Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Guihong Cao

WebQA: Multihop and Multimodal QA


Sep 21, 2021
Yingshan Chang, Mridu Narang, Hisami Suzuki, Guihong Cao, Jianfeng Gao, Yonatan Bisk


  Access Paper or Ask Questions

XGLUE: A New Benchmark Dataset for Cross-lingual Pre-training, Understanding and Generation


Apr 19, 2020
Yaobo Liang, Nan Duan, Yeyun Gong, Ning Wu, Fenfei Guo, Weizhen Qi, Ming Gong, Linjun Shou, Daxin Jiang, Guihong Cao, Xiaodong Fan, Bruce Zhang, Rahul Agrawal, Edward Cui, Sining Wei, Taroon Bharti, Ying Qiao, Jiun-Hung Chen, Winnie Wu, Shuguang Liu, Fan Yang, Rangan Majumder, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Pre-training Text Representations as Meta Learning


Apr 12, 2020
Shangwen Lv, Yuechen Wang, Daya Guo, Duyu Tang, Nan Duan, Fuqing Zhu, Ming Gong, Linjun Shou, Ryan Ma, Daxin Jiang, Guihong Cao, Ming Zhou, Songlin Hu

* 2 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

The Microsoft Toolkit of Multi-Task Deep Neural Networks for Natural Language Understanding


Feb 19, 2020
Xiaodong Liu, Yu Wang, Jianshu Ji, Hao Cheng, Xueyun Zhu, Emmanuel Awa, Pengcheng He, Weizhu Chen, Hoifung Poon, Guihong Cao, Jianfeng Gao

* 9 pages, 3 figures and 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

K-Adapter: Infusing Knowledge into Pre-Trained Models with Adapters


Feb 10, 2020
Ruize Wang, Duyu Tang, Nan Duan, Zhongyu Wei, Xuanjing Huang, Jianshu ji, Guihong Cao, Daxin Jiang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

TableQnA: Answering List Intent Queries With Web Tables


Jan 10, 2020
Kaushik Chakrabarti, Zhimin Chen, Siamak Shakeri, Guihong Cao, Surajit Chaudhuri


  Access Paper or Ask Questions

Open Domain Question Answering Using Web Tables


Jan 10, 2020
Kaushik Chakrabarti, Zhimin Chen, Siamak Shakeri, Guihong Cao


  Access Paper or Ask Questions

Graph-Based Reasoning over Heterogeneous External Knowledge for Commonsense Question Answering


Sep 09, 2019
Shangwen Lv, Daya Guo, Jingjing Xu, Duyu Tang, Nan Duan, Ming Gong, Linjun Shou, Daxin Jiang, Guihong Cao, Songlin Hu

* 8 pages, 5 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic Parsing with Syntax- and Table-Aware SQL Generation


Apr 23, 2018
Yibo Sun, Duyu Tang, Nan Duan, Jianshu Ji, Guihong Cao, Xiaocheng Feng, Bing Qin, Ting Liu, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions