure 2 for An Anchor Learning Approach for Citation Field Learning
Figure 3 for An Anchor Learning Approach for Citation Field Learning
Figure 4 for An Anchor Learning Approach for Citation Field Learning
Viaarxiv icon

EcomGPT: Instruction-tuning Large Language Models with Chain-of-Task Tasks for E-commerce

Aug 28, 2023
Yangning Li, Shirong Ma, Xiaobin Wang, Shen Huang, Chengyue Jiang, Hai-Tao Zheng, Pengjun Xie, Fei Huang, Yong Jiang

Figure 1 for EcomGPT: Instruction-tuning Large Language Models with Chain-of-Task Tasks for E-commerce
Figure 2 for EcomGPT: Instruction-tuning Large Language Models with Chain-of-Task Tasks for E-commerce
Figure 3 for EcomGPT: Instruction-tuning Large Language Models with Chain-of-Task Tasks for E-commerce
Figure 4 for EcomGPT: Instruction-tuning Large Language Models with Chain-of-Task Tasks for E-commerce
Viaarxiv icon