Alert button
Picture for Tianyu Huang

Tianyu Huang

Alert button

Scalable 3D Registration via Truncated Entry-wise Absolute Residuals

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Tianyu Huang, Liangzu Peng, René Vidal, Yun-Hui Liu

Viaarxiv icon

Efficient and Robust Point Cloud Registration via Heuristics-guided Parameter Search

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Tianyu Huang, Haoang Li, Liangzu Peng, Yinlong Liu, Yun-Hui Liu

Viaarxiv icon

A Comprehensive Survey on 3D Content Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2024
Jian Liu, Xiaoshui Huang, Tianyu Huang, Lu Chen, Yuenan Hou, Shixiang Tang, Ziwei Liu, Wanli Ouyang, Wangmeng Zuo, Junjun Jiang, Xianming Liu

Viaarxiv icon

GeoGalactica: A Scientific Large Language Model in Geoscience

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 31, 2023
Zhouhan Lin, Cheng Deng, Le Zhou, Tianhang Zhang, Yi Xu, Yutong Xu, Zhongmou He, Yuanyuan Shi, Beiya Dai, Yunchong Song, Boyi Zeng, Qiyuan Chen, Tao Shi, Tianyu Huang, Yiwei Xu, Shu Wang, Luoyi Fu, Weinan Zhang, Junxian He, Chao Ma, Yunqiang Zhu, Xinbing Wang, Chenghu Zhou

Viaarxiv icon

FILP-3D: Enhancing 3D Few-shot Class-incremental Learning with Pre-trained Vision-Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 28, 2023
Wan Xu, Tianyu Huang, Tianyu Qu, Guanglei Yang, Yiwen Guo, Wangmeng Zuo

Viaarxiv icon

DreamControl: Control-Based Text-to-3D Generation with 3D Self-Prior

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 11, 2023
Tianyu Huang, Yihan Zeng, Zhilu Zhang, Wan Xu, Hang Xu, Songcen Xu, Rynson W. H. Lau, Wangmeng Zuo

Viaarxiv icon

TextField3D: Towards Enhancing Open-Vocabulary 3D Generation with Noisy Text Fields

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 29, 2023
Tianyu Huang, Yihan Zeng, Bowen Dong, Hang Xu, Songcen Xu, Rynson W. H. Lau, Wangmeng Zuo

Figure 1 for TextField3D: Towards Enhancing Open-Vocabulary 3D Generation with Noisy Text Fields
Figure 2 for TextField3D: Towards Enhancing Open-Vocabulary 3D Generation with Noisy Text Fields
Figure 3 for TextField3D: Towards Enhancing Open-Vocabulary 3D Generation with Noisy Text Fields
Figure 4 for TextField3D: Towards Enhancing Open-Vocabulary 3D Generation with Noisy Text Fields
Viaarxiv icon

UniM$^2$AE: Multi-modal Masked Autoencoders with Unified 3D Representation for 3D Perception in Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 30, 2023
Jian Zou, Tianyu Huang, Guanglei Yang, Zhenhua Guo, Wangmeng Zuo

Figure 1 for UniM$^2$AE: Multi-modal Masked Autoencoders with Unified 3D Representation for 3D Perception in Autonomous Driving
Figure 2 for UniM$^2$AE: Multi-modal Masked Autoencoders with Unified 3D Representation for 3D Perception in Autonomous Driving
Figure 3 for UniM$^2$AE: Multi-modal Masked Autoencoders with Unified 3D Representation for 3D Perception in Autonomous Driving
Figure 4 for UniM$^2$AE: Multi-modal Masked Autoencoders with Unified 3D Representation for 3D Perception in Autonomous Driving
Viaarxiv icon

Record Deduplication for Entity Distribution Modeling in ASR Transcripts

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 09, 2023
Tianyu Huang, Chung Hoon Hong, Carl Wivagg, Kanna Shimizu

Figure 1 for Record Deduplication for Entity Distribution Modeling in ASR Transcripts
Figure 2 for Record Deduplication for Entity Distribution Modeling in ASR Transcripts
Figure 3 for Record Deduplication for Entity Distribution Modeling in ASR Transcripts
Figure 4 for Record Deduplication for Entity Distribution Modeling in ASR Transcripts
Viaarxiv icon

CLIP2Point: Transfer CLIP to Point Cloud Classification with Image-Depth Pre-training

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 03, 2022
Tianyu Huang, Bowen Dong, Yunhan Yang, Xiaoshui Huang, Rynson W. H. Lau, Wanli Ouyang, Wangmeng Zuo

Figure 1 for CLIP2Point: Transfer CLIP to Point Cloud Classification with Image-Depth Pre-training
Figure 2 for CLIP2Point: Transfer CLIP to Point Cloud Classification with Image-Depth Pre-training
Figure 3 for CLIP2Point: Transfer CLIP to Point Cloud Classification with Image-Depth Pre-training
Figure 4 for CLIP2Point: Transfer CLIP to Point Cloud Classification with Image-Depth Pre-training
Viaarxiv icon