Alert button
Picture for Yidong Wang

Yidong Wang

Alert button

FreeEval: A Modular Framework for Trustworthy and Efficient Evaluation of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Zhuohao Yu, Chang Gao, Wenjin Yao, Yidong Wang, Zhengran Zeng, Wei Ye, Jindong Wang, Yue Zhang, Shikun Zhang

Viaarxiv icon

Apollo: An Lightweight Multilingual Medical LLM towards Democratizing Medical AI to 6B People

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 09, 2024
Xidong Wang, Nuo Chen, Junyin Chen, Yan Hu, Yidong Wang, Xiangbo Wu, Anningzhe Gao, Xiang Wan, Haizhou Li, Benyou Wang

Figure 1 for Apollo: An Lightweight Multilingual Medical LLM towards Democratizing Medical AI to 6B People
Figure 2 for Apollo: An Lightweight Multilingual Medical LLM towards Democratizing Medical AI to 6B People
Figure 3 for Apollo: An Lightweight Multilingual Medical LLM towards Democratizing Medical AI to 6B People
Figure 4 for Apollo: An Lightweight Multilingual Medical LLM towards Democratizing Medical AI to 6B People
Viaarxiv icon

KIEval: A Knowledge-grounded Interactive Evaluation Framework for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2024
Zhuohao Yu, Chang Gao, Wenjin Yao, Yidong Wang, Wei Ye, Jindong Wang, Xing Xie, Yue Zhang, Shikun Zhang

Viaarxiv icon

A General Framework for Learning from Weak Supervision

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2024
Hao Chen, Jindong Wang, Lei Feng, Xiang Li, Yidong Wang, Xing Xie, Masashi Sugiyama, Rita Singh, Bhiksha Raj

Viaarxiv icon

Supervised Knowledge Makes Large Language Models Better In-context Learners

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 26, 2023
Linyi Yang, Shuibai Zhang, Zhuohao Yu, Guangsheng Bao, Yidong Wang, Jindong Wang, Ruochen Xu, Wei Ye, Xing Xie, Weizhu Chen, Yue Zhang

Viaarxiv icon

Survey on Factuality in Large Language Models: Knowledge, Retrieval and Domain-Specificity

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 18, 2023
Cunxiang Wang, Xiaoze Liu, Yuanhao Yue, Xiangru Tang, Tianhang Zhang, Cheng Jiayang, Yunzhi Yao, Wenyang Gao, Xuming Hu, Zehan Qi, Yidong Wang, Linyi Yang, Jindong Wang, Xing Xie, Zheng Zhang, Yue Zhang

Figure 1 for Survey on Factuality in Large Language Models: Knowledge, Retrieval and Domain-Specificity
Figure 2 for Survey on Factuality in Large Language Models: Knowledge, Retrieval and Domain-Specificity
Figure 3 for Survey on Factuality in Large Language Models: Knowledge, Retrieval and Domain-Specificity
Figure 4 for Survey on Factuality in Large Language Models: Knowledge, Retrieval and Domain-Specificity
Viaarxiv icon

A Survey on Evaluation of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 18, 2023
Yupeng Chang, Xu Wang, Jindong Wang, Yuan Wu, Kaijie Zhu, Hao Chen, Linyi Yang, Xiaoyuan Yi, Cunxiang Wang, Yidong Wang, Wei Ye, Yue Zhang, Yi Chang, Philip S. Yu, Qiang Yang, Xing Xie

Figure 1 for A Survey on Evaluation of Large Language Models
Figure 2 for A Survey on Evaluation of Large Language Models
Figure 3 for A Survey on Evaluation of Large Language Models
Figure 4 for A Survey on Evaluation of Large Language Models
Viaarxiv icon

PromptBench: Towards Evaluating the Robustness of Large Language Models on Adversarial Prompts

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 13, 2023
Kaijie Zhu, Jindong Wang, Jiaheng Zhou, Zichen Wang, Hao Chen, Yidong Wang, Linyi Yang, Wei Ye, Neil Zhenqiang Gong, Yue Zhang, Xing Xie

Figure 1 for PromptBench: Towards Evaluating the Robustness of Large Language Models on Adversarial Prompts
Figure 2 for PromptBench: Towards Evaluating the Robustness of Large Language Models on Adversarial Prompts
Figure 3 for PromptBench: Towards Evaluating the Robustness of Large Language Models on Adversarial Prompts
Figure 4 for PromptBench: Towards Evaluating the Robustness of Large Language Models on Adversarial Prompts
Viaarxiv icon