Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Han Xu

Towards the Memorization Effect of Neural Networks in Adversarial Training


Jun 09, 2021
Han Xu, Xiaorui Liu, Wentao Wang, Wenbiao Ding, Zhongqin Wu, Zitao Liu, Anil Jain, Jiliang Tang

* Preprint, under submission 

  Access Paper or Ask Questions

To be Robust or to be Fair: Towards Fairness in Adversarial Training


Oct 13, 2020
Han Xu, Xiaorui Liu, Yaxin Li, Jiliang Tang


  Access Paper or Ask Questions

Yet Meta Learning Can Adapt Fast, It Can Also Break Easily


Sep 02, 2020
Han Xu, Yaxin Li, Xiaorui Liu, Hui Liu, Jiliang Tang

* Meta Learning Robustnss 

  Access Paper or Ask Questions

DeepRobust: A PyTorch Library for Adversarial Attacks and Defenses


May 13, 2020
Yaxin Li, Wei Jin, Han Xu, Jiliang Tang

* Adversarial attacks and defenses, Pytorch library 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Attacks and Defenses on Graphs: A Review and Empirical Study


Mar 03, 2020
Wei Jin, Yaxin Li, Han Xu, Yiqi Wang, Jiliang Tang

* 22 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Attention Network for Person Re-identification


Nov 29, 2019
Wenpeng Li, Yongli Sun, Jinjun Wang, Han Xu, Xiangru Yang, Long Cui


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Attacks and Defenses in Images, Graphs and Text: A Review


Oct 09, 2019
Han Xu, Yao Ma, Haochen Liu, Debayan Deb, Hui Liu, Jiliang Tang, Anil K. Jain

* survey, adversarial attacks, defenses 

  Access Paper or Ask Questions

Covariance-Insured Screening


May 17, 2018
Kevin He, Jian Kang, Hyokyoung Grace Hong, Ji Zhu, Yanming Li, Huazhen Lin, Han Xu, Yi Li


  Access Paper or Ask Questions