Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiping Hu

SM-SGE: A Self-Supervised Multi-Scale Skeleton Graph Encoding Framework for Person Re-Identification


Jul 05, 2021
Haocong Rao, Xiping Hu, Jun Cheng, Bin Hu

* Accepted at ACMMM 2021 Main Track. Sole copyright holder is ACMMM. Codes are available at https://github.com/Kali-Hac/SM-SGE 

  Access Paper or Ask Questions

More than Encoder: Introducing Transformer Decoder to Upsample


Jun 20, 2021
Yijiang Li, Wentian Cai, Ying Gao, Xiping Hu

* 19 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Level Graph Encoding with Structural-Collaborative Relation Learning for Skeleton-Based Person Re-Identification


Jun 06, 2021
Haocong Rao, Shihao Xu, Xiping Hu, Jun Cheng, Bin Hu

* In IJCAI, 2021 
* Accepted at IJCAI 2021 Main Track. Sole copyright holder is IJCAI. Codes are available at https://github.com/Kali-Hac/MG-SCR 

  Access Paper or Ask Questions

Prototypical Contrast and Reverse Prediction: Unsupervised Skeleton Based Action Recognition


Nov 14, 2020
Shihao Xu, Haocong Rao, Xiping Hu, Bin Hu

* Codes are available at https://github.com/Mikexu007/PCRP 

  Access Paper or Ask Questions

A Self-Supervised Gait Encoding Approach with Locality-Awareness for 3D Skeleton Based Person Re-Identification


Sep 05, 2020
Haocong Rao, Siqi Wang, Xiping Hu, Mingkui Tan, Yi Guo, Jun Cheng, Bin Hu, Xinwang Liu

* Codes are available at https://github.com/Kali-Hac/Locality-Awareness-SGE. This article is an extended version of our conference (IJCAI-2020) paper at https://www.ijcai.org/proceedings/2020/0125. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2008.09435 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Gait Encoding with Locality-Aware Attention for Person Re-Identification


Aug 21, 2020
Haocong Rao, Siqi Wang, Xiping Hu, Mingkui Tan, Huang Da, Jun Cheng, Bin Hu

* In IJCAI, pages 898-905, 2020 
* Accepted at IJCAI 2020 Main Track. Sole copyright holder is IJCAI. Codes are available at https://github.com/Kali-Hac/SGE-LA 

  Access Paper or Ask Questions

Augmented Skeleton Based Contrastive Action Learning with Momentum LSTM for Unsupervised Action Recognition


Aug 18, 2020
Haocong Rao, Shihao Xu, Xiping Hu, Jun Cheng, Bin Hu

* Our codes are available at https://github.com/Mikexu007/AS-CAL 

  Access Paper or Ask Questions

Emotion Recognition From Gait Analyses: Current Research and Future Directions


Mar 13, 2020
Shihao Xu, Jing Fang, Xiping Hu, Edith Ngai, Yi Guo, Victor C. M. Leung, Jun Cheng, Bin Hu

* Submitted to a journal on 06-Aug-2019 

  Access Paper or Ask Questions

MODMA dataset: a Multi-modal Open Dataset for Mental-disorder Analysis


Mar 05, 2020
Hanshu Cai, Yiwen Gao, Shuting Sun, Na Li, Fuze Tian, Han Xiao, Jianxiu Li, Zhengwu Yang, Xiaowei Li, Qinglin Zhao, Zhenyu Liu, Zhijun Yao, Minqiang Yang, Hong Peng, Jing Zhu, Xiaowei Zhang, Guoping Gao, Fang Zheng, Rui Li, Zhihua Guo, Rong Ma, Jing Yang, Lan Zhang, Xiping Hu, Yumin Li, Bin Hu


  Access Paper or Ask Questions

MODMA dataset: a Multi-model Open Dataset for Mental-disorder Analysis


Feb 20, 2020
Hanshu Cai, Yiwen Gao, Shuting Sun, Na Li, Fuze Tian, Han Xiao, Jianxiu Li, Zhengwu Yang, Xiaowei Li, Qinglin Zhao, Zhenyu Liu, Zhijun Yao, Minqiang Yang, Hong Peng, Jing Zhu, Xiaowei Zhang, Xiping Hu, Bin Hu


  Access Paper or Ask Questions

Anchor-based Nearest Class Mean Loss for Convolutional Neural Networks


Apr 22, 2018
Fusheng Hao, Jun Cheng, Lei Wang, Xinchao Wang, Jianzhong Cao, Xiping Hu, Dapeng Tao


  Access Paper or Ask Questions