Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jingjing Xu

A Survey on Green Deep Learning


Nov 10, 2021
Jingjing Xu, Wangchunshu Zhou, Zhiyi Fu, Hao Zhou, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

Conformer-based Hybrid ASR System for Switchboard Dataset


Nov 05, 2021
Mohammad Zeineldeen, Jingjing Xu, Christoph Lüscher, Wilfried Michel, Alexander Gerstenberger, Ralf Schlüter, Hermann Ney

* Submitted to ICASSP 2022 

  Access Paper or Ask Questions

MTG: A Benchmarking Suite for Multilingual Text Generation


Aug 13, 2021
Yiran Chen, Zhenqiao Song, Xianze Wu, Danqing Wang, Jingjing Xu, Jiaze Chen, Hao Zhou, Lei Li

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Duplex Sequence-to-Sequence Learning for Reversible Machine Translation


May 07, 2021
Zaixiang Zheng, Hao Zhou, Shujian Huang, Jiajun Chen, Jingjing Xu, Lei Li

* Under review, 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

VOLT: Improving Vocabularization via Optimal Transport for Machine Translation


Dec 31, 2020
Jingjing Xu, Hao Zhou, Chun Gan, Zaixiang Zheng, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

Graph-based Multi-hop Reasoning for Long Text Generation


Sep 28, 2020
Liang Zhao, Jingjing Xu, Junyang Lin, Yichang Zhang, Hongxia Yang, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

MUSE: Parallel Multi-Scale Attention for Sequence to Sequence Learning


Nov 17, 2019
Guangxiang Zhao, Xu Sun, Jingjing Xu, Zhiyuan Zhang, Liangchen Luo

* Achieve state-of-the-art BLEU scores on WMT14 En-De, En-Fr, and IWSLT De-En 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding and Improving Layer Normalization


Nov 16, 2019
Jingjing Xu, Xu Sun, Zhiyuan Zhang, Guangxiang Zhao, Junyang Lin

* Accepted by NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Reasoning Over Semantic-Level Graph for Fact Checking


Sep 13, 2019
Wanjun Zhong, Jingjing Xu, Duyu Tang, Zenan Xu, Nan Duan, Ming Zhou, Jiahai Wang, Jian Yin

* 8pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Graph-Based Reasoning over Heterogeneous External Knowledge for Commonsense Question Answering


Sep 09, 2019
Shangwen Lv, Daya Guo, Jingjing Xu, Duyu Tang, Nan Duan, Ming Gong, Linjun Shou, Daxin Jiang, Guihong Cao, Songlin Hu

* 8 pages, 5 figure 

  Access Paper or Ask Questions

PKUSEG: A Toolkit for Multi-Domain Chinese Word Segmentation


Jun 28, 2019
Ruixuan Luo, Jingjing Xu, Yi Zhang, Xuancheng Ren, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

Coherent Comment Generation for Chinese Articles with a Graph-to-Sequence Model


Jun 04, 2019
Wei Li, Jingjing Xu, Yancheng He, Shengli Yan, Yunfang Wu, Xu sun

* Accepted by ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Unsupervised Word Mapping by Maximizing Mean Discrepancy


Nov 01, 2018
Pengcheng Yang, Fuli Luo, Shuangzhi Wu, Jingjing Xu, Dongdong Zhang, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-Aware Conversational Semantic Parsing Over Web Tables


Sep 12, 2018
Yibo Sun, Duyu Tang, Nan Duan, Jingjing Xu, Xiaocheng Feng, Bing Qin


  Access Paper or Ask Questions

Evaluating Semantic Rationality of a Sentence: A Sememe-Word-Matching Neural Network based on HowNet


Sep 11, 2018
Shu Liu, Jingjing Xu, Xuancheng Ren, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

An Auto-Encoder Matching Model for Learning Utterance-Level Semantic Dependency in Dialogue Generation


Aug 27, 2018
Liangchen Luo, Jingjing Xu, Junyang Lin, Qi Zeng, Xu Sun

* Accepted by EMNLP 2018 

  Access Paper or Ask Questions

A Skeleton-Based Model for Promoting Coherence Among Sentences in Narrative Story Generation


Aug 27, 2018
Jingjing Xu, Xuancheng Ren, Yi Zhang, Qi Zeng, Xiaoyan Cai, Xu Sun

* Accepted by EMNLP 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Review-Driven Multi-Label Music Style Classification by Exploiting Style Correlations


Aug 23, 2018
Guangxiang Zhao, Jingjing Xu, Qi Zeng, Xuancheng Ren


  Access Paper or Ask Questions

Learning Sentiment Memories for Sentiment Modification without Parallel Data


Aug 22, 2018
Yi Zhang, Jingjing Xu, Pengcheng Yang, Xu Sun

* Accepted by EMNLP 2018 

  Access Paper or Ask Questions

DP-GAN: Diversity-Promoting Generative Adversarial Network for Generating Informative and Diversified Text


Aug 21, 2018
Jingjing Xu, Xuancheng Ren, Junyang Lin, Xu Sun

* Accepted by EMNLP 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Unpaired Sentiment-to-Sentiment Translation: A Cycled Reinforcement Learning Approach


Aug 05, 2018
Jingjing Xu, Xu Sun, Qi Zeng, Xuancheng Ren, Xiaodong Zhang, Houfeng Wang, Wenjie Li

* Accepted by ACL 2018 

  Access Paper or Ask Questions

A Discourse-Level Named Entity Recognition and Relation Extraction Dataset for Chinese Literature Text


Nov 23, 2017
Jingjing Xu, Ji Wen, Xu Sun, Qi Su


  Access Paper or Ask Questions

Deep Stacking Networks for Low-Resource Chinese Word Segmentation with Transfer Learning


Nov 04, 2017
Jingjing Xu, Xu Sun, Sujian Li, Xiaoyan Cai, Bingzhen Wei


  Access Paper or Ask Questions

Shallow Discourse Parsing with Maximum Entropy Model


Oct 31, 2017
Jingjing Xu


  Access Paper or Ask Questions

Improving Social Media Text Summarization by Learning Sentence Weight Distribution


Oct 31, 2017
Jingjing Xu


  Access Paper or Ask Questions

Minimal Effort Back Propagation for Convolutional Neural Networks


Sep 18, 2017
Bingzhen Wei, Xu Sun, Xuancheng Ren, Jingjing Xu


  Access Paper or Ask Questions

Transfer Deep Learning for Low-Resource Chinese Word Segmentation with a Novel Neural Network


Sep 14, 2017
Jingjing Xu, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

Improving Semantic Relevance for Sequence-to-Sequence Learning of Chinese Social Media Text Summarization


Jun 08, 2017
Shuming Ma, Xu Sun, Jingjing Xu, Houfeng Wang, Wenjie Li, Qi Su

* Accepted by ACL 

  Access Paper or Ask Questions