Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Daya Guo

Learning to Generate Code Sketches


Jun 18, 2021
Daya Guo, Alexey Svyatkovskiy, Jian Yin, Nan Duan, Marc Brockschmidt, Miltiadis Allamanis


  Access Paper or Ask Questions

AR-LSAT: Investigating Analytical Reasoning of Text


Apr 15, 2021
Wanjun Zhong, Siyuan Wang, Duyu Tang, Zenan Xu, Daya Guo, Jiahai Wang, Jian Yin, Ming Zhou, Nan Duan

* 13 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CodeXGLUE: A Machine Learning Benchmark Dataset for Code Understanding and Generation


Feb 09, 2021
Shuai Lu, Daya Guo, Shuo Ren, Junjie Huang, Alexey Svyatkovskiy, Ambrosio Blanco, Colin Clement, Dawn Drain, Daxin Jiang, Duyu Tang, Ge Li, Lidong Zhou, Linjun Shou, Long Zhou, Michele Tufano, Ming Gong, Ming Zhou, Nan Duan, Neel Sundaresan, Shao Kun Deng, Shengyu Fu, Shujie Liu


  Access Paper or Ask Questions

Syntax-Enhanced Pre-trained Model


Dec 28, 2020
Zenan Xu, Daya Guo, Duyu Tang, Qinliang Su, Linjun Shou, Ming Gong, Wanjun Zhong, Xiaojun Quan, Nan Duan, Daxin Jiang


  Access Paper or Ask Questions

GraphCodeBERT: Pre-training Code Representations with Data Flow


Sep 29, 2020
Daya Guo, Shuo Ren, Shuai Lu, Zhangyin Feng, Duyu Tang, Shujie Liu, Long Zhou, Nan Duan, Alexey Svyatkovskiy, Shengyu Fu, Michele Tufano, Shao Kun Deng, Colin Clement, Dawn Drain, Neel Sundaresan, Jian Yin, Daxin Jiang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

CodeBLEU: a Method for Automatic Evaluation of Code Synthesis


Sep 27, 2020
Shuo Ren, Daya Guo, Shuai Lu, Long Zhou, Shujie Liu, Duyu Tang, Neel Sundaresan, Ming Zhou, Ambrosio Blanco, Shuai Ma

* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Evidence-Aware Inferential Text Generation with Vector Quantised Variational AutoEncoder


Jun 15, 2020
Daya Guo, Duyu Tang, Nan Duan, Jian Yin, Daxin Jiang, Ming Zhou

* Accepted by ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Inferential Text Generation with Multiple Knowledge Sources and Meta-Learning


Apr 15, 2020
Daya Guo, Akari Asai, Duyu Tang, Nan Duan, Ming Gong, Linjun Shou, Daxin Jiang, Jian Yin, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Pre-training Text Representations as Meta Learning


Apr 12, 2020
Shangwen Lv, Yuechen Wang, Daya Guo, Duyu Tang, Nan Duan, Fuqing Zhu, Ming Gong, Linjun Shou, Ryan Ma, Daxin Jiang, Guihong Cao, Ming Zhou, Songlin Hu

* 2 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

CodeBERT: A Pre-Trained Model for Programming and Natural Languages


Feb 19, 2020
Zhangyin Feng, Daya Guo, Duyu Tang, Nan Duan, Xiaocheng Feng, Ming Gong, Linjun Shou, Bing Qin, Ting Liu, Daxin Jiang, Ming Zhou

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Task Learning for Conversational Question Answering over a Large-Scale Knowledge Base


Oct 11, 2019
Tao Shen, Xiubo Geng, Tao Qin, Daya Guo, Duyu Tang, Nan Duan, Guodong Long, Daxin Jiang

* Accepted to appear at EMNLP-IJCNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Graph-Based Reasoning over Heterogeneous External Knowledge for Commonsense Question Answering


Sep 09, 2019
Shangwen Lv, Daya Guo, Jingjing Xu, Duyu Tang, Nan Duan, Ming Gong, Linjun Shou, Daxin Jiang, Guihong Cao, Songlin Hu

* 8 pages, 5 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Coupling Retrieval and Meta-Learning for Context-Dependent Semantic Parsing


Jun 17, 2019
Daya Guo, Duyu Tang, Nan Duan, Ming Zhou, Jian Yin

* Accepted by ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Based Machine Reading Comprehension


Sep 12, 2018
Yibo Sun, Daya Guo, Duyu Tang, Nan Duan, Zhao Yan, Xiaocheng Feng, Bing Qin


  Access Paper or Ask Questions

Question Generation from SQL Queries Improves Neural Semantic Parsing


Aug 27, 2018
Daya Guo, Yibo Sun, Duyu Tang, Nan Duan, Jian Yin, Hong Chi, James Cao, Peng Chen, Ming Zhou

* The paper will be presented in EMNLP 2018 

  Access Paper or Ask Questions