Alert button
Picture for Chaowei Xiao

Chaowei Xiao

Alert button

JailBreakV-28K: A Benchmark for Assessing the Robustness of MultiModal Large Language Models against Jailbreak Attacks

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 18, 2024
Weidi Luo, Siyuan Ma, Xiaogeng Liu, Xiaoyu Guo, Chaowei Xiao

Viaarxiv icon

Don't Listen To Me: Understanding and Exploring Jailbreak Prompts of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Zhiyuan Yu, Xiaogeng Liu, Shunning Liang, Zach Cameron, Chaowei Xiao, Ning Zhang

Viaarxiv icon

AdaShield: Safeguarding Multimodal Large Language Models from Structure-based Attack via Adaptive Shield Prompting

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2024
Yu Wang, Xiaogeng Liu, Yu Li, Muhao Chen, Chaowei Xiao

Figure 1 for AdaShield: Safeguarding Multimodal Large Language Models from Structure-based Attack via Adaptive Shield Prompting
Figure 2 for AdaShield: Safeguarding Multimodal Large Language Models from Structure-based Attack via Adaptive Shield Prompting
Figure 3 for AdaShield: Safeguarding Multimodal Large Language Models from Structure-based Attack via Adaptive Shield Prompting
Figure 4 for AdaShield: Safeguarding Multimodal Large Language Models from Structure-based Attack via Adaptive Shield Prompting
Viaarxiv icon

Automatic and Universal Prompt Injection Attacks against Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Xiaogeng Liu, Zhiyuan Yu, Yizhe Zhang, Ning Zhang, Chaowei Xiao

Figure 1 for Automatic and Universal Prompt Injection Attacks against Large Language Models
Figure 2 for Automatic and Universal Prompt Injection Attacks against Large Language Models
Figure 3 for Automatic and Universal Prompt Injection Attacks against Large Language Models
Figure 4 for Automatic and Universal Prompt Injection Attacks against Large Language Models
Viaarxiv icon

A New Era in LLM Security: Exploring Security Concerns in Real-World LLM-based Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Fangzhou Wu, Ning Zhang, Somesh Jha, Patrick McDaniel, Chaowei Xiao

Viaarxiv icon

Mitigating Fine-tuning Jailbreak Attack with Backdoor Enhanced Alignment

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Jiongxiao Wang, Jiazhao Li, Yiquan Li, Xiangyu Qi, Junjie Hu, Yixuan Li, Patrick McDaniel, Muhao Chen, Bo Li, Chaowei Xiao

Viaarxiv icon

WIPI: A New Web Threat for LLM-Driven Web Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2024
Fangzhou Wu, Shutong Wu, Yulong Cao, Chaowei Xiao

Viaarxiv icon

T-Stitch: Accelerating Sampling in Pre-Trained Diffusion Models with Trajectory Stitching

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 21, 2024
Zizheng Pan, Bohan Zhuang, De-An Huang, Weili Nie, Zhiding Yu, Chaowei Xiao, Jianfei Cai, Anima Anandkumar

Viaarxiv icon