Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ming Zhou

Mengzi: Towards Lightweight yet Ingenious Pre-trained Models for Chinese


Oct 14, 2021
Zhuosheng Zhang, Hanqing Zhang, Keming Chen, Yuhang Guo, Jingyun Hua, Yulong Wang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Jointly Learning to Repair Code and Generate Commit Message


Sep 25, 2021
Jiaqi Bai, Long Zhou, Ambrosio Blanco, Shujie Liu, Furu Wei, Ming Zhou, Zhoujun Li

* Accepted to the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing 

  Access Paper or Ask Questions

Discovering Representation Sprachbund For Multilingual Pre-Training


Sep 01, 2021
Yimin Fan, Yaobo Liang, Alexandre Muzio, Hany Hassan, Houqiang Li, Ming Zhou, Nan Duan

* To Appear at the Findings of EMNLP2021 

  Access Paper or Ask Questions

From LSAT: The Progress and Challenges of Complex Reasoning


Aug 02, 2021
Siyuan Wang, Zhongkun Liu, Wanjun Zhong, Ming Zhou, Zhongyu Wei, Zhumin Chen, Nan Duan

* 17 pages, 5 figures submitted for consideration of publication to the IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Ask Conversational Questions by Optimizing Levenshtein Distance


Jun 30, 2021
Zhongkun Liu, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Zhaochun Ren, Maarten de Rijke, Ming Zhou

* 13 pages, 4 figures, Published in ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MALib: A Parallel Framework for Population-based Multi-agent Reinforcement Learning


Jun 05, 2021
Ming Zhou, Ziyu Wan, Hanjing Wang, Muning Wen, Runzhe Wu, Ying Wen, Yaodong Yang, Weinan Zhang, Jun Wang

* 24 pages, 17 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

CoSQA: 20,000+ Web Queries for Code Search and Question Answering


May 27, 2021
Junjie Huang, Duyu Tang, Linjun Shou, Ming Gong, Ke Xu, Daxin Jiang, Ming Zhou, Nan Duan

* ACL 2021 main conference. The CoSQA data and leaderboard are available at https://github.com/microsoft/CodeXGLUE/tree/main/Text-Code/NL-code-search-WebQuery. The code is available at https://github.com/Jun-jie-Huang/CoCLR 

  Access Paper or Ask Questions

Model-based Multi-agent Policy Optimization with Adaptive Opponent-wise Rollouts


May 19, 2021
Weinan Zhang, Xihuai Wang, Jian Shen, Ming Zhou

* Paper accepted at IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Leveraging Structural Information to Improve Point Line Visual-Inertial Odometry


May 10, 2021
Bo Xu, Peng Wang, Yijia He, Yu Chen, Yongnan Chen, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Logic-Driven Context Extension and Data Augmentation for Logical Reasoning of Text


May 08, 2021
Siyuan Wang, Wanjun Zhong, Duyu Tang, Zhongyu Wei, Zhihao Fan, Daxin Jiang, Ming Zhou, Nan Duan

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AR-LSAT: Investigating Analytical Reasoning of Text


Apr 15, 2021
Wanjun Zhong, Siyuan Wang, Duyu Tang, Zenan Xu, Daya Guo, Jiahai Wang, Jian Yin, Ming Zhou, Nan Duan

* 13 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

BlonD: An Automatic Evaluation Metric for Document-level MachineTranslation


Mar 22, 2021
Yuchen Jiang, Shuming Ma, Dongdong Zhang, Jian Yang, Haoyang Huang, Ming Zhou

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

CodeXGLUE: A Machine Learning Benchmark Dataset for Code Understanding and Generation


Feb 09, 2021
Shuai Lu, Daya Guo, Shuo Ren, Junjie Huang, Alexey Svyatkovskiy, Ambrosio Blanco, Colin Clement, Dawn Drain, Daxin Jiang, Duyu Tang, Ge Li, Lidong Zhou, Linjun Shou, Long Zhou, Michele Tufano, Ming Gong, Ming Zhou, Nan Duan, Neel Sundaresan, Shao Kun Deng, Shengyu Fu, Shujie Liu


  Access Paper or Ask Questions

BANG: Bridging Autoregressive and Non-autoregressive Generation with Large Scale Pretraining


Dec 31, 2020
Weizhen Qi, Yeyun Gong, Jian Jiao, Yu Yan, Dayiheng Liu, Weizhu Chen, Kewen Tang, Houqiang Li, Jiusheng Chen, Ruofei Zhang, Ming Zhou, Nan Duan


  Access Paper or Ask Questions

GLGE: A New General Language Generation Evaluation Benchmark


Nov 24, 2020
Dayiheng Liu, Yu Yan, Yeyun Gong, Weizhen Qi, Hang Zhang, Jian Jiao, Weizhu Chen, Jie Fu, Linjun Shou, Ming Gong, Pengcheng Wang, Jiusheng Chen, Daxin Jiang, Jiancheng Lv, Ruofei Zhang, Winnie Wu, Ming Zhou, Nan Duan

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

SMARTS: Scalable Multi-Agent Reinforcement Learning Training School for Autonomous Driving


Nov 01, 2020
Ming Zhou, Jun Luo, Julian Villella, Yaodong Yang, David Rusu, Jiayu Miao, Weinan Zhang, Montgomery Alban, Iman Fadakar, Zheng Chen, Aurora Chongxi Huang, Ying Wen, Kimia Hassanzadeh, Daniel Graves, Dong Chen, Zhengbang Zhu, Nhat Nguyen, Mohamed Elsayed, Kun Shao, Sanjeevan Ahilan, Baokuan Zhang, Jiannan Wu, Zhengang Fu, Kasra Rezaee, Peyman Yadmellat, Mohsen Rohani, Nicolas Perez Nieves, Yihan Ni, Seyedershad Banijamali, Alexander Cowen Rivers, Zheng Tian, Daniel Palenicek, Haitham bou Ammar, Hongbo Zhang, Wulong Liu, Jianye Hao, Jun Wang

* 20 pages, 11 figures. Paper accepted to CoRL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

ProphetNet-Ads: A Looking Ahead Strategy for Generative Retrieval Models in Sponsored Search Engine


Oct 21, 2020
Weizhen Qi, Yeyun Gong, Yu Yan, Jian Jiao, Bo Shao, Ruofei Zhang, Houqiang Li, Nan Duan, Ming Zhou

* Accepted to NLPCC 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Extractive Summarization by Pre-training Hierarchical Transformers


Oct 16, 2020
Shusheng Xu, Xingxing Zhang, Yi Wu, Furu Wei, Ming Zhou

* 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Deepfake Detection with Factual Structure of Text


Oct 15, 2020
Wanjun Zhong, Duyu Tang, Zenan Xu, Ruize Wang, Nan Duan, Ming Zhou, Jiahai Wang, Jian Yin

* EMNLP2020;10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Improving the Efficiency of Grammatical Error Correction with Erroneous Span Detection and Correction


Oct 07, 2020
Mengyun Chen, Tao Ge, Xingxing Zhang, Furu Wei, Ming Zhou

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Tell Me How to Ask Again: Question Data Augmentation with Controllable Rewriting in Continuous Space


Oct 04, 2020
Dayiheng Liu, Yeyun Gong, Jie Fu, Yu Yan, Jiusheng Chen, Jiancheng Lv, Nan Duan, Ming Zhou

* Accepted at EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

GraphCodeBERT: Pre-training Code Representations with Data Flow


Sep 29, 2020
Daya Guo, Shuo Ren, Shuai Lu, Zhangyin Feng, Duyu Tang, Shujie Liu, Long Zhou, Nan Duan, Alexey Svyatkovskiy, Shengyu Fu, Michele Tufano, Shao Kun Deng, Colin Clement, Dawn Drain, Neel Sundaresan, Jian Yin, Daxin Jiang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

CodeBLEU: a Method for Automatic Evaluation of Code Synthesis


Sep 27, 2020
Shuo Ren, Daya Guo, Shuai Lu, Long Zhou, Shujie Liu, Duyu Tang, Neel Sundaresan, Ming Zhou, Ambrosio Blanco, Shuai Ma

* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Continuous Speech Separation with Conformer


Aug 13, 2020
Sanyuan Chen, Yu Wu, Zhuo Chen, Jinyu Li, Chengyi Wang, Shujie Liu, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

InfoXLM: An Information-Theoretic Framework for Cross-Lingual Language Model Pre-Training


Jul 15, 2020
Zewen Chi, Li Dong, Furu Wei, Nan Yang, Saksham Singhal, Wenhui Wang, Xia Song, Xian-Ling Mao, Heyan Huang, Ming Zhou

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Evidence-Aware Inferential Text Generation with Vector Quantised Variational AutoEncoder


Jun 15, 2020
Daya Guo, Duyu Tang, Nan Duan, Jian Yin, Daxin Jiang, Ming Zhou

* Accepted by ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

M3P: Learning Universal Representations via Multitask Multilingual Multimodal Pre-training


Jun 04, 2020
Haoyang Huang, Lin Su, Di Qi, Nan Duan, Edward Cui, Taroon Bharti, Lei Zhang, Lijuan Wang, Jianfeng Gao, Bei Liu, Jianlong Fu, Dongdong Zhang, Xin Liu, Ming Zhou

* 10 pages,2 figures 

  Access Paper or Ask Questions