Alert button
Picture for Yining Hua

Yining Hua

Alert button

Large Language Models in Mental Health Care: a Scoping Review

Jan 01, 2024
Yining Hua, Fenglin Liu, Kailai Yang, Zehan Li, Yi-han Sheu, Peilin Zhou, Lauren V. Moran, Sophia Ananiadou, Andrew Beam

Viaarxiv icon

A Survey of Large Language Models in Medicine: Progress, Application, and Challenge

Nov 09, 2023
Hongjian Zhou, Boyang Gu, Xinyu Zou, Yiru Li, Sam S. Chen, Peilin Zhou, Junling Liu, Yining Hua, Chengfeng Mao, Xian Wu, Zheng Li, Fenglin Liu

Viaarxiv icon

Exploring Recommendation Capabilities of GPT-4V(ision): A Preliminary Case Study

Nov 07, 2023
Peilin Zhou, Meng Cao, You-Liang Huang, Qichen Ye, Peiyan Zhang, Junling Liu, Yueqi Xie, Yining Hua, Jaeboum Kim

Figure 1 for Exploring Recommendation Capabilities of GPT-4V(ision): A Preliminary Case Study
Figure 2 for Exploring Recommendation Capabilities of GPT-4V(ision): A Preliminary Case Study
Figure 3 for Exploring Recommendation Capabilities of GPT-4V(ision): A Preliminary Case Study
Figure 4 for Exploring Recommendation Capabilities of GPT-4V(ision): A Preliminary Case Study
Viaarxiv icon

Qilin-Med-VL: Towards Chinese Large Vision-Language Model for General Healthcare

Nov 01, 2023
Junling Liu, Ziming Wang, Qichen Ye, Dading Chong, Peilin Zhou, Yining Hua

Viaarxiv icon

Continuous Training and Fine-tuning for Domain-Specific Language Models in Medical Question Answering

Nov 01, 2023
Zhen Guo, Yining Hua

Viaarxiv icon

Qilin-Med: Multi-stage Knowledge Injection Advanced Medical Large Language Model

Oct 13, 2023
Qichen Ye, Junling Liu, Dading Chong, Peilin Zhou, Yining Hua, Andrew Liu

Figure 1 for Qilin-Med: Multi-stage Knowledge Injection Advanced Medical Large Language Model
Figure 2 for Qilin-Med: Multi-stage Knowledge Injection Advanced Medical Large Language Model
Figure 3 for Qilin-Med: Multi-stage Knowledge Injection Advanced Medical Large Language Model
Figure 4 for Qilin-Med: Multi-stage Knowledge Injection Advanced Medical Large Language Model
Viaarxiv icon

Streamlining Social Media Information Retrieval for Public Health Research with Deep Learning

Jun 28, 2023
Yining Hua, Shixu Lin, Minghui Li, Yujie Zhang, Peilin Zhou, Ying-Chih Lo, Li Zhou, Jie Yang

Figure 1 for Streamlining Social Media Information Retrieval for Public Health Research with Deep Learning
Figure 2 for Streamlining Social Media Information Retrieval for Public Health Research with Deep Learning
Figure 3 for Streamlining Social Media Information Retrieval for Public Health Research with Deep Learning
Figure 4 for Streamlining Social Media Information Retrieval for Public Health Research with Deep Learning
Viaarxiv icon

Benchmarking Large Language Models on CMExam -- A Comprehensive Chinese Medical Exam Dataset

Jun 08, 2023
Junling Liu, Peilin Zhou, Yining Hua, Dading Chong, Zhongyu Tian, Andrew Liu, Helin Wang, Chenyu You, Zhenhua Guo, Lei Zhu, Michael Lingzhi Li

Figure 1 for Benchmarking Large Language Models on CMExam -- A Comprehensive Chinese Medical Exam Dataset
Figure 2 for Benchmarking Large Language Models on CMExam -- A Comprehensive Chinese Medical Exam Dataset
Figure 3 for Benchmarking Large Language Models on CMExam -- A Comprehensive Chinese Medical Exam Dataset
Figure 4 for Benchmarking Large Language Models on CMExam -- A Comprehensive Chinese Medical Exam Dataset
Viaarxiv icon

Rethinking Multi-Interest Learning for Candidate Matching in Recommender Systems

Feb 28, 2023
Yueqi Xie, Jingqi Gao, Peilin Zhou, Qichen Ye, Yining Hua, Jaeboum Kim, Fangzhao Wu, Sunghun Kim

Figure 1 for Rethinking Multi-Interest Learning for Candidate Matching in Recommender Systems
Figure 2 for Rethinking Multi-Interest Learning for Candidate Matching in Recommender Systems
Figure 3 for Rethinking Multi-Interest Learning for Candidate Matching in Recommender Systems
Figure 4 for Rethinking Multi-Interest Learning for Candidate Matching in Recommender Systems
Viaarxiv icon