Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Tianyu Liu

An Enhanced Span-based Decomposition Method for Few-Shot Sequence Labeling


Sep 27, 2021
Peiyi Wang, Runxin Xu, Tianyu Liu, Qingyu Zhou, Yunbo Cao, Baobao Chang, Zhifang Sui


  Access Paper or Ask Questions

Behind the Scenes: An Exploration of Trigger Biases Problem in Few-Shot Event Classification


Aug 29, 2021
Peiyi Wang, Runxin Xu, Tianyu Liu, Damai Dai, Baobao Chang, Zhifang Sui

* Accepted at CIKM2021; Long paper 

  Access Paper or Ask Questions

Explicit Interaction Network for Aspect Sentiment Triplet Extraction


Jun 21, 2021
Peiyi Wang, Lianzhe Huang, Tianyu Liu, Damai Dai, Runxin Xu, Houfeng Wang, Baobao Chang, Zhifang Sui


  Access Paper or Ask Questions

Document-level Event Extraction via Heterogeneous Graph-based Interaction Model with a Tracker


May 31, 2021
Runxin Xu, Tianyu Liu, Lei Li, Baobao Chang

* Accepted by ACL-IJCNLP 2021 main conference (Long Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Premise-based Multimodal Reasoning: A Human-like Cognitive Process


May 15, 2021
Qingxiu Dong, Ziwei Qin, Heming Xia, Tian Feng, Shoujie Tong, Haoran Meng, Lin Xu, Tianyu Liu, Zuifang Sui, Weidong Zhan, Sujian Li, Zhongyu Wei


  Access Paper or Ask Questions

Apply Artificial Neural Network to Solving Manpower Scheduling Problem


May 07, 2021
Tianyu Liu, Lingyu Zhang

* BDAI 2021 
* none 

  Access Paper or Ask Questions

An Intelligent Model for Solving Manpower Scheduling Problems


May 07, 2021
Lingyu Zhang, Tianyu Liu, Yunhai Wang

* BDAI 2021 
* none 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Learning to Detect Concept Drift


May 04, 2021
Hang Yu, Tianyu Liu, Jie Lu, Guangquan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

A Token-level Reference-free Hallucination Detection Benchmark for Free-form Text Generation


Apr 18, 2021
Tianyu Liu, Yizhe Zhang, Chris Brockett, Yi Mao, Zhifang Sui, Weizhu Chen, Bill Dolan


  Access Paper or Ask Questions

Integrating Fast Regional Optimization into Sampling-based Kinodynamic Planning for Multirotor Flight


Mar 09, 2021
Hongkai Ye, Tianyu Liu, Chao Xu, Fei Gao


  Access Paper or Ask Questions

First Target and Opinion then Polarity: Enhancing Target-opinion Correlation for Aspect Sentiment Triplet Extraction


Feb 22, 2021
Lianzhe Huang, Peiyi Wang, Sujian Li, Tianyu Liu, Xiaodong Zhang, Zhicong Cheng, Dawei Yin, Houfeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Towards Faithfulness in Open Domain Table-to-text Generation from an Entity-centric View


Feb 17, 2021
Tianyu Liu, Xin Zheng, Baobao Chang, Zhifang Sui

* AAAI-21 Camera Ready 

  Access Paper or Ask Questions

PAC-Bayes Bounds for Meta-learning with Data-Dependent Prior


Feb 07, 2021
Tianyu Liu, Jie Lu, Zheng Yan, Guangquan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

An Empirical Study on Model-agnostic Debiasing Strategies for Robust Natural Language Inference


Oct 17, 2020
Tianyu Liu, Xin Zheng, Xiaoan Ding, Baobao Chang, Zhifang Sui

* CoNLL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Discriminatively-Tuned Generative Classifiers for Robust Natural Language Inference


Oct 08, 2020
Xiaoan Ding, Tianyu Liu, Baobao Chang, Zhifang Sui, Kevin Gimpel

* 14 pages, EMNLP 2020, the first two authors contributed equally 

  Access Paper or Ask Questions

An Exploration of Arbitrary-Order Sequence Labeling via Energy-Based Inference Networks


Oct 06, 2020
Lifu Tu, Tianyu Liu, Kevin Gimpel

* EMNLP 2020. The first two authors contributed equally 

  Access Paper or Ask Questions

Compare and Select: Video Summarization with Multi-Agent Reinforcement Learning


Jul 29, 2020
Tianyu Liu

* 10 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Hercules: An Autonomous Logistic Vehicle for Contact-less Goods Transportation During the COVID-19 Outbreak


Apr 16, 2020
Tianyu Liu, Qinghai Liao, Lu Gan, Fulong Ma, Jie Cheng, Xupeng Xie, Zhe Wang, Yingbing Chen, Yilong Zhu, Shuyang Zhang, Zhengyong Chen, Yang Liu, Yang Yu, Zitong Guo, Guang Li, Peidong Yuan, Dong Han, Yuying Chen, Haoyang Ye, Jianhao Jiao, Peng Yun, Zhenhua Xu, Hengli Wang, Huaiyang Huang, Sukai Wang, Peide Cai, Yuxiang Sun, Yandong Liu, Lujia Wang, Ming Liu


  Access Paper or Ask Questions

HypoNLI: Exploring the Artificial Patterns of Hypothesis-only Bias in Natural Language Inference


Mar 05, 2020
Tianyu Liu, Xin Zheng, Baobao Chang, Zhifang Sui

* LREC 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Table-to-Text Natural Language Generation with Unseen Schemas


Nov 09, 2019
Tianyu Liu, Wei Wei, William Yang Wang

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Key Fact as Pivot: A Two-Stage Model for Low Resource Table-to-Text Generation


Aug 08, 2019
Shuming Ma, Pengcheng Yang, Tianyu Liu, Peng Li, Jie Zhou, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

A Novel Dual-Lidar Calibration Algorithm Using Planar Surfaces


Apr 27, 2019
Jianhao Jiao, Qinghai Liao, Yilong Zhu, Tianyu Liu, Yang Yu, Rui Fan, Lujia Wang, Ming Liu

* 6 pages, 8 figures, accepted by 2019 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IVS) 

  Access Paper or Ask Questions

Incorporating Glosses into Neural Word Sense Disambiguation


Jul 16, 2018
Fuli Luo, Tianyu Liu, Qiaolin Xia, Baobao Chang, Zhifang Sui

* Accepted to ACL 2018 (long paper), added code link 

  Access Paper or Ask Questions

Table-to-text Generation by Structure-aware Seq2seq Learning


Nov 27, 2017
Tianyu Liu, Kexiang Wang, Lei Sha, Baobao Chang, Zhifang Sui

* Accepted by AAAI2018 

  Access Paper or Ask Questions