Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Exploiting Abstract Meaning Representation for Open-Domain Question Answering


May 26, 2023
Cunxiang Wang, Zhikun Xu, Qipeng Guo, Xiangkun Hu, Xuefeng Bai, Zheng Zhang, Yue Zhang

Add code

* Accepted by ACL2023 findings, reviewer scores: 4 4 4 

   Access Paper or Ask Questions

RFiD: Towards Rational Fusion-in-Decoder for Open-Domain Question Answering


May 26, 2023
Cunxiang Wang, Haofei Yu, Yue Zhang

Add code

* Accepted by ACL2023 findings 

   Access Paper or Ask Questions

Evaluating Open Question Answering Evaluation


May 21, 2023
Cunxiang Wang, Sirui Cheng, Zhikun Xu, Bowen Ding, Yidong Wang, Yue Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

On Effectively Learning of Knowledge in Continual Pre-training


Apr 17, 2022
Cunxiang Wang, Fuli Luo, Yanyang Li, Runxin Xu, Fei Huang, Yue Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Exploring Generalization Ability of Pretrained Language Models on Arithmetic and Logical Reasoning


Aug 15, 2021
Cunxiang Wang, Boyuan Zheng, Yuchen Niu, Yue Zhang

Add code

* Accepted by NLPCC2021 

   Access Paper or Ask Questions

Can Generative Pre-trained Language Models Serve as Knowledge Bases for Closed-book QA?


Jun 03, 2021
Cunxiang Wang, Pai Liu, Yue Zhang

Add code

* Accepted By ACL-IJCNLP 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Commonsense Knowledge Graph Reasoning by Selection or Generation? Why?


Aug 13, 2020
Cunxiang Wang, Jinhang Wu, Luxin Liu, Yue Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

SemEval-2020 Task 4: Commonsense Validation and Explanation


Jul 01, 2020
Cunxiang Wang, Shuailong Liang, Yili Jin, Yilong Wang, Xiaodan Zhu, Yue Zhang

Add code

* Task description paper of SemEval-2020 Task 4: Commonsense Validation and Explanation 

   Access Paper or Ask Questions

Does It Make Sense? And Why? A Pilot Study for Sense Making and Explanation


Jun 02, 2019
Cunxiang Wang, Shuailong Liang, Yue Zhang, Xiaonan Li, Tian Gao

Add code

* This paper has been accepted by ACL2019 

   Access Paper or Ask Questions

Domain Representation for Knowledge Graph Embedding


Apr 09, 2019
Cunxiang Wang, Yue Zhang, Feiliang Ren, Chenxv Zhao, Zhichao Lin, Tian xie

Add code


   Access Paper or Ask Questions