Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Lin Gao

Deep Deformation Detail Synthesis for Thin Shell Models


Feb 23, 2021
Lan Chen, Lin Gao, Jie Yang, Shibiao Xu, Juntao Ye, Xiaopeng Zhang, Yu-Kun Lai

* 15 pages, 16 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multiscale Mesh Deformation Component Analysis with Attention-based Autoencoders


Dec 04, 2020
Jie Yang, Lin Gao, Qingyang Tan, Yihua Huang, Shihong Xia, Yu-Kun Lai

* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

3D-FRONT: 3D Furnished Rooms with layOuts and semaNTics


Nov 18, 2020
Huan Fu, Bowen Cai, Lin Gao, Lingxiao Zhang, Cao Li, Zengqi Xun, Chengyue Sun, Yiyun Fei, Yu Zheng, Ying Li, Yi Liu, Peng Liu, Lin Ma, Le Weng, Xiaohang Hu, Xin Ma, Qian Qian, Rongfei Jia, Binqiang Zhao, Hao Zhang

* Project page: https://tianchi.aliyun.com/specials/promotion/alibaba-3d-scene-dataset 

  Access Paper or Ask Questions

RISA-Net: Rotation-Invariant Structure-Aware Network for Fine-Grained 3D Shape Retrieval


Oct 02, 2020
Rao Fu, Jie Yang, Jiawei Sun, Fang-Lue Zhang, Yu-Kun Lai, Lin Gao

* The code and dataset are available at: https://github.com/IGLICT/RisaNET 

  Access Paper or Ask Questions

3D-FUTURE: 3D Furniture shape with TextURE


Sep 21, 2020
Huan Fu, Rongfei Jia, Lin Gao, Mingming Gong, Binqiang Zhao, Steve Maybank, Dacheng Tao

* Project Page: https://tianchi.aliyun.com/specials/promotion/alibaba-3d-future 

  Access Paper or Ask Questions

DSM-Net: Disentangled Structured Mesh Net for Controllable Generation of Fine Geometry


Aug 14, 2020
Jie Yang, Kaichun Mo, Yu-Kun Lai, Leonidas J. Guibas, Lin Gao


  Access Paper or Ask Questions

Deep Generation of Face Images from Sketches


Jun 05, 2020
Shu-Yu Chen, Wanchao Su, Lin Gao, Shihong Xia, Hongbo Fu

* Accepted to Siggraph 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Line Art Video Colorization with a Few References


Mar 30, 2020
Min Shi, Jia-Qi Zhang, Shu-Yu Chen, Lin Gao, Yu-Kun Lai, Fang-Lue Zhang


  Access Paper or Ask Questions

STD-Net: Structure-preserving and Topology-adaptive Deformation Network for 3D Reconstruction from a Single Image


Mar 07, 2020
Aihua Mao, Canglan Dai, Lin Gao, Ying He, Yong-jin Liu

* 14 pages,5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Node Embedding Framework for Integration of Similarity-based Drug Combination Prediction


Feb 25, 2020
Liang Yu, Mingfei Xia, Lin Gao


  Access Paper or Ask Questions

Learning-based Real-time Detection of Intrinsic Reflectional Symmetry


Nov 01, 2019
Yi-Ling Qiao, Lin Gao, Shu-Zhi Liu, Ligang Liu, Yu-Kun Lai, Xilin Chen


  Access Paper or Ask Questions

LaplacianNet: Learning on 3D Meshes with Laplacian Encoding and Pooling


Oct 30, 2019
Yi-Ling Qiao, Lin Gao, Jie Yang, Paul L. Rosin, Yu-Kun Lai, Xilin Chen


  Access Paper or Ask Questions

PRS-Net: Planar Reflective Symmetry Detection Net for 3D Models


Oct 24, 2019
Lin Gao, Ling-Xiao Zhang, Hsien-Yu Meng, Yi-Hui Ren, Yu-Kun Lai, Leif Kobbelt

* Corrected typos 

  Access Paper or Ask Questions

Realtime Simulation of Thin-Shell Deformable Materials using CNN-Based Mesh Embedding


Sep 30, 2019
Qingyang Tan, Zherong Pan, Lin Gao, Dinesh Manocha


  Access Paper or Ask Questions

SDM-NET: Deep Generative Network for Structured Deformable Mesh


Sep 03, 2019
Lin Gao, Jie Yang, Tong Wu, Yu-Jie Yuan, Hongbo Fu, Yu-Kun Lai, Hao Zhang

* Conditionally Accepted to Siggraph Asia 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Mesh Variational Autoencoders with Edge Contraction Pooling


Aug 07, 2019
Yu-Jie Yuan, Yu-Kun Lai, Jie Yang, Hongbo Fu, Lin Gao


  Access Paper or Ask Questions