Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Minlie Huang

Robustness Testing of Language Understanding in Dialog Systems


Dec 30, 2020
Jiexi Liu, Ryuichi Takanobu, Jiaxin Wen, Dazhen Wan, Weiran Nie, Hongyan Li, Cheng Li, Wei Peng, Minlie Huang


  Access Paper or Ask Questions

ERICA: Improving Entity and Relation Understanding for Pre-trained Language Models via Contrastive Learning


Dec 30, 2020
Yujia Qin, Yankai Lin, Ryuichi Takanobu, Zhiyuan Liu, Peng Li, Heng Ji, Minlie Huang, Maosong Sun, Jie Zhou

* preprint 

  Access Paper or Ask Questions

AdvExpander: Generating Natural Language Adversarial Examples by Expanding Text


Dec 18, 2020
Zhihong Shao, Zitao Liu, Jiyong Zhang, Zhongqin Wu, Minlie Huang

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

CPM: A Large-scale Generative Chinese Pre-trained Language Model


Dec 01, 2020
Zhengyan Zhang, Xu Han, Hao Zhou, Pei Ke, Yuxian Gu, Deming Ye, Yujia Qin, Yusheng Su, Haozhe Ji, Jian Guan, Fanchao Qi, Xiaozhi Wang, Yanan Zheng, Guoyang Zeng, Huanqi Cao, Shengqi Chen, Daixuan Li, Zhenbo Sun, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Jie Tang, Juanzi Li, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Reinforced Molecular Optimization with Neighborhood-Controlled Grammars


Nov 14, 2020
Chencheng Xu, Qiao Liu, Minlie Huang, Tao Jiang

* Advances in Neural Information Processing Systems, 33 (2020) 
* 12 pages;two figures; NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Overview of the Ninth Dialog System Technology Challenge: DSTC9


Nov 12, 2020
Chulaka Gunasekara, Seokhwan Kim, Luis Fernando D'Haro, Abhinav Rastogi, Yun-Nung Chen, Mihail Eric, Behnam Hedayatnia, Karthik Gopalakrishnan, Yang Liu, Chao-Wei Huang, Dilek Hakkani-Tür, Jinchao Li, Qi Zhu, Lingxiao Luo, Lars Liden, Kaili Huang, Shahin Shayandeh, Runze Liang, Baolin Peng, Zheng Zhang, Swadheen Shukla, Minlie Huang, Jianfeng Gao, Shikib Mehri, Yulan Feng, Carla Gordon, Seyed Hossein Alavi, David Traum, Maxine Eskenazi, Ahmad Beirami, Eunjoon, Cho, Paul A. Crook, Ankita De, Alborz Geramifard, Satwik Kottur, Seungwhan Moon, Shivani Poddar, Rajen Subba


  Access Paper or Ask Questions

Bridging the Gap between Conversational Reasoning and Interactive Recommendation


Oct 20, 2020
Wenchang Ma, Ryuichi Takanobu, Minghao Tu, Minlie Huang


  Access Paper or Ask Questions

MultiWOZ 2.3: A multi-domain task-oriented dataset enhanced with annotation corrections and co-reference annotation


Oct 12, 2020
Ting Han, Ximing Liu, Ryuichi Takanobu, Yixin Lian, Chongxuan Huang, Wei Peng, Minlie Huang


  Access Paper or Ask Questions

Continual Learning for Natural Language Generation in Task-oriented Dialog Systems


Oct 02, 2020
Fei Mi, Liangwei Chen, Mengjie Zhao, Minlie Huang, Boi Faltings

* Accepted as Long Paper at "Findgins of EMNLP, 2020" 

  Access Paper or Ask Questions

Stylized Dialogue Response Generation Using Stylized Unpaired Texts


Sep 27, 2020
Yinhe Zheng, Zikai Chen, Rongsheng Zhang, Shilei Huang, Xiaoxi Mao, Minlie Huang


  Access Paper or Ask Questions

Generating Commonsense Explanation by Extracting Bridge Concepts from Reasoning Paths


Sep 24, 2020
Haozhe Ji, Pei Ke, Shaohan Huang, Furu Wei, Minlie Huang

* Accepted by AACL-IJCNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Language Generation with Multi-Hop Reasoning on Commonsense Knowledge Graph


Sep 24, 2020
Haozhe Ji, Pei Ke, Shaohan Huang, Furu Wei, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dialogue Distillation: Open-domain Dialogue Augmentation Using Unpaired Data


Sep 20, 2020
Rongsheng Zhang, Yinhe Zheng, Jianzhi Shao, Xiaoxi Mao, Yadong Xi, Minlie Huang

* accepted as long paper by emnlp2020 

  Access Paper or Ask Questions

Difference-aware Knowledge Selection for Knowledge-grounded Conversation Generation


Sep 20, 2020
Chujie Zheng, Yunbo Cao, Daxin Jiang, Minlie Huang

* Accepted to Findings of EMNLP 2020 (Long Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

UNION: An Unreferenced Metric for Evaluating Open-ended Story Generation


Sep 16, 2020
Jian Guan, Minlie Huang

* Long paper; Accepted by EMNLP2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Large-Scale Chinese Short-Text Conversation Dataset


Aug 10, 2020
Yida Wang, Pei Ke, Yinhe Zheng, Kaili Huang, Yong Jiang, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* Accepted to NLPCC 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Interactive Feature Generation via Learning Adjacency Tensor of Feature Graph


Jul 29, 2020
Yuexiang Xie, Zhen Wang, Yaliang Li, Bolin Ding, Nezihe Merve Gürel, Ce Zhang, Minlie Huang, Wei Lin, Jingren Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-Aided Open-Domain Question Answering


Jun 09, 2020
Mantong Zhou, Zhouxing Shi, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Is Your Goal-Oriented Dialog Model Performing Really Well? Empirical Analysis of System-wise Evaluation


May 15, 2020
Ryuichi Takanobu, Qi Zhu, Jinchao Li, Baolin Peng, Jianfeng Gao, Minlie Huang

* SIGDIAL 2020 long paper 

  Access Paper or Ask Questions

A Self-Training Method for Machine Reading Comprehension with Soft Evidence Extraction


May 11, 2020
Yilin Niu, Fangkai Jiao, Mantong Zhou, Ting Yao, Jingfang Xu, Minlie Huang

* 12 pages, accepted by ACL2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Agent Task-Oriented Dialog Policy Learning with Role-Aware Reward Decomposition


Apr 23, 2020
Ryuichi Takanobu, Runze Liang, Minlie Huang

* ACL 2020 long paper 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Goal-oriented Dialogue Policy with Opposite Agent Awareness


Apr 21, 2020
Zheng Zhang, Lizi Liao, Xiaoyan Zhu, Tat-Seng Chua, Zitao Liu, Yan Huang, Minlie Huang


  Access Paper or Ask Questions

KdConv: A Chinese Multi-domain Dialogue Dataset Towards Multi-turn Knowledge-driven Conversation


Apr 08, 2020
Hao Zhou, Chujie Zheng, Kaili Huang, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Recent Advances and Challenges in Task-oriented Dialog System


Mar 19, 2020
Zheng Zhang, Ryuichi Takanobu, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

* Under review of SCIENCE CHINA Technological Science 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Perturbation Analysis on General Computational Graphs


Feb 28, 2020
Kaidi Xu, Zhouxing Shi, Huan Zhang, Minlie Huang, Kai-Wei Chang, Bhavya Kailkhura, Xue Lin, Cho-Jui Hsieh


  Access Paper or Ask Questions

CrossWOZ: A Large-Scale Chinese Cross-Domain Task-Oriented Dialogue Dataset


Feb 28, 2020
Qi Zhu, Kaili Huang, Zheng Zhang, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* Accepted by TACL 

  Access Paper or Ask Questions

Robustness Verification for Transformers


Feb 16, 2020
Zhouxing Shi, Huan Zhang, Kai-Wei Chang, Minlie Huang, Cho-Jui Hsieh

* ICLR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

ConvLab-2: An Open-Source Toolkit for Building, Evaluating, and Diagnosing Dialogue Systems


Feb 12, 2020
Qi Zhu, Zheng Zhang, Yan Fang, Xiang Li, Ryuichi Takanobu, Jinchao Li, Baolin Peng, Jianfeng Gao, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang


  Access Paper or Ask Questions

CoTK: An Open-Source Toolkit for Fast Development and Fair Evaluation of Text Generation


Feb 03, 2020
Fei Huang, Dazhen Wan, Zhihong Shao, Pei Ke, Jian Guan, Yilin Niu, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* Submitting to ACL2020 demo 

  Access Paper or Ask Questions