Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hongbo Fu

PointDSC: Robust Point Cloud Registration using Deep Spatial Consistency


Mar 09, 2021
Xuyang Bai, Zixin Luo, Lei Zhou, Hongkai Chen, Lei Li, Zeyu Hu, Hongbo Fu, Chiew-Lan Tai

* Accepted to CVPR 2021, supplementary materials included 

  Access Paper or Ask Questions

Scale-aware Insertion of Virtual Objects in Monocular Videos


Dec 04, 2020
Songhai Zhang, Xiangli Li, Yingtian Liu, Hongbo Fu

* Accepted at ISMAR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

JSENet: Joint Semantic Segmentation and Edge Detection Network for 3D Point Clouds


Jul 14, 2020
Zeyu Hu, Mingmin Zhen, Xuyang Bai, Hongbo Fu, Chiew-lan Tai

* Accepted to ECCV 2020, supplementary materials included 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Generation of Face Images from Sketches


Jun 05, 2020
Shu-Yu Chen, Wanchao Su, Lin Gao, Shihong Xia, Hongbo Fu

* Accepted to Siggraph 2020 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Learning Local Multi-view Descriptors for 3D Point Clouds


Mar 16, 2020
Lei Li, Siyu Zhu, Hongbo Fu, Ping Tan, Chiew-Lan Tai

* CVPR 2020. Webpage: https://github.com/craigleili/3DLocalMultiViewDesc 

  Access Paper or Ask Questions

D3Feat: Joint Learning of Dense Detection and Description of 3D Local Features


Mar 06, 2020
Xuyang Bai, Zixin Luo, Lei Zhou, Hongbo Fu, Long Quan, Chiew-Lan Tai

* Accepted to CVPR 2020, supplementary materials included 

  Access Paper or Ask Questions

SketchGCN: Semantic Sketch Segmentation with Graph Convolutional Networks


Mar 02, 2020
Lumin Yang, Jiajie Zhuang, Hongbo Fu, Kun Zhou, Youyi Zheng


  Access Paper or Ask Questions

SketchDesc: Learning Local Sketch Descriptors for Multi-view Correspondence


Jan 17, 2020
Deng Yu, Lei Li, Youyi Zheng, Manfred Lau, Yi-Zhe Song, Chiew-Lan Tai, Hongbo Fu


  Access Paper or Ask Questions

SDM-NET: Deep Generative Network for Structured Deformable Mesh


Sep 03, 2019
Lin Gao, Jie Yang, Tong Wu, Yu-Jie Yuan, Hongbo Fu, Yu-Kun Lai, Hao Zhang

* Conditionally Accepted to Siggraph Asia 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Mesh Variational Autoencoders with Edge Contraction Pooling


Aug 07, 2019
Yu-Jie Yuan, Yu-Kun Lai, Jie Yang, Hongbo Fu, Lin Gao


  Access Paper or Ask Questions

Sketch-R2CNN: An Attentive Network for Vector Sketch Recognition


Nov 20, 2018
Lei Li, Changqing Zou, Youyi Zheng, Qingkun Su, Hongbo Fu, Chiew-Lan Tai


  Access Paper or Ask Questions

LUCSS: Language-based User-customized Colourization of Scene Sketches


Aug 30, 2018
Changqing Zou, Haoran Mo, Ruofei Du, Xing Wu, Chengying Gao, Hongbo Fu


  Access Paper or Ask Questions

Active Object Reconstruction Using a Guided View Planner


May 08, 2018
Xin Yang, Yuanbo Wang, Yaru Wang, Baocai Yin, Qiang Zhang, Xiaopeng Wei, Hongbo Fu

* 7 pages,5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Color Orchestra: Ordering Color Palettes for Interpolation and Prediction


Mar 17, 2017
Huy Q. Phan, Hongbo Fu, Antoni B. Chan

* IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 

  Access Paper or Ask Questions