Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hongbo Fu

SketchHairSalon: Deep Sketch-based Hair Image Synthesis


Sep 21, 2021
Chufeng Xiao, Deng Yu, Xiaoguang Han, Youyi Zheng, Hongbo Fu

* SIGGRAPH Asia 2021 (https://chufengxiao.github.io/SketchHairSalon/

  Access Paper or Ask Questions

UPDesc: Unsupervised Point Descriptor Learning for Robust Registration


Aug 05, 2021
Lei Li, Hongbo Fu, Maks Ovsjanikov


  Access Paper or Ask Questions

SimpModeling: Sketching Implicit Field to Guide Mesh Modeling for 3D Animalmorphic Head Design


Aug 05, 2021
Zhongjin Luo, Jie Zhou, Heming Zhu, Dong Du, Xiaoguang Han, Hongbo Fu


  Access Paper or Ask Questions

VMNet: Voxel-Mesh Network for Geodesic-Aware 3D Semantic Segmentation


Jul 29, 2021
Zeyu Hu, Xuyang Bai, Jiaxiang Shang, Runze Zhang, Jiayu Dong, Xin Wang, Guangyuan Sun, Hongbo Fu, Chiew-Lan Tai

* ICCV2021(Oral), supplementary materials included 

  Access Paper or Ask Questions

PointDSC: Robust Point Cloud Registration using Deep Spatial Consistency


Mar 09, 2021
Xuyang Bai, Zixin Luo, Lei Zhou, Hongkai Chen, Lei Li, Zeyu Hu, Hongbo Fu, Chiew-Lan Tai

* Accepted to CVPR 2021, supplementary materials included 

  Access Paper or Ask Questions

Scale-aware Insertion of Virtual Objects in Monocular Videos


Dec 04, 2020
Songhai Zhang, Xiangli Li, Yingtian Liu, Hongbo Fu

* Accepted at ISMAR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

JSENet: Joint Semantic Segmentation and Edge Detection Network for 3D Point Clouds


Jul 14, 2020
Zeyu Hu, Mingmin Zhen, Xuyang Bai, Hongbo Fu, Chiew-lan Tai

* Accepted to ECCV 2020, supplementary materials included 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Generation of Face Images from Sketches


Jun 05, 2020
Shu-Yu Chen, Wanchao Su, Lin Gao, Shihong Xia, Hongbo Fu

* Accepted to Siggraph 2020 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Learning Local Multi-view Descriptors for 3D Point Clouds


Mar 16, 2020
Lei Li, Siyu Zhu, Hongbo Fu, Ping Tan, Chiew-Lan Tai

* CVPR 2020. Webpage: https://github.com/craigleili/3DLocalMultiViewDesc 

  Access Paper or Ask Questions

D3Feat: Joint Learning of Dense Detection and Description of 3D Local Features


Mar 06, 2020
Xuyang Bai, Zixin Luo, Lei Zhou, Hongbo Fu, Long Quan, Chiew-Lan Tai

* Accepted to CVPR 2020, supplementary materials included 

  Access Paper or Ask Questions

SketchGCN: Semantic Sketch Segmentation with Graph Convolutional Networks


Mar 02, 2020
Lumin Yang, Jiajie Zhuang, Hongbo Fu, Kun Zhou, Youyi Zheng


  Access Paper or Ask Questions

SketchDesc: Learning Local Sketch Descriptors for Multi-view Correspondence


Jan 17, 2020
Deng Yu, Lei Li, Youyi Zheng, Manfred Lau, Yi-Zhe Song, Chiew-Lan Tai, Hongbo Fu


  Access Paper or Ask Questions

SDM-NET: Deep Generative Network for Structured Deformable Mesh


Sep 03, 2019
Lin Gao, Jie Yang, Tong Wu, Yu-Jie Yuan, Hongbo Fu, Yu-Kun Lai, Hao Zhang

* Conditionally Accepted to Siggraph Asia 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Mesh Variational Autoencoders with Edge Contraction Pooling


Aug 07, 2019
Yu-Jie Yuan, Yu-Kun Lai, Jie Yang, Hongbo Fu, Lin Gao


  Access Paper or Ask Questions

Sketch-R2CNN: An Attentive Network for Vector Sketch Recognition


Nov 20, 2018
Lei Li, Changqing Zou, Youyi Zheng, Qingkun Su, Hongbo Fu, Chiew-Lan Tai


  Access Paper or Ask Questions

LUCSS: Language-based User-customized Colourization of Scene Sketches


Aug 30, 2018
Changqing Zou, Haoran Mo, Ruofei Du, Xing Wu, Chengying Gao, Hongbo Fu


  Access Paper or Ask Questions

Active Object Reconstruction Using a Guided View Planner


May 08, 2018
Xin Yang, Yuanbo Wang, Yaru Wang, Baocai Yin, Qiang Zhang, Xiaopeng Wei, Hongbo Fu

* 7 pages,5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Color Orchestra: Ordering Color Palettes for Interpolation and Prediction


Mar 17, 2017
Huy Q. Phan, Hongbo Fu, Antoni B. Chan

* IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 

  Access Paper or Ask Questions