Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jiageng Mao

Pyramid R-CNN: Towards Better Performance and Adaptability for 3D Object Detection


Sep 06, 2021
Jiageng Mao, Minzhe Niu, Haoyue Bai, Xiaodan Liang, Hang Xu, Chunjing Xu

* To appear at ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Voxel Transformer for 3D Object Detection


Sep 06, 2021
Jiageng Mao, Yujing Xue, Minzhe Niu, Haoyue Bai, Jiashi Feng, Xiaodan Liang, Hang Xu, Chunjing Xu

* To appear at ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

One Million Scenes for Autonomous Driving: ONCE Dataset


Jun 21, 2021
Jiageng Mao, Minzhe Niu, Chenhan Jiang, Hanxue Liang, Xiaodan Liang, Yamin Li, Chaoqiang Ye, Wei Zhang, Zhenguo Li, Jie Yu, Hang Xu, Chunjing Xu


  Access Paper or Ask Questions

GRNet: Gridding Residual Network for Dense Point Cloud Completion


Jul 03, 2020
Haozhe Xie, Hongxun Yao, Shangchen Zhou, Jiageng Mao, Shengping Zhang, Wenxiu Sun

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Interpolated Convolutional Networks for 3D Point Cloud Understanding


Aug 13, 2019
Jiageng Mao, Xiaogang Wang, Hongsheng Li

* ICCV2019 oral. Code will be released soon 

  Access Paper or Ask Questions