Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Tao Zhou

The NiuTrans Machine Translation Systems for WMT21


Sep 22, 2021
Shuhan Zhou, Tao Zhou, Binghao Wei, Yingfeng Luo, Yongyu Mu, Zefan Zhou, Chenglong Wang, Xuanjun Zhou, Chuanhao Lv, Yi Jing, Laohu Wang, Jingnan Zhang, Canan Huang, Zhongxiang Yan, Chi Hu, Bei Li, Tong Xiao, Jingbo Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Information Cocoons in Online Navigation


Sep 14, 2021
Lei Hou, Xue Pan, Kecheng Liu, Zimo Yang, Jianguo Liu, Tao Zhou

* 14 pages, 3 figures, 1 table, 30 references 

  Access Paper or Ask Questions

Normalizing field flows: Solving forward and inverse stochastic differential equations using physics-informed flow models


Sep 07, 2021
Ling Guo, Hao Wu, Tao Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Normalizing Field Flows: Solving forward and inverse stochastic differential equations using Physics-Informed flow model


Aug 30, 2021
Ling Guo, Hao Wu, Tao Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Specificity-preserving RGB-D Saliency Detection


Aug 18, 2021
Tao Zhou, Huazhu Fu, Geng Chen, Yi Zhou, Deng-Ping Fan, Ling Shao

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Context-aware Cross-level Fusion Network for Camouflaged Object Detection


May 26, 2021
Yujia Sun, Geng Chen, Tao Zhou, Yi Zhang, Nian Liu

* 7 pages, 4 figures. Accepted by IJCAI-2021 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Modality Brain Tumor Segmentation via Bidirectional Global-to-Local Unsupervised Domain Adaptation


May 17, 2021
Kelei He, Wen Ji, Tao Zhou, Zhuoyuan Li, Jing Huo, Xin Zhang, Yang Gao, Dinggang Shen, Bing Zhang, Junfeng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

ODE Transformer: An Ordinary Differential Equation-Inspired Model for Neural Machine Translation


Apr 06, 2021
Bei Li, Quan Du, Tao Zhou, Shuhan Zhou, Xin Zeng, Tong Xiao, Jingbo Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Filtering Approach to Link Prediction


Mar 14, 2021
Yan-Li Lee, Tao Zhou

* 19 pages, 3 tables, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Progresses and Challenges in Link Prediction


Feb 23, 2021
Tao Zhou

* 42 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Improving EEG Decoding via Clustering-based Multi-task Feature Learning


Dec 12, 2020
Yu Zhang, Tao Zhou, Wei Wu, Hua Xie, Hongru Zhu, Guoxu Zhou, Andrzej Cichocki


  Access Paper or Ask Questions

High resolution functional imaging through Lorentz transmission electron microscopy and differentiable programming


Dec 07, 2020
Tao Zhou, Mathew Cherukara, Charudatta Phatak


  Access Paper or Ask Questions

Light Field Salient Object Detection: A Review and Benchmark


Oct 18, 2020
Yao Jiang, Tao Zhou, Ge-Peng Ji, Keren Fu, Qijun Zhao, Deng-Ping Fan


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Fusion based Federated Learning for COVID-19 Detection


Sep 26, 2020
Weishan Zhang, Tao Zhou, Qinghua Lu, Xiao Wang, Chunsheng Zhu, Haoyun Sun, Zhipeng Wang, Sin Kit Lo, Fei-Yue Wang


  Access Paper or Ask Questions

RGB-D Salient Object Detection: A Survey


Aug 01, 2020
Tao Zhou, Deng-Ping Fan, Ming-Ming Cheng, Jianbing Shen, Ling Shao

* 24 pages, 12 figures. Code: https://github.com/taozh2017/RGBD-SODsurvey 

  Access Paper or Ask Questions

PraNet: Parallel Reverse Attention Network for Polyp Segmentation


Jul 03, 2020
Deng-Ping Fan, Ge-Peng Ji, Tao Zhou, Geng Chen, Huazhu Fu, Jianbing Shen, Ling Shao

* Accepted to MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Momentum Contrastive Learning for Few-Shot COVID-19 Diagnosis from Chest CT Images


Jun 16, 2020
Xiaocong Chen, Lina Yao, Tao Zhou, Jinming Dong, Yu Zhang


  Access Paper or Ask Questions

M2Net: Multi-modal Multi-channel Network for Overall Survival Time Prediction of Brain Tumor Patients


Jun 01, 2020
Tao Zhou, Huazhu Fu, Yu Zhang, Changqing Zhang, Xiankai Lu, Jianbing Shen, Ling Shao

* Accepted by MICCAI'20 

  Access Paper or Ask Questions

Inf-Net: Automatic COVID-19 Lung Infection Segmentation from CT Images


May 21, 2020
Deng-Ping Fan, Tao Zhou, Ge-Peng Ji, Yi Zhou, Geng Chen, Huazhu Fu, Jianbing Shen, Ling Shao

* To appear in IEEE TMI. The code is released in: https://github.com/DengPingFan/Inf-Net 

  Access Paper or Ask Questions

Inf-Net: Automatic COVID-19 Lung Infection Segmentation from CT Scans


May 01, 2020
Deng-Ping Fan, Tao Zhou, Ge-Peng Ji, Yi Zhou, Geng Chen, Huazhu Fu, Jianbing Shen, Ling Shao

* The project page can be found in: https://github.com/DengPingFan/Inf-Net 

  Access Paper or Ask Questions

Real-time sparse-sampled Ptychographic imaging through deep neural networks


Apr 15, 2020
Mathew J. Cherukara, Tao Zhou, Youssef Nashed, Pablo Enfedaque, Alex Hexemer, Ross J. Harder, Martin V. Holt


  Access Paper or Ask Questions

Exploration of Surgeons' Natural Skills for Robotic Catheterization


Mar 06, 2020
Olatunji Mumini Omisore, Wenjing Du, Tao Zhou, Shipeng Han, Kamen Ivanov, Yousef Al-Handarish, Lei Wang

* 2 Pages, 3 Figures 

  Access Paper or Ask Questions

Hi-Net: Hybrid-fusion Network for Multi-modal MR Image Synthesis


Feb 11, 2020
Tao Zhou, Huazhu Fu, Geng Chen, Jianbing Shen, Ling Shao

* has been accepted by IEEE TMI 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Visual Tracking Revisited: From Correlation Filter to Template Matching


Apr 15, 2019
Fanghui Liu, Chen Gong, Xiaolin Huang, Tao Zhou, Jie Yang, Dacheng Tao

* has been published on IEEE TIP 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Sketch with Deep Q Networks and Demonstrated Strokes


Oct 14, 2018
Tao Zhou, Chen Fang, Zhaowen Wang, Jimei Yang, Byungmoon Kim, Zhili Chen, Jonathan Brandt, Demetri Terzopoulos


  Access Paper or Ask Questions