Alert button
Picture for Ziyue Li

Ziyue Li

Alert button

SQL-to-Schema Enhances Schema Linking in Text-to-SQL

Add code
Bookmark button
Alert button
May 15, 2024
Sun Yang, Qiong Su, Zhishuai Li, Ziyue Li, Hangyu Mao, Chenxi Liu, Rui Zhao

Viaarxiv icon

A Survey of Time Series Foundation Models: Generalizing Time Series Representation with Large Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
May 07, 2024
Jiexia Ye, Weiqi Zhang, Ke Yi, Yongzi Yu, Ziyue Li, Jia Li, Fugee Tsung

Viaarxiv icon

X-Light: Cross-City Traffic Signal Control Using Transformer on Transformer as Meta Multi-Agent Reinforcement Learner

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 18, 2024
Haoyuan Jiang, Ziyue Li, Hua Wei, Xuantang Xiong, Jingqing Ruan, Jiaming Lu, Hangyu Mao, Rui Zhao

Viaarxiv icon

Low-Rank Robust Subspace Tensor Clustering for Metro Passenger Flow Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 05, 2024
Jiuyun Hu, Ziyue Li, Chen Zhang, Fugee Tsung, Hao Yan

Viaarxiv icon

PET-SQL: A Prompt-enhanced Two-stage Text-to-SQL Framework with Cross-consistency

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Zhishuai Li, Xiang Wang, Jingjing Zhao, Sun Yang, Guoqing Du, Xiaoru Hu, Bin Zhang, Yuxiao Ye, Ziyue Li, Rui Zhao, Hangyu Mao

Figure 1 for PET-SQL: A Prompt-enhanced Two-stage Text-to-SQL Framework with Cross-consistency
Figure 2 for PET-SQL: A Prompt-enhanced Two-stage Text-to-SQL Framework with Cross-consistency
Figure 3 for PET-SQL: A Prompt-enhanced Two-stage Text-to-SQL Framework with Cross-consistency
Figure 4 for PET-SQL: A Prompt-enhanced Two-stage Text-to-SQL Framework with Cross-consistency
Viaarxiv icon

Many-Objective Multi-Solution Transport

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 06, 2024
Ziyue Li, Tian Li, Virginia Smith, Jeff Bilmes, Tianyi Zhou

Figure 1 for Many-Objective Multi-Solution Transport
Figure 2 for Many-Objective Multi-Solution Transport
Figure 3 for Many-Objective Multi-Solution Transport
Figure 4 for Many-Objective Multi-Solution Transport
Viaarxiv icon

Benchmarking the Text-to-SQL Capability of Large Language Models: A Comprehensive Evaluation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 06, 2024
Bin Zhang, Yuxiao Ye, Guoqing Du, Xiaoru Hu, Zhishuai Li, Sun Yang, Chi Harold Liu, Rui Zhao, Ziyue Li, Hangyu Mao

Figure 1 for Benchmarking the Text-to-SQL Capability of Large Language Models: A Comprehensive Evaluation
Figure 2 for Benchmarking the Text-to-SQL Capability of Large Language Models: A Comprehensive Evaluation
Figure 3 for Benchmarking the Text-to-SQL Capability of Large Language Models: A Comprehensive Evaluation
Figure 4 for Benchmarking the Text-to-SQL Capability of Large Language Models: A Comprehensive Evaluation
Viaarxiv icon

Non-Neighbors Also Matter to Kriging: A New Contrastive-Prototypical Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 23, 2024
Zhishuai Li, Yunhao Nie, Ziyue Li, Lei Bai, Yisheng Lv, Rui Zhao

Viaarxiv icon

Spatial-Temporal Large Language Model for Traffic Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 23, 2024
Chenxi Liu, Sun Yang, Qianxiong Xu, Zhishuai Li, Cheng Long, Ziyue Li, Rui Zhao

Viaarxiv icon

Online Test-Time Adaptation of Spatial-Temporal Traffic Flow Forecasting

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 08, 2024
Pengxin Guo, Pengrong Jin, Ziyue Li, Lei Bai, Yu Zhang

Viaarxiv icon