Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ming Zhou

AR-LSAT: Investigating Analytical Reasoning of Text


Apr 15, 2021
Wanjun Zhong, Siyuan Wang, Duyu Tang, Zenan Xu, Daya Guo, Jiahai Wang, Jian Yin, Ming Zhou, Nan Duan

* 13 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

BlonD: An Automatic Evaluation Metric for Document-level MachineTranslation


Mar 22, 2021
Yuchen Jiang, Shuming Ma, Dongdong Zhang, Jian Yang, Haoyang Huang, Ming Zhou

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

CodeXGLUE: A Machine Learning Benchmark Dataset for Code Understanding and Generation


Feb 09, 2021
Shuai Lu, Daya Guo, Shuo Ren, Junjie Huang, Alexey Svyatkovskiy, Ambrosio Blanco, Colin Clement, Dawn Drain, Daxin Jiang, Duyu Tang, Ge Li, Lidong Zhou, Linjun Shou, Long Zhou, Michele Tufano, Ming Gong, Ming Zhou, Nan Duan, Neel Sundaresan, Shao Kun Deng, Shengyu Fu, Shujie Liu


  Access Paper or Ask Questions

BANG: Bridging Autoregressive and Non-autoregressive Generation with Large Scale Pretraining


Dec 31, 2020
Weizhen Qi, Yeyun Gong, Jian Jiao, Yu Yan, Dayiheng Liu, Weizhu Chen, Kewen Tang, Houqiang Li, Jiusheng Chen, Ruofei Zhang, Ming Zhou, Nan Duan


  Access Paper or Ask Questions

GLGE: A New General Language Generation Evaluation Benchmark


Nov 24, 2020
Dayiheng Liu, Yu Yan, Yeyun Gong, Weizhen Qi, Hang Zhang, Jian Jiao, Weizhu Chen, Jie Fu, Linjun Shou, Ming Gong, Pengcheng Wang, Jiusheng Chen, Daxin Jiang, Jiancheng Lv, Ruofei Zhang, Winnie Wu, Ming Zhou, Nan Duan

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

SMARTS: Scalable Multi-Agent Reinforcement Learning Training School for Autonomous Driving


Nov 01, 2020
Ming Zhou, Jun Luo, Julian Villella, Yaodong Yang, David Rusu, Jiayu Miao, Weinan Zhang, Montgomery Alban, Iman Fadakar, Zheng Chen, Aurora Chongxi Huang, Ying Wen, Kimia Hassanzadeh, Daniel Graves, Dong Chen, Zhengbang Zhu, Nhat Nguyen, Mohamed Elsayed, Kun Shao, Sanjeevan Ahilan, Baokuan Zhang, Jiannan Wu, Zhengang Fu, Kasra Rezaee, Peyman Yadmellat, Mohsen Rohani, Nicolas Perez Nieves, Yihan Ni, Seyedershad Banijamali, Alexander Cowen Rivers, Zheng Tian, Daniel Palenicek, Haitham bou Ammar, Hongbo Zhang, Wulong Liu, Jianye Hao, Jun Wang

* 20 pages, 11 figures. Paper accepted to CoRL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

ProphetNet-Ads: A Looking Ahead Strategy for Generative Retrieval Models in Sponsored Search Engine


Oct 21, 2020
Weizhen Qi, Yeyun Gong, Yu Yan, Jian Jiao, Bo Shao, Ruofei Zhang, Houqiang Li, Nan Duan, Ming Zhou

* Accepted to NLPCC 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Extractive Summarization by Pre-training Hierarchical Transformers


Oct 16, 2020
Shusheng Xu, Xingxing Zhang, Yi Wu, Furu Wei, Ming Zhou

* 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Deepfake Detection with Factual Structure of Text


Oct 15, 2020
Wanjun Zhong, Duyu Tang, Zenan Xu, Ruize Wang, Nan Duan, Ming Zhou, Jiahai Wang, Jian Yin

* EMNLP2020;10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Improving the Efficiency of Grammatical Error Correction with Erroneous Span Detection and Correction


Oct 07, 2020
Mengyun Chen, Tao Ge, Xingxing Zhang, Furu Wei, Ming Zhou

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Tell Me How to Ask Again: Question Data Augmentation with Controllable Rewriting in Continuous Space


Oct 04, 2020
Dayiheng Liu, Yeyun Gong, Jie Fu, Yu Yan, Jiusheng Chen, Jiancheng Lv, Nan Duan, Ming Zhou

* Accepted at EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

GraphCodeBERT: Pre-training Code Representations with Data Flow


Sep 29, 2020
Daya Guo, Shuo Ren, Shuai Lu, Zhangyin Feng, Duyu Tang, Shujie Liu, Long Zhou, Nan Duan, Alexey Svyatkovskiy, Shengyu Fu, Michele Tufano, Shao Kun Deng, Colin Clement, Dawn Drain, Neel Sundaresan, Jian Yin, Daxin Jiang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

CodeBLEU: a Method for Automatic Evaluation of Code Synthesis


Sep 27, 2020
Shuo Ren, Daya Guo, Shuai Lu, Long Zhou, Shujie Liu, Duyu Tang, Neel Sundaresan, Ming Zhou, Ambrosio Blanco, Shuai Ma

* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Continuous Speech Separation with Conformer


Aug 13, 2020
Sanyuan Chen, Yu Wu, Zhuo Chen, Jinyu Li, Chengyi Wang, Shujie Liu, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

InfoXLM: An Information-Theoretic Framework for Cross-Lingual Language Model Pre-Training


Jul 15, 2020
Zewen Chi, Li Dong, Furu Wei, Nan Yang, Saksham Singhal, Wenhui Wang, Xia Song, Xian-Ling Mao, Heyan Huang, Ming Zhou

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Evidence-Aware Inferential Text Generation with Vector Quantised Variational AutoEncoder


Jun 15, 2020
Daya Guo, Duyu Tang, Nan Duan, Jian Yin, Daxin Jiang, Ming Zhou

* Accepted by ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

M3P: Learning Universal Representations via Multitask Multilingual Multimodal Pre-training


Jun 04, 2020
Haoyang Huang, Lin Su, Di Qi, Nan Duan, Edward Cui, Taroon Bharti, Lei Zhang, Lijuan Wang, Jianfeng Gao, Bei Liu, Jianlong Fu, Dongdong Zhang, Xin Liu, Ming Zhou

* 10 pages,2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DocBank: A Benchmark Dataset for Document Layout Analysis


Jun 01, 2020
Minghao Li, Yiheng Xu, Lei Cui, Shaohan Huang, Furu Wei, Zhoujun Li, Ming Zhou

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Document Modeling with Graph Attention Networks for Multi-grained Machine Reading Comprehension


May 13, 2020
Bo Zheng, Haoyang Wen, Yaobo Liang, Nan Duan, Wanxiang Che, Daxin Jiang, Ming Zhou, Ting Liu

* ACL2020 

  Access Paper or Ask Questions

Leveraging Declarative Knowledge in Text and First-Order Logic for Fine-Grained Propaganda Detection


Apr 29, 2020
Ruize Wang, Duyu Tang, Nan Duan, Wanjun Zhong, Zhongyu Wei, Xuanjing Huang, Daxin Jiang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

LogicalFactChecker: Leveraging Logical Operations for Fact Checking with Graph Module Network


Apr 28, 2020
Wanjun Zhong, Duyu Tang, Zhangyin Feng, Nan Duan, Ming Zhou, Ming Gong, Linjun Shou, Daxin Jiang, Jiahai Wang, Jian Yin

* 13 pages; 7 figures; Accepted by ACL2020 as a long paper 

  Access Paper or Ask Questions

Scheduled DropHead: A Regularization Method for Transformer Models


Apr 28, 2020
Wangchunshu Zhou, Tao Ge, Ke Xu, Furu Wei, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

A Heterogeneous Graph with Factual, Temporal and Logical Knowledge for Question Answering Over Dynamic Contexts


Apr 25, 2020
Wanjun Zhong, Duyu Tang, Nan Duan, Ming Zhou, Jiahai Wang, Jian Yin

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Curriculum Pre-training for End-to-End Speech Translation


Apr 21, 2020
Chengyi Wang, Yu Wu, Shujie Liu, Ming Zhou, Zhenglu Yang

* accepted by ACL2020 

  Access Paper or Ask Questions

XGLUE: A New Benchmark Dataset for Cross-lingual Pre-training, Understanding and Generation


Apr 19, 2020
Yaobo Liang, Nan Duan, Yeyun Gong, Ning Wu, Fenfei Guo, Weizhen Qi, Ming Gong, Linjun Shou, Daxin Jiang, Guihong Cao, Xiaodong Fan, Bruce Zhang, Rahul Agrawal, Edward Cui, Sining Wei, Taroon Bharti, Ying Qiao, Jiun-Hung Chen, Winnie Wu, Shuguang Liu, Fan Yang, Rangan Majumder, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Inferential Text Generation with Multiple Knowledge Sources and Meta-Learning


Apr 15, 2020
Daya Guo, Akari Asai, Duyu Tang, Nan Duan, Ming Gong, Linjun Shou, Daxin Jiang, Jian Yin, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Pre-training Text Representations as Meta Learning


Apr 12, 2020
Shangwen Lv, Yuechen Wang, Daya Guo, Duyu Tang, Nan Duan, Fuqing Zhu, Ming Gong, Linjun Shou, Ryan Ma, Daxin Jiang, Guihong Cao, Ming Zhou, Songlin Hu

* 2 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

MuTual: A Dataset for Multi-Turn Dialogue Reasoning


Apr 09, 2020
Leyang Cui, Yu Wu, Shujie Liu, Yue Zhang, Ming Zhou

* ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions