Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hengshuang Zhao

Fully Convolutional Networks for Panoptic Segmentation with Point-based Supervision


Aug 18, 2021
Yanwei Li, Hengshuang Zhao, Xiaojuan Qi, Yukang Chen, Lu Qi, Liwei Wang, Zeming Li, Jian Sun, Jiaya Jia

* Extended version of arXiv:2012.00720 

  Access Paper or Ask Questions

Open-World Entity Segmentation


Jul 29, 2021
Lu Qi, Jason Kuen, Yi Wang, Jiuxiang Gu, Hengshuang Zhao, Zhe Lin, Philip Torr, Jiaya Jia

* Project page: http://luqi.info/Entity_Web 

  Access Paper or Ask Questions

Do Different Tracking Tasks Require Different Appearance Models?


Jul 05, 2021
Zhongdao Wang, Hengshuang Zhao, Ya-Li Li, Shengjin Wang, Philip H. S. Torr, Luca Bertinetto


  Access Paper or Ask Questions

Semi-supervised Semantic Segmentation with Directional Context-aware Consistency


Jun 27, 2021
Xin Lai, Zhuotao Tian, Li Jiang, Shu Liu, Hengshuang Zhao, Liwei Wang, Jiaya Jia

* Accepted to CVPR 2021. Code is available at https://github.com/dvlab-research/Context-Aware-Consistency 

  Access Paper or Ask Questions

Dual-Cross Central Difference Network for Face Anti-Spoofing


May 04, 2021
Zitong Yu, Yunxiao Qin, Hengshuang Zhao, Xiaobai Li, Guoying Zhao

* Accepted by IJCAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

PAConv: Position Adaptive Convolution with Dynamic Kernel Assembling on Point Clouds


Apr 26, 2021
Mutian Xu, Runyu Ding, Hengshuang Zhao, Xiaojuan Qi

* To be appear in CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Distilling Knowledge via Knowledge Review


Apr 19, 2021
Pengguang Chen, Shu Liu, Hengshuang Zhao, Jiaya Jia

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Bidirectional Projection Network for Cross Dimension Scene Understanding


Mar 26, 2021
Wenbo Hu, Hengshuang Zhao, Li Jiang, Jiaya Jia, Tien-Tsin Wong

* CVPR 2021 
* CVPR 2021 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Semantic Segmentation from a Sequence-to-Sequence Perspective with Transformers


Dec 31, 2020
Sixiao Zheng, Jiachen Lu, Hengshuang Zhao, Xiatian Zhu, Zekun Luo, Yabiao Wang, Yanwei Fu, Jianfeng Feng, Tao Xiang, Philip H. S. Torr, Li Zhang

* project page at https://fudan-zvg.github.io/SETR/ 

  Access Paper or Ask Questions

Point Transformer


Dec 16, 2020
Hengshuang Zhao, Li Jiang, Jiaya Jia, Philip Torr, Vladlen Koltun


  Access Paper or Ask Questions

Fully Convolutional Networks for Panoptic Segmentation


Dec 01, 2020
Yanwei Li, Hengshuang Zhao, Xiaojuan Qi, Liwei Wang, Zeming Li, Jian Sun, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

Generalized Few-Shot Semantic Segmentation


Oct 11, 2020
Zhuotao Tian, Xin Lai, Li Jiang, Michelle Shu, Hengshuang Zhao, Jiaya Jia

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Prior Guided Feature Enrichment Network for Few-Shot Segmentation


Aug 04, 2020
Zhuotao Tian, Hengshuang Zhao, Michelle Shu, Zhicheng Yang, Ruiyu Li, Jiaya Jia

* 16 pages. To appear in TPAMI 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Self-attention for Image Recognition


Apr 28, 2020
Hengshuang Zhao, Jiaya Jia, Vladlen Koltun

* CVPR 2020, Code available at https://github.com/hszhao/SAN 

  Access Paper or Ask Questions

PointGroup: Dual-Set Point Grouping for 3D Instance Segmentation


Apr 03, 2020
Li Jiang, Hengshuang Zhao, Shaoshuai Shi, Shu Liu, Chi-Wing Fu, Jiaya Jia

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Divide-and-Conquer Adversarial Training for Robust Semantic Segmentation


Mar 14, 2020
Xiaogang Xu, Hengshuang Zhao, Jiaya Jia

* in submission 

  Access Paper or Ask Questions

GridMask Data Augmentation


Jan 14, 2020
Pengguang Chen, Shu Liu, Hengshuang Zhao, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Point-Edge Interaction Network for Point Cloud Semantic Segmentation


Sep 23, 2019
Li Jiang, Hengshuang Zhao, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Chi-Wing Fu, Jiaya Jia

* Accepted by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Region Refinement Network for Salient Object Detection


Jun 27, 2019
Zhuotao Tian, Hengshuang Zhao, Michelle Shu, Jiaze Wang, Ruiyu Li, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

UPSNet: A Unified Panoptic Segmentation Network


Jan 12, 2019
Yuwen Xiong, Renjie Liao, Hengshuang Zhao, Rui Hu, Min Bai, Ersin Yumer, Raquel Urtasun

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

ICNet for Real-Time Semantic Segmentation on High-Resolution Images


Aug 20, 2018
Hengshuang Zhao, Xiaojuan Qi, Xiaoyong Shen, Jianping Shi, Jiaya Jia

* ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

SegStereo: Exploiting Semantic Information for Disparity Estimation


Jul 31, 2018
Guorun Yang, Hengshuang Zhao, Jianping Shi, Zhidong Deng, Jiaya Jia

* Accepted to ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Real-time Background Cut for Portrait Videos


Apr 28, 2017
Xiaoyong Shen, Ruixing Wang, Hengshuang Zhao, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

Pyramid Scene Parsing Network


Apr 27, 2017
Hengshuang Zhao, Jianping Shi, Xiaojuan Qi, Xiaogang Wang, Jiaya Jia

* CVPR 2017 

  Access Paper or Ask Questions