Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yu-Kun Lai

TransLoc3D : Point Cloud based Large-scale Place Recognition using Adaptive Receptive Fields


Jun 01, 2021
Tian-Xing Xu, Yuan-Chen Guo, Yu-Kun Lai, Song-Hai Zhang


  Access Paper or Ask Questions

An Open-Source Multi-Goal Reinforcement Learning Environment for Robotic Manipulation with Pybullet


May 12, 2021
Xintong Yang, Ze Ji, Jing Wu, Yu-Kun Lai

* Submitted to Taros 2021 

  Access Paper or Ask Questions

PISE: Person Image Synthesis and Editing with Decoupled GAN


Mar 31, 2021
Jinsong Zhang, Kun Li, Yu-Kun Lai, Jingyu Yang

* 10 pages, 9 figures. CVPR2021, https://github.com/Zhangjinso/PISE 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Deformation Detail Synthesis for Thin Shell Models


Feb 23, 2021
Lan Chen, Lin Gao, Jie Yang, Shibiao Xu, Juntao Ye, Xiaopeng Zhang, Yu-Kun Lai

* 15 pages, 16 figures 

  Access Paper or Ask Questions

PoNA: Pose-guided Non-local Attention for Human Pose Transfer


Dec 13, 2020
Kun Li, Jinsong Zhang, Yebin Liu, Yu-Kun Lai, Qionghai Dai

* IEEE Transactions on Image Processing (2020), Volume 29 
* 16 pages, 14 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multiscale Mesh Deformation Component Analysis with Attention-based Autoencoders


Dec 04, 2020
Jie Yang, Lin Gao, Qingyang Tan, Yihua Huang, Shihong Xia, Yu-Kun Lai

* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

RISA-Net: Rotation-Invariant Structure-Aware Network for Fine-Grained 3D Shape Retrieval


Oct 02, 2020
Rao Fu, Jie Yang, Jiawei Sun, Fang-Lue Zhang, Yu-Kun Lai, Lin Gao

* The code and dataset are available at: https://github.com/IGLICT/RisaNET 

  Access Paper or Ask Questions

NPRportrait 1.0: A Three-Level Benchmark for Non-Photorealistic Rendering of Portraits


Sep 01, 2020
Paul L. Rosin, Yu-Kun Lai, David Mould, Ran Yi, Itamar Berger, Lars Doyle, Seungyong Lee, Chuan Li, Yong-Jin Liu, Amir Semmo, Ariel Shamir, Minjung Son, Holger Winnemoller

* 17 pages, 15 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DSM-Net: Disentangled Structured Mesh Net for Controllable Generation of Fine Geometry


Aug 14, 2020
Jie Yang, Kaichun Mo, Yu-Kun Lai, Leonidas J. Guibas, Lin Gao


  Access Paper or Ask Questions

Image-based Portrait Engraving


Aug 12, 2020
Paul L. Rosin, Yu-Kun Lai

* 9 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive 3D Face Reconstruction from a Single Image


Jul 08, 2020
Kun Li, Jing Yang, Nianhong Jiao, Jinsong Zhang, Yu-Kun Lai


  Access Paper or Ask Questions

Manifold Alignment for Semantically Aligned Style Transfer


May 21, 2020
Jing Huo, Shiyin Jin, Wenbin Li, Jing Wu, Yu-Kun Lai, Yinghuan Shi, Yang Gao

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

MLCVNet: Multi-Level Context VoteNet for 3D Object Detection


Apr 12, 2020
Qian Xie, Yu-Kun Lai, Jing Wu, Zhoutao Wang, Yiming Zhang, Kai Xu, Jun Wang

* To be presented at CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Line Art Video Colorization with a Few References


Mar 30, 2020
Min Shi, Jia-Qi Zhang, Shu-Yu Chen, Lin Gao, Yu-Kun Lai, Fang-Lue Zhang


  Access Paper or Ask Questions

3D-CariGAN: An End-to-End Solution to 3D Caricature Generation from Face Photos


Mar 15, 2020
Zipeng Ye, Ran Yi, Minjing Yu, Juyong Zhang, Yu-Kun Lai, Yong-jin Liu


  Access Paper or Ask Questions

MW-GAN: Multi-Warping GAN for Caricature Generation with Multi-Style Geometric Exaggeration


Jan 07, 2020
Haodi Hou, Jing Huo, Jing Wu, Yu-Kun Lai, Yang Gao


  Access Paper or Ask Questions

Learning-based Real-time Detection of Intrinsic Reflectional Symmetry


Nov 01, 2019
Yi-Ling Qiao, Lin Gao, Shu-Zhi Liu, Ligang Liu, Yu-Kun Lai, Xilin Chen


  Access Paper or Ask Questions

LaplacianNet: Learning on 3D Meshes with Laplacian Encoding and Pooling


Oct 30, 2019
Yi-Ling Qiao, Lin Gao, Jie Yang, Paul L. Rosin, Yu-Kun Lai, Xilin Chen


  Access Paper or Ask Questions

PRS-Net: Planar Reflective Symmetry Detection Net for 3D Models


Oct 24, 2019
Lin Gao, Ling-Xiao Zhang, Hsien-Yu Meng, Yi-Hui Ren, Yu-Kun Lai, Leif Kobbelt

* Corrected typos 

  Access Paper or Ask Questions

SDM-NET: Deep Generative Network for Structured Deformable Mesh


Sep 03, 2019
Lin Gao, Jie Yang, Tong Wu, Yu-Jie Yuan, Hongbo Fu, Yu-Kun Lai, Hao Zhang

* Conditionally Accepted to Siggraph Asia 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Mesh Variational Autoencoders with Edge Contraction Pooling


Aug 07, 2019
Yu-Jie Yuan, Yu-Kun Lai, Jie Yang, Hongbo Fu, Lin Gao


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Reconstruct and Understand Indoor Scenes from Sparse Views


Jun 19, 2019
Jingyu Yang, Ji Xu, Kun Li, Yu-Kun Lai, Huanjing Yue, Jianzhi Lu, Hao Wu, Yebin Liu


  Access Paper or Ask Questions

Learning from Web Data: the Benefit of Unsupervised Object Localization


Dec 21, 2018
Xiaoxiao Sun, Liang Zheng, Yu-Kun Lai, Jufeng Yang

* 13 pages, 9 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions