Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Minlie Huang

DiscoDVT: Generating Long Text with Discourse-Aware Discrete Variational Transformer


Oct 12, 2021
Haozhe Ji, Minlie Huang

* Accepted by EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Transferable Persona-Grounded Dialogues via Grounded Minimal Edits


Sep 16, 2021
Chen Henry Wu, Yinhe Zheng, Xiaoxi Mao, Minlie Huang

* Accepted to EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

PPT: Pre-trained Prompt Tuning for Few-shot Learning


Sep 14, 2021
Yuxian Gu, Xu Han, Zhiyuan Liu, Minlie Huang

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Prompt-based Few-shot Learning for Grounded Dialog Generation


Sep 14, 2021
Chujie Zheng, Minlie Huang

* 13 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CEM: Commonsense-aware Empathetic Response Generation


Sep 13, 2021
Sahand Sabour, Chujie Zheng, Minlie Huang


  Access Paper or Ask Questions

LOT: A Benchmark for Evaluating Chinese Long Text Understanding and Generation


Aug 30, 2021
Jian Guan, Zhuoer Feng, Yamei Chen, Ruilin He, Xiaoxi Mao, Changjie Fan, Minlie Huang

* 11 pages. Benchmark datasets, pretraining data and pretraining models url: https://github.com/thu-coai/LOT-Benchmark 

  Access Paper or Ask Questions

Self-training Improves Pre-training for Few-shot Learning in Task-oriented Dialog Systems


Aug 28, 2021
Fei Mi, Wanhao Zhou, Fengyu Cai, Lingjing Kong, Minlie Huang, Boi Faltings

* Accepted as Long Paper at "EMNLP, 2021" 

  Access Paper or Ask Questions

EVA: An Open-Domain Chinese Dialogue System with Large-Scale Generative Pre-Training


Aug 03, 2021
Hao Zhou, Pei Ke, Zheng Zhang, Yuxian Gu, Yinhe Zheng, Chujie Zheng, Yida Wang, Chen Henry Wu, Hao Sun, Xiaocong Yang, Bosi Wen, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang, Jie Tang

* 8 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CPM-2: Large-scale Cost-effective Pre-trained Language Models


Jun 24, 2021
Zhengyan Zhang, Yuxian Gu, Xu Han, Shengqi Chen, Chaojun Xiao, Zhenbo Sun, Yuan Yao, Fanchao Qi, Jian Guan, Pei Ke, Yanzheng Cai, Guoyang Zeng, Zhixing Tan, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Yang Liu, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Task-Oriented Dialog Modeling with Semi-Structured Knowledge Management


Jun 22, 2021
Silin Gao, Ryuichi Takanobu, Minlie Huang

* Submitted to IEEE/ACM TASLP, regular paper. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2105.06041 

  Access Paper or Ask Questions

JointGT: Graph-Text Joint Representation Learning for Text Generation from Knowledge Graphs


Jun 19, 2021
Pei Ke, Haozhe Ji, Yu Ran, Xin Cui, Liwei Wang, Linfeng Song, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* ACL 2021 (Findings) 

  Access Paper or Ask Questions

Pre-Trained Models: Past, Present and Future


Jun 15, 2021
Xu Han, Zhengyan Zhang, Ning Ding, Yuxian Gu, Xiao Liu, Yuqi Huo, Jiezhong Qiu, Liang Zhang, Wentao Han, Minlie Huang, Qin Jin, Yanyan Lan, Yang Liu, Zhiyuan Liu, Zhiwu Lu, Xipeng Qiu, Ruihua Song, Jie Tang, Ji-Rong Wen, Jinhui Yuan, Wayne Xin Zhao, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

A Mutual Information Maximization Approach for the Spurious Solution Problem in Weakly Supervised Question Answering


Jun 14, 2021
Zhihong Shao, Lifeng Shang, Qun Liu, Minlie Huang

* ACL2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic-Enhanced Explainable Finetuning for Open-Domain Dialogues


Jun 06, 2021
Chen Henry Wu, Yinhe Zheng, Yida Wang, Zhenyu Yang, Minlie Huang


  Access Paper or Ask Questions

NAST: A Non-Autoregressive Generator with Word Alignment for Unsupervised Text Style Transfer


Jun 04, 2021
Fei Huang, Zikai Chen, Chen Henry Wu, Qihan Guo, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* Accepted by ACL 2021: Findings (long paper) 

  Access Paper or Ask Questions

PsyQA: A Chinese Dataset for Generating Long Counseling Text for Mental Health Support


Jun 03, 2021
Hao Sun, Zhenru Lin, Chujie Zheng, Siyang Liu, Minlie Huang

* Accepted to Findings of ACL 2021 (Long Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Emotional Support Dialog Systems


Jun 02, 2021
Siyang Liu, Chujie Zheng, Orianna Demasi, Sahand Sabour, Yu Li, Zhou Yu, Yong Jiang, Minlie Huang

* Accepted to ACL 2021 (Long Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

HyKnow: End-to-End Task-Oriented Dialog Modeling with Hybrid Knowledge Management


Jun 02, 2021
Silin Gao, Ryuichi Takanobu, Wei Peng, Qun Liu, Minlie Huang

* Findings of ACL-IJCNLP 2021, long paper 

  Access Paper or Ask Questions

A Semantic-based Method for Unsupervised Commonsense Question Answering


May 31, 2021
Yilin Niu, Fei Huang, Jiaming Liang, Wenkai Chen, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* Accepted by ACL 2021 (long paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Diversifying Dialog Generation via Adaptive Label Smoothing


May 30, 2021
Yida Wang, Yinhe Zheng, Yong Jiang, Minlie Huang

* ACL2021 Main Track (Long Paper), Code Available in https://github.com/lemon234071/AdaLabel 

  Access Paper or Ask Questions

CoMAE: A Multi-factor Hierarchical Framework for Empathetic Response Generation


May 28, 2021
Chujie Zheng, Yong Liu, Wei Chen, Yongcai Leng, Minlie Huang

* Accepted to Findings of ACL 2021 (Long Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Stylized Story Generation with Style-Guided Planning


May 19, 2021
Xiangzhe Kong, Jialiang Huang, Ziquan Tung, Jian Guan, Minlie Huang

* 9 pages, 3 figures. Will be included in Findings of ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

Long Text Generation by Modeling Sentence-Level and Discourse-Level Coherence


May 19, 2021
Jian Guan, Xiaoxi Mao, Changjie Fan, Zitao Liu, Wenbiao Ding, Minlie Huang

* ACL 2021 Long Paper 

  Access Paper or Ask Questions

OpenMEVA: A Benchmark for Evaluating Open-ended Story Generation Metrics


May 19, 2021
Jian Guan, Zhexin Zhang, Zhuoer Feng, Zitao Liu, Wenbiao Ding, Xiaoxi Mao, Changjie Fan, Minlie Huang

* ACL 2021 Long Paper 

  Access Paper or Ask Questions