Alert button
Picture for Ningyu Zhang

Ningyu Zhang

Alert button

Detoxifying Large Language Models via Knowledge Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Mengru Wang, Ningyu Zhang, Ziwen Xu, Zekun Xi, Shumin Deng, Yunzhi Yao, Qishen Zhang, Linyi Yang, Jindong Wang, Huajun Chen

Figure 1 for Detoxifying Large Language Models via Knowledge Editing
Figure 2 for Detoxifying Large Language Models via Knowledge Editing
Figure 3 for Detoxifying Large Language Models via Knowledge Editing
Figure 4 for Detoxifying Large Language Models via Knowledge Editing
Viaarxiv icon

Existence Is Chaos: Enhancing 3D Human Motion Prediction with Uncertainty Consideration

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Zhihao Wang, Yulin Zhou, Ningyu Zhang, Xiaosong Yang, Jun Xiao, Zhao Wang

Figure 1 for Existence Is Chaos: Enhancing 3D Human Motion Prediction with Uncertainty Consideration
Figure 2 for Existence Is Chaos: Enhancing 3D Human Motion Prediction with Uncertainty Consideration
Figure 3 for Existence Is Chaos: Enhancing 3D Human Motion Prediction with Uncertainty Consideration
Figure 4 for Existence Is Chaos: Enhancing 3D Human Motion Prediction with Uncertainty Consideration
Viaarxiv icon

Editing Conceptual Knowledge for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 10, 2024
Xiaohan Wang, Shengyu Mao, Ningyu Zhang, Shumin Deng, Yunzhi Yao, Yue Shen, Lei Liang, Jinjie Gu, Huajun Chen

Figure 1 for Editing Conceptual Knowledge for Large Language Models
Figure 2 for Editing Conceptual Knowledge for Large Language Models
Figure 3 for Editing Conceptual Knowledge for Large Language Models
Figure 4 for Editing Conceptual Knowledge for Large Language Models
Viaarxiv icon

KnowAgent: Knowledge-Augmented Planning for LLM-Based Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Yuqi Zhu, Shuofei Qiao, Yixin Ou, Shumin Deng, Ningyu Zhang, Shiwei Lyu, Yue Shen, Lei Liang, Jinjie Gu, Huajun Chen

Figure 1 for KnowAgent: Knowledge-Augmented Planning for LLM-Based Agents
Figure 2 for KnowAgent: Knowledge-Augmented Planning for LLM-Based Agents
Figure 3 for KnowAgent: Knowledge-Augmented Planning for LLM-Based Agents
Figure 4 for KnowAgent: Knowledge-Augmented Planning for LLM-Based Agents
Viaarxiv icon

Knowledge Graphs Meet Multi-Modal Learning: A Comprehensive Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2024
Zhuo Chen, Yichi Zhang, Yin Fang, Yuxia Geng, Lingbing Guo, Xiang Chen, Qian Li, Wen Zhang, Jiaoyan Chen, Yushan Zhu, Jiaqi Li, Xiaoze Liu, Jeff Z. Pan, Ningyu Zhang, Huajun Chen

Figure 1 for Knowledge Graphs Meet Multi-Modal Learning: A Comprehensive Survey
Figure 2 for Knowledge Graphs Meet Multi-Modal Learning: A Comprehensive Survey
Figure 3 for Knowledge Graphs Meet Multi-Modal Learning: A Comprehensive Survey
Figure 4 for Knowledge Graphs Meet Multi-Modal Learning: A Comprehensive Survey
Viaarxiv icon

InstructEdit: Instruction-based Knowledge Editing for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 25, 2024
Bozhong Tian, Siyuan Cheng, Xiaozhuan Liang, Ningyu Zhang, Yi Hu, Kouying Xue, Yanjie Gou, Xi Chen, Huajun Chen

Figure 1 for InstructEdit: Instruction-based Knowledge Editing for Large Language Models
Figure 2 for InstructEdit: Instruction-based Knowledge Editing for Large Language Models
Figure 3 for InstructEdit: Instruction-based Knowledge Editing for Large Language Models
Figure 4 for InstructEdit: Instruction-based Knowledge Editing for Large Language Models
Viaarxiv icon

IEPile: Unearthing Large-Scale Schema-Based Information Extraction Corpus

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 22, 2024
Honghao Gui, Hongbin Ye, Lin Yuan, Ningyu Zhang, Mengshu Sun, Lei Liang, Huajun Chen

Figure 1 for IEPile: Unearthing Large-Scale Schema-Based Information Extraction Corpus
Figure 2 for IEPile: Unearthing Large-Scale Schema-Based Information Extraction Corpus
Figure 3 for IEPile: Unearthing Large-Scale Schema-Based Information Extraction Corpus
Figure 4 for IEPile: Unearthing Large-Scale Schema-Based Information Extraction Corpus
Viaarxiv icon

ChatCell: Facilitating Single-Cell Analysis with Natural Language

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Yin Fang, Kangwei Liu, Ningyu Zhang, Xinle Deng, Penghui Yang, Zhuo Chen, Xiangru Tang, Mark Gerstein, Xiaohui Fan, Huajun Chen

Figure 1 for ChatCell: Facilitating Single-Cell Analysis with Natural Language
Figure 2 for ChatCell: Facilitating Single-Cell Analysis with Natural Language
Figure 3 for ChatCell: Facilitating Single-Cell Analysis with Natural Language
Figure 4 for ChatCell: Facilitating Single-Cell Analysis with Natural Language
Viaarxiv icon

Unified Hallucination Detection for Multimodal Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 16, 2024
Xiang Chen, Chenxi Wang, Yida Xue, Ningyu Zhang, Xiaoyan Yang, Qiang Li, Yue Shen, Lei Liang, Jinjie Gu, Huajun Chen

Figure 1 for Unified Hallucination Detection for Multimodal Large Language Models
Figure 2 for Unified Hallucination Detection for Multimodal Large Language Models
Figure 3 for Unified Hallucination Detection for Multimodal Large Language Models
Figure 4 for Unified Hallucination Detection for Multimodal Large Language Models
Viaarxiv icon

EasyInstruct: An Easy-to-use Instruction Processing Framework for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Yixin Ou, Ningyu Zhang, Honghao Gui, Ziwen Xu, Shuofei Qiao, Yida Xue, Runnan Fang, Kangwei Liu, Lei Li, Zhen Bi, Guozhou Zheng, Huajun Chen

Figure 1 for EasyInstruct: An Easy-to-use Instruction Processing Framework for Large Language Models
Figure 2 for EasyInstruct: An Easy-to-use Instruction Processing Framework for Large Language Models
Figure 3 for EasyInstruct: An Easy-to-use Instruction Processing Framework for Large Language Models
Figure 4 for EasyInstruct: An Easy-to-use Instruction Processing Framework for Large Language Models
Viaarxiv icon