Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Pei Ke

CPM: A Large-scale Generative Chinese Pre-trained Language Model


Dec 01, 2020
Zhengyan Zhang, Xu Han, Hao Zhou, Pei Ke, Yuxian Gu, Deming Ye, Yujia Qin, Yusheng Su, Haozhe Ji, Jian Guan, Fanchao Qi, Xiaozhi Wang, Yanan Zheng, Guoyang Zeng, Huanqi Cao, Shengqi Chen, Daixuan Li, Zhenbo Sun, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Jie Tang, Juanzi Li, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Generating Commonsense Explanation by Extracting Bridge Concepts from Reasoning Paths


Sep 24, 2020
Haozhe Ji, Pei Ke, Shaohan Huang, Furu Wei, Minlie Huang

* Accepted by AACL-IJCNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Language Generation with Multi-Hop Reasoning on Commonsense Knowledge Graph


Sep 24, 2020
Haozhe Ji, Pei Ke, Shaohan Huang, Furu Wei, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Large-Scale Chinese Short-Text Conversation Dataset


Aug 10, 2020
Yida Wang, Pei Ke, Yinhe Zheng, Kaili Huang, Yong Jiang, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* Accepted to NLPCC 2020 

  Access Paper or Ask Questions

CoTK: An Open-Source Toolkit for Fast Development and Fair Evaluation of Text Generation


Feb 03, 2020
Fei Huang, Dazhen Wan, Zhihong Shao, Pei Ke, Jian Guan, Yilin Niu, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* Submitting to ACL2020 demo 

  Access Paper or Ask Questions

SentiLR: Linguistic Knowledge Enhanced Language Representation for Sentiment Analysis


Nov 06, 2019
Pei Ke, Haozhe Ji, Siyang Liu, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

ARAML: A Stable Adversarial Training Framework for Text Generation


Aug 20, 2019
Pei Ke, Fei Huang, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

* Accepted by EMNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions