Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaodong Liu

LiST: Lite Self-training Makes Efficient Few-shot Learners


Oct 12, 2021
Yaqing Wang, Subhabrata Mukherjee, Xiaodong Liu, Jing Gao, Ahmed Hassan Awadallah, Jianfeng Gao


  Access Paper or Ask Questions

Taming Sparsely Activated Transformer with Stochastic Experts


Oct 12, 2021
Simiao Zuo, Xiaodong Liu, Jian Jiao, Young Jin Kim, Hany Hassan, Ruofei Zhang, Tuo Zhao, Jianfeng Gao


  Access Paper or Ask Questions

ARCH: Efficient Adversarial Regularized Training with Caching


Sep 15, 2021
Simiao Zuo, Chen Liang, Haoming Jiang, Pengcheng He, Xiaodong Liu, Jianfeng Gao, Weizhu Chen, Tuo Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Super Tickets in Pre-Trained Language Models: From Model Compression to Improving Generalization


Jun 08, 2021
Chen Liang, Simiao Zuo, Minshuo Chen, Haoming Jiang, Xiaodong Liu, Pengcheng He, Tuo Zhao, Weizhu Chen

* The 59th annual meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Targeted Adversarial Training for Natural Language Understanding


Apr 12, 2021
Lis Pereira, Xiaodong Liu, Hao Cheng, Hoifung Poon, Jianfeng Gao, Ichiro Kobayashi

* 9 pages, 4 tables, 3 figurers, NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Training as Stackelberg Game: An Unrolled Optimization Approach


Apr 11, 2021
Simiao Zuo, Chen Liang, Haoming Jiang, Xiaodong Liu, Pengcheng He, Jianfeng Gao, Weizhu Chen, Tuo Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Unveiling personnel movement in a larger indoor area with a non-overlapping multi-camera system


Apr 10, 2021
Ping Zhang, Zhenxiang Tao, Wenjie Yang, Minze Chen, Shan Ding, Xiaodong Liu, Rui Yang, Hui Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Token-wise Curriculum Learning for Neural Machine Translation


Mar 20, 2021
Chen Liang, Haoming Jiang, Xiaodong Liu, Pengcheng He, Weizhu Chen, Jianfeng Gao, Tuo Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Tracking Air Pollution in China: Near Real-Time PM2.5 Retrievals from Multiple Data Sources


Mar 11, 2021
Guannan Geng, Qingyang Xiao, Shigan Liu, Xiaodong Liu, Jing Cheng, Yixuan Zheng, Dan Tong, Bo Zheng, Yiran Peng, Xiaomeng Huang, Kebin He, Qiang Zhang

* 28 pages, 2 tables, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Reader-Guided Passage Reranking for Open-Domain Question Answering


Jan 01, 2021
Yuning Mao, Pengcheng He, Xiaodong Liu, Yelong Shen, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Weizhu Chen

* TLDR: Reranking retrieved passages by reader predictions can achieve 10~20 gains in top-1 retrieval accuracy and 1~4 gains in Exact Match (EM) without any training 

  Access Paper or Ask Questions

UnitedQA: A Hybrid Approach for Open Domain Question Answering


Jan 01, 2021
Hao Cheng, Yelong Shen, Xiaodong Liu, Pengcheng He, Weizhu Chen, Jianfeng Gao


  Access Paper or Ask Questions

NeurIPS 2020 EfficientQA Competition: Systems, Analyses and Lessons Learned


Jan 01, 2021
Sewon Min, Jordan Boyd-Graber, Chris Alberti, Danqi Chen, Eunsol Choi, Michael Collins, Kelvin Guu, Hannaneh Hajishirzi, Kenton Lee, Jennimaria Palomaki, Colin Raffel, Adam Roberts, Tom Kwiatkowski, Patrick Lewis, Yuxiang Wu, Heinrich Küttler, Linqing Liu, Pasquale Minervini, Pontus Stenetorp, Sebastian Riedel, Sohee Yang, Minjoon Seo, Gautier Izacard, Fabio Petroni, Lucas Hosseini, Nicola De Cao, Edouard Grave, Ikuya Yamada, Sonse Shimaoka, Masatoshi Suzuki, Shumpei Miyawaki, Shun Sato, Ryo Takahashi, Jun Suzuki, Martin Fajcik, Martin Docekal, Karel Ondrej, Pavel Smrz, Hao Cheng, Yelong Shen, Xiaodong Liu, Pengcheng He, Weizhu Chen, Jianfeng Gao, Barlas Oguz, Xilun Chen, Vladimir Karpukhin, Stan Peshterliev, Dmytro Okhonko, Michael Schlichtkrull, Sonal Gupta, Yashar Mehdad, Wen-tau Yih

* 26 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Posterior Differential Regularization with f-divergence for Improving Model Robustness


Oct 23, 2020
Hao Cheng, Xiaodong Liu, Lis Pereira, Yaoliang Yu, Jianfeng Gao


  Access Paper or Ask Questions

A Tale of Two Linkings: Dynamically Gating between Schema Linking and Structural Linking for Text-to-SQL Parsing


Sep 30, 2020
Sanxing Chen, Aidan San, Xiaodong Liu, Yangfeng Ji

* COLING 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Generation-Augmented Retrieval for Open-domain Question Answering


Sep 17, 2020
Yuning Mao, Pengcheng He, Xiaodong Liu, Yelong Shen, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Weizhu Chen


  Access Paper or Ask Questions

HittER: Hierarchical Transformers for Knowledge Graph Embeddings


Aug 28, 2020
Sanxing Chen, Xiaodong Liu, Jianfeng Gao, Jian Jiao, Ruofei Zhang, Yangfeng Ji


  Access Paper or Ask Questions

Domain-Specific Language Model Pretraining for Biomedical Natural Language Processing


Aug 20, 2020
Yu Gu, Robert Tinn, Hao Cheng, Michael Lucas, Naoto Usuyama, Xiaodong Liu, Tristan Naumann, Jianfeng Gao, Hoifung Poon


  Access Paper or Ask Questions

Very Deep Transformers for Neural Machine Translation


Aug 18, 2020
Xiaodong Liu, Kevin Duh, Liyuan Liu, Jianfeng Gao

* 6 pages, 3 figures and 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

DeBERTa: Decoding-enhanced BERT with Disentangled Attention


Jun 05, 2020
Pengcheng He, Xiaodong Liu, Jianfeng Gao, Weizhu Chen

* 17 pages,4 figures, 8 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Training for Commonsense Inference


May 17, 2020
Lis Pereira, Xiaodong Liu, Fei Cheng, Masayuki Asahara, Ichiro Kobayashi

* ACL2020 RepL4NLP workshop 
* 6 pages, Accepted to ACL2020 RepL4NLP workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Training for Large Neural Language Models


Apr 29, 2020
Xiaodong Liu, Hao Cheng, Pengcheng He, Weizhu Chen, Yu Wang, Hoifung Poon, Jianfeng Gao

* 13 pages, 9 tables, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding the Difficulty of Training Transformers


Apr 17, 2020
Liyuan Liu, Xiaodong Liu, Jianfeng Gao, Weizhu Chen, Jiawei Han


  Access Paper or Ask Questions

UniLMv2: Pseudo-Masked Language Models for Unified Language Model Pre-Training


Feb 28, 2020
Hangbo Bao, Li Dong, Furu Wei, Wenhui Wang, Nan Yang, Xiaodong Liu, Yu Wang, Songhao Piao, Jianfeng Gao, Ming Zhou, Hsiao-Wuen Hon

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

The Microsoft Toolkit of Multi-Task Deep Neural Networks for Natural Language Understanding


Feb 19, 2020
Xiaodong Liu, Yu Wang, Jianshu Ji, Hao Cheng, Xueyun Zhu, Emmanuel Awa, Pengcheng He, Weizhu Chen, Hoifung Poon, Guihong Cao, Jianfeng Gao

* 9 pages, 3 figures and 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

MLFcGAN: Multi-level Feature Fusion based Conditional GAN for Underwater Image Color Correction


Feb 13, 2020
Xiaodong Liu, Zhi Gao, Ben M. Chen

* This paper has already been accepted to journal IEEE geoscience and remote sensing letters 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Modality Cascaded Fusion Technology for Autonomous Driving


Feb 08, 2020
Hongwu Kuang, Xiaodong Liu, Jingwei Zhang, Zicheng Fang


  Access Paper or Ask Questions