Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Huajun Chen

Standing on the Shoulders of Predecessors: Meta-Knowledge Transfer for Knowledge Graphs


Oct 27, 2021
Mingyang Chen, Wen Zhang, Yushan Zhu, Hongting Zhou, Zonggang Yuan, Changliang Xu, Huajun Chen


  Access Paper or Ask Questions

Principled Representation Learning for Entity Alignment


Oct 21, 2021
Lingbing Guo, Zequn Sun, Mingyang Chen, Wei Hu, Qiang Zhang, Huajun Chen


  Access Paper or Ask Questions

3D-Transformer: Molecular Representation with Transformer in 3D Space


Oct 08, 2021
Fang Wu, Qiang Zhang, Dragomir Radev, Jiyu Cui, Wen Zhang, Huabin Xing, Ningyu Zhang, Huajun Chen


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Ask for Data-Efficient Event Argument Extraction


Oct 01, 2021
Hongbin Ye, Ningyu Zhang, Zhen Bi, Shumin Deng, Chuanqi Tan, Hui Chen, Fei Huang, Huajun Chen

* work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

LightNER: A Lightweight Generative Framework with Prompt-guided Attention for Low-resource NER


Sep 09, 2021
Xiang Chen, Ningyu Zhang, Lei Li, Xin Xie, Shumin Deng, Chuanqi Tan, Fei Huang, Luo Si, Huajun Chen

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Differentiable Prompt Makes Pre-trained Language Models Better Few-shot Learners


Aug 31, 2021
Ningyu Zhang, Luoqiu Li, Xiang Chen, Shumin Deng, Zhen Bi, Chuanqi Tan, Fei Huang, Huajun Chen

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Perceived Multi-modal Pretraining in E-commerce


Aug 20, 2021
Yushan Zhu, Huaixiao Tou, Wen Zhang, Ganqiang Ye, Hui Chen, Ningyu Zhang, Huajun Chen

* Accepted to ACM MM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Zero-shot Visual Question Answering using Knowledge Graph


Jul 14, 2021
Zhuo Chen, Jiaoyan Chen, Yuxia Geng, Jeff Z. Pan, Zonggang Yuan, Huajun Chen

* accepted at the International Semantic Web Conference '21 (ISWC 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

K-ZSL: Resources for Knowledge-driven Zero-shot Learning


Jun 29, 2021
Yuxia Geng, Jiaoyan Chen, Zhuo Chen, Jeff Z. Pan, Zonggang Yuan, Huajun Chen

* Under Review 

  Access Paper or Ask Questions

CBLUE: A Chinese Biomedical Language Understanding Evaluation Benchmark


Jun 15, 2021
Ningyu Zhang, Zhen Bi, Xiaozhuan Liang, Lei Li, Xiang Chen, Shumin Deng, Luoqiu Li, Xin Xie, Hongbin Ye, Xin Shang, Kangping Yin, Chuanqi Tan, Jian Xu, Mosha Chen, Fei Huang, Luo Si, Yuan Ni, Guotong Xie, Zhifang Sui, Baobao Chang, Hui Zong, Zheng Yuan, Linfeng Li, Jun Yan, Hongying Zan, Kunli Zhang, Huajun Chen, Buzhou Tang, Qingcai Chen


  Access Paper or Ask Questions

Document-level Relation Extraction as Semantic Segmentation


Jun 07, 2021
Ningyu Zhang, Xiang Chen, Xin Xie, Shumin Deng, Chuanqi Tan, Mosha Chen, Fei Huang, Luo Si, Huajun Chen

* Accepted by IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

AliCG: Fine-grained and Evolvable Conceptual Graph Construction for Semantic Search at Alibaba


Jun 03, 2021
Ningyu Zhang, Qianghuai Jia, Shumin Deng, Xiang Chen, Hongbin Ye, Hui Chen, Huaixiao Tou, Gang Huang, Zhao Wang, Nengwei Hua, Huajun Chen

* Accepted by KDD 2021 (Applied Data Science Track) 

  Access Paper or Ask Questions

MLBiNet: A Cross-Sentence Collective Event Detection Network


Jun 01, 2021
Dongfang Lou, Zhilin Liao, Shumin Deng, Ningyu Zhang, Huajun Chen

* Accepted by ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

OntoED: Low-resource Event Detection with Ontology Embedding


May 27, 2021
Shumin Deng, Ningyu Zhang, Luoqiu Li, Hui Chen, Huaixiao Tou, Mosha Chen, Fei Huang, Huajun Chen

* Accepted to appear at the ACL 2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

Billion-scale Pre-trained E-commerce Product Knowledge Graph Model


May 02, 2021
Wen Zhang, Chi-Man Wong, Ganqiang Ye, Bo Wen, Wei Zhang, Huajun Chen

* Paper accepted by ICDE2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Conversational Recommendation System by Pretraining on Billions Scale of Knowledge Graph


Apr 30, 2021
Chi-Man Wong, Fan Feng, Wen Zhang, Chi-Man Vong, Hui Chen, Yichi Zhang, Peng He, Huan Chen, Kun Zhao, Huajun Chen

* Paper is accepted by ICDE2021 industry track 

  Access Paper or Ask Questions

Interventional Aspect-Based Sentiment Analysis


Apr 20, 2021
Zhen Bi, Ningyu Zhang, Ganqiang Ye, Haiyang Yu, Xi Chen, Huajun Chen

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

AdaPrompt: Adaptive Prompt-based Finetuning for Relation Extraction


Apr 15, 2021
Xiang Chen, Xin Xie, Ningyu Zhang, Jiahuan Yan, Shumin Deng, Chuanqi Tan, Fei Huang, Luo Si, Huajun Chen

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Normal vs. Adversarial: Salience-based Analysis of Adversarial Samples for Relation Extraction


Apr 11, 2021
Luoqiu Li, Xiang Chen, Ningyu Zhang, Shumin Deng, Xin Xie, Chuanqi Tan, Mosha Chen, Fei Huang, Huajun Chen

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Disentangled Contrastive Learning for Learning Robust Textual Representations


Apr 11, 2021
Xiang Chen, Xin Xie, Zhen Bi, Hongbin Ye, Shumin Deng, Ningyu Zhang, Huajun Chen

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Text-guided Legal Knowledge Graph Reasoning


Apr 06, 2021
Luoqiu Li, Zhen Bi, Hongbin Ye, Shumin Deng, Hui Chen, Huaixiao Tou, Ningyu Zhang, Huajun Chen

* work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-aware Contrastive Molecular Graph Learning


Mar 24, 2021
Yin Fang, Haihong Yang, Xiang Zhuang, Xin Shao, Xiaohui Fan, Huajun Chen

* 7 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-aware Zero-Shot Learning: Survey and Perspective


Feb 26, 2021
Jiaoyan Chen, Yuxia Geng, Zhuo Chen, Ian Horrocks, Jeff Z. Pan, Huajun Chen


  Access Paper or Ask Questions

ZJUKLAB at SemEval-2021 Task 4: Negative Augmentation with Language Model for Reading Comprehension of Abstract Meaning


Feb 25, 2021
Xin Xie, Xiangnan Chen, Xiang Chen, Yong Wang, Ningyu Zhang, Shumin Deng, Huajun Chen

* SemEval-2021 Workshop, ACL-IJCNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

OntoZSL: Ontology-enhanced Zero-shot Learning


Feb 15, 2021
Yuxia Geng, Jiaoyan Chen, Zhuo Chen, Jeff Z. Pan, Zhiquan Ye, Zonggang Yuan, Yantao Jia, Huajun Chen

* Accepted to The Web Conference (WWW) 2021 

  Access Paper or Ask Questions