Alert button
Picture for Hongyi Yuan

Hongyi Yuan

Alert button

Speculative Contrastive Decoding

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2023
Hongyi Yuan, Keming Lu, Fei Huang, Zheng Yuan, Chang Zhou

Viaarxiv icon

Routing to the Expert: Efficient Reward-guided Ensemble of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2023
Keming Lu, Hongyi Yuan, Runji Lin, Junyang Lin, Zheng Yuan, Chang Zhou, Jingren Zhou

Viaarxiv icon

How Abilities in Large Language Models are Affected by Supervised Fine-tuning Data Composition

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 09, 2023
Guanting Dong, Hongyi Yuan, Keming Lu, Chengpeng Li, Mingfeng Xue, Dayiheng Liu, Wei Wang, Zheng Yuan, Chang Zhou, Jingren Zhou

Figure 1 for How Abilities in Large Language Models are Affected by Supervised Fine-tuning Data Composition
Figure 2 for How Abilities in Large Language Models are Affected by Supervised Fine-tuning Data Composition
Figure 3 for How Abilities in Large Language Models are Affected by Supervised Fine-tuning Data Composition
Figure 4 for How Abilities in Large Language Models are Affected by Supervised Fine-tuning Data Composition
Viaarxiv icon

Qwen Technical Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 28, 2023
Jinze Bai, Shuai Bai, Yunfei Chu, Zeyu Cui, Kai Dang, Xiaodong Deng, Yang Fan, Wenbin Ge, Yu Han, Fei Huang, Binyuan Hui, Luo Ji, Mei Li, Junyang Lin, Runji Lin, Dayiheng Liu, Gao Liu, Chengqiang Lu, Keming Lu, Jianxin Ma, Rui Men, Xingzhang Ren, Xuancheng Ren, Chuanqi Tan, Sinan Tan, Jianhong Tu, Peng Wang, Shijie Wang, Wei Wang, Shengguang Wu, Benfeng Xu, Jin Xu, An Yang, Hao Yang, Jian Yang, Shusheng Yang, Yang Yao, Bowen Yu, Hongyi Yuan, Zheng Yuan, Jianwei Zhang, Xingxuan Zhang, Yichang Zhang, Zhenru Zhang, Chang Zhou, Jingren Zhou, Xiaohuan Zhou, Tianhang Zhu

Figure 1 for Qwen Technical Report
Figure 2 for Qwen Technical Report
Figure 3 for Qwen Technical Report
Figure 4 for Qwen Technical Report
Viaarxiv icon

#InsTag: Instruction Tagging for Analyzing Supervised Fine-tuning of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 15, 2023
Keming Lu, Hongyi Yuan, Zheng Yuan, Runji Lin, Junyang Lin, Chuanqi Tan, Chang Zhou, Jingren Zhou

Figure 1 for #InsTag: Instruction Tagging for Analyzing Supervised Fine-tuning of Large Language Models
Figure 2 for #InsTag: Instruction Tagging for Analyzing Supervised Fine-tuning of Large Language Models
Figure 3 for #InsTag: Instruction Tagging for Analyzing Supervised Fine-tuning of Large Language Models
Figure 4 for #InsTag: Instruction Tagging for Analyzing Supervised Fine-tuning of Large Language Models
Viaarxiv icon

Scaling Relationship on Learning Mathematical Reasoning with Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 03, 2023
Zheng Yuan, Hongyi Yuan, Chengpeng Li, Guanting Dong, Chuanqi Tan, Chang Zhou

Figure 1 for Scaling Relationship on Learning Mathematical Reasoning with Large Language Models
Figure 2 for Scaling Relationship on Learning Mathematical Reasoning with Large Language Models
Figure 3 for Scaling Relationship on Learning Mathematical Reasoning with Large Language Models
Figure 4 for Scaling Relationship on Learning Mathematical Reasoning with Large Language Models
Viaarxiv icon

RRHF: Rank Responses to Align Language Models with Human Feedback without tears

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 11, 2023
Zheng Yuan, Hongyi Yuan, Chuanqi Tan, Wei Wang, Songfang Huang, Fei Huang

Figure 1 for RRHF: Rank Responses to Align Language Models with Human Feedback without tears
Figure 2 for RRHF: Rank Responses to Align Language Models with Human Feedback without tears
Figure 3 for RRHF: Rank Responses to Align Language Models with Human Feedback without tears
Figure 4 for RRHF: Rank Responses to Align Language Models with Human Feedback without tears
Viaarxiv icon

Exploring Partial Knowledge Base Inference in Biomedical Entity Linking

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2023
Hongyi Yuan, Keming Lu, Zheng Yuan

Figure 1 for Exploring Partial Knowledge Base Inference in Biomedical Entity Linking
Figure 2 for Exploring Partial Knowledge Base Inference in Biomedical Entity Linking
Figure 3 for Exploring Partial Knowledge Base Inference in Biomedical Entity Linking
Figure 4 for Exploring Partial Knowledge Base Inference in Biomedical Entity Linking
Viaarxiv icon

Revisiting Automatic Question Summarization Evaluation in the Biomedical Domain

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2023
Hongyi Yuan, Yaoyun Zhang, Fei Huang, Songfang Huang

Figure 1 for Revisiting Automatic Question Summarization Evaluation in the Biomedical Domain
Figure 2 for Revisiting Automatic Question Summarization Evaluation in the Biomedical Domain
Figure 3 for Revisiting Automatic Question Summarization Evaluation in the Biomedical Domain
Figure 4 for Revisiting Automatic Question Summarization Evaluation in the Biomedical Domain
Viaarxiv icon

EHRDiff: Exploring Realistic EHR Synthesis with Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 10, 2023
Hongyi Yuan, Songchi Zhou, Sheng Yu

Figure 1 for EHRDiff: Exploring Realistic EHR Synthesis with Diffusion Models
Figure 2 for EHRDiff: Exploring Realistic EHR Synthesis with Diffusion Models
Figure 3 for EHRDiff: Exploring Realistic EHR Synthesis with Diffusion Models
Figure 4 for EHRDiff: Exploring Realistic EHR Synthesis with Diffusion Models
Viaarxiv icon