Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wei Zou

GigaSpeech: An Evolving, Multi-domain ASR Corpus with 10,000 Hours of Transcribed Audio


Jun 13, 2021
Guoguo Chen, Shuzhou Chai, Guanbo Wang, Jiayu Du, Wei-Qiang Zhang, Chao Weng, Dan Su, Daniel Povey, Jan Trmal, Junbo Zhang, Mingjie Jin, Sanjeev Khudanpur, Shinji Watanabe, Shuaijiang Zhao, Wei Zou, Xiangang Li, Xuchen Yao, Yongqing Wang, Yujun Wang, Zhao You, Zhiyong Yan


  Access Paper or Ask Questions

Semantic Data Augmentation for End-to-End Mandarin Speech Recognition


Apr 26, 2021
Jianwei Sun, Zhiyuan Tang, Hengxin Yin, Wei Wang, Xi Zhao, Shuaijiang Zhao, Xiaoning Lei, Wei Zou, Xiangang Li


  Access Paper or Ask Questions

Speech SIMCLR: Combining Contrastive and Reconstruction Objective for Self-supervised Speech Representation Learning


Oct 27, 2020
Dongwei Jiang, Wubo Li, Miao Cao, Ruixiong Zhang, Wei Zou, Kun Han, Xiangang Li


  Access Paper or Ask Questions

TMT: A Transformer-based Modal Translator for Improving Multimodal Sequence Representations in Audio Visual Scene-aware Dialog


Oct 21, 2020
Wubo Li, Dongwei Jiang, Wei Zou, Xiangang Li


  Access Paper or Ask Questions

A Further Study of Unsupervised Pre-training for Transformer Based Speech Recognition


Jun 23, 2020
Dongwei Jiang, Wubo Li, Ruixiong Zhang, Miao Cao, Ne Luo, Yang Han, Wei Zou, Xiangang Li


  Access Paper or Ask Questions

A Reinforced Generation of Adversarial Samples for Neural Machine Translation


Nov 09, 2019
Wei Zou, Shujian Huang, Jun Xie, Xinyu Dai, Jiajun Chen


  Access Paper or Ask Questions

Improving Transformer-based Speech Recognition Using Unsupervised Pre-training


Oct 31, 2019
Dongwei Jiang, Xiaoning Lei, Wubo Li, Ne Luo, Yuxuan Hu, Wei Zou, Xiangang Li

* Submitted to ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

TCT: A Cross-supervised Learning Method for Multimodal Sequence Representation


Oct 23, 2019
Wubo Li, Wei Zou, Xiangang Li

* submitted to ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-task pre-training for acoustic scene classification


Oct 22, 2019
Ruixiong Zhang, Wei Zou, Xiangang Li

* submitted to ICASSP2020 

  Access Paper or Ask Questions

The Field-of-View Constraint of Markers for Mobile Robot with Pan-Tilt Camera


Sep 24, 2019
Hongxuan Ma, Wei Zou, Zheng Zhu, Siyang Sun, Zhaobing Kang


  Access Paper or Ask Questions

EPOSIT: An Absolute Pose Estimation Method for Pinhole and Fish-Eye Cameras


Sep 19, 2019
Zhaobing Kang, Wei Zou, Zheng Zhu, Chi Zhang, Hongxuan Ma


  Access Paper or Ask Questions

Human Following for Wheeled Robot with Monocular Pan-tilt Camera


Sep 13, 2019
Zheng Zhu, Hongxuan Ma, Wei Zou


  Access Paper or Ask Questions

High Performance Visual Object Tracking with Unified Convolutional Networks


Aug 26, 2019
Zheng Zhu, Wei Zou, Guan Huang, Dalong Du, Chang Huang

* Extended version of [arXiv:1711.04661] our UCT tracker in ICCV VOT2017 

  Access Paper or Ask Questions

Camera Pose Correction in SLAM Based on Bias Values of Map Points


Aug 24, 2019
Zhaobing Kang, Wei Zou, Zheng Zhu


  Access Paper or Ask Questions

FastPose: Towards Real-time Pose Estimation and Tracking via Scale-normalized Multi-task Networks


Aug 15, 2019
Jiabin Zhang, Zheng Zhu, Wei Zou, Peng Li, Yanwei Li, Hu Su, Guan Huang


  Access Paper or Ask Questions

DELTA: A DEep learning based Language Technology plAtform


Aug 02, 2019
Kun Han, Junwen Chen, Hui Zhang, Haiyang Xu, Yiping Peng, Yun Wang, Ning Ding, Hui Deng, Yonghu Gao, Tingwei Guo, Yi Zhang, Yahao He, Baochang Ma, Yulong Zhou, Kangli Zhang, Chao Liu, Ying Lyu, Chenxi Wang, Cheng Gong, Yunbo Wang, Wei Zou, Hui Song, Xiangang Li

* White paper for an open source library: https://github.com/didi/delta. 13 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Motion Control on Bionic Eyes: A Comprehensive Review


Jan 06, 2019
Zheng Zhu, Qingbin Wang, Wei Zou, Feng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Action Machine: Rethinking Action Recognition in Trimmed Videos


Dec 17, 2018
Jiagang Zhu, Wei Zou, Liang Xu, Yiming Hu, Zheng Zhu, Manyu Chang, Junjie Huang, Guan Huang, Dalong Du


  Access Paper or Ask Questions

An Efficient Optical Flow Based Motion Detection Method for Non-stationary Scenes


Nov 21, 2018
Junjie Huang, Wei Zou, Zheng Zhu, Jiagang Zhu

* 6 pages. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1807.04890 

  Access Paper or Ask Questions

Optical Flow Based Online Moving Foreground Analysis


Nov 18, 2018
Junjie Huang, Wei Zou, Zheng Zhu, Jiagang Zhu

* 6pages 

  Access Paper or Ask Questions

Towards End-to-End Code-Switching Speech Recognition


Nov 01, 2018
Ne Luo, Dongwei Jiang, Shuaijiang Zhao, Caixia Gong, Wei Zou, Xiangang Li

* 5 pages, submitted to ICASSP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Optical Flow Based Real-time Moving Object Detection in Unconstrained Scenes


Jul 13, 2018
Junjie Huang, Wei Zou, Jiagang Zhu, Zheng Zhu

* 7 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A comparable study of modeling units for end-to-end Mandarin speech recognition


May 14, 2018
Wei Zou, Dongwei Jiang, Shuaijiang Zhao, Xiangang Li

* 5 pages 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-end Video-level Representation Learning for Action Recognition


Apr 21, 2018
Jiagang Zhu, Wei Zou, Zheng Zhu

* 10 pages, 6 figures, 6 tables. The explanation for the batch size is added. Accepted by ICPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-end Flow Correlation Tracking with Spatial-temporal Attention


Feb 27, 2018
Zheng Zhu, Wei Wu, Wei Zou, Junjie Yan

* Accepted in CVPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

UCT: Learning Unified Convolutional Networks for Real-time Visual Tracking


Nov 10, 2017
Zheng Zhu, Guan Huang, Wei Zou, Dalong Du, Chang Huang

* ICCV2017 Workshops. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1711.01124 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Gating ConvNet for Two-Stream based Methods in Action Recognition


Sep 13, 2017
Jiagang Zhu, Wei Zou, Zheng Zhu

* 8 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions