Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jie Tang

GCCAD: Graph Contrastive Coding for Anomaly Detection


Aug 17, 2021
Bo Chen, Jing Zhang, Xiaokang Zhang, Yuxiao Dong, Jian Song, Peng Zhang, Kaibo Xu, Evgeny Kharlamov, Jie Tang

* 14 pages, under review 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling Protein Using Large-scale Pretrain Language Model


Aug 17, 2021
Yijia Xiao, Jiezhong Qiu, Ziang Li, Chang-Yu Hsieh, Jie Tang

* Accepted paper in [email protected] 2021 (The International Workshop on Pretraining: Algorithms, Architectures, and Applications) 

  Access Paper or Ask Questions

FlipDA: Effective and Robust Data Augmentation for Few-Shot Learning


Aug 13, 2021
Jing Zhou, Yanan Zheng, Jie Tang, Jian Li, Zhilin Yang


  Access Paper or Ask Questions

EVA: An Open-Domain Chinese Dialogue System with Large-Scale Generative Pre-Training


Aug 03, 2021
Hao Zhou, Pei Ke, Zheng Zhang, Yuxian Gu, Yinhe Zheng, Chujie Zheng, Yida Wang, Chen Henry Wu, Hao Sun, Xiaocong Yang, Bosi Wen, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang, Jie Tang

* 8 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Evaluating Large Language Models Trained on Code


Jul 14, 2021
Mark Chen, Jerry Tworek, Heewoo Jun, Qiming Yuan, Henrique Ponde de Oliveira Pinto, Jared Kaplan, Harri Edwards, Yuri Burda, Nicholas Joseph, Greg Brockman, Alex Ray, Raul Puri, Gretchen Krueger, Michael Petrov, Heidy Khlaaf, Girish Sastry, Pamela Mishkin, Brooke Chan, Scott Gray, Nick Ryder, Mikhail Pavlov, Alethea Power, Lukasz Kaiser, Mohammad Bavarian, Clemens Winter, Philippe Tillet, Felipe Petroski Such, Dave Cummings, Matthias Plappert, Fotios Chantzis, Elizabeth Barnes, Ariel Herbert-Voss, William Hebgen Guss, Alex Nichol, Alex Paino, Nikolas Tezak, Jie Tang, Igor Babuschkin, Suchir Balaji, Shantanu Jain, William Saunders, Christopher Hesse, Andrew N. Carr, Jan Leike, Josh Achiam, Vedant Misra, Evan Morikawa, Alec Radford, Matthew Knight, Miles Brundage, Mira Murati, Katie Mayer, Peter Welinder, Bob McGrew, Dario Amodei, Sam McCandlish, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba

* corrected typos, added references, added authors, added acknowledgements 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-task curriculum learning in a complex, visual, hard-exploration domain: Minecraft


Jun 28, 2021
Ingmar Kanitscheider, Joost Huizinga, David Farhi, William Hebgen Guss, Brandon Houghton, Raul Sampedro, Peter Zhokhov, Bowen Baker, Adrien Ecoffet, Jie Tang, Oleg Klimov, Jeff Clune

* first submission 

  Access Paper or Ask Questions

Turing Award elites revisited: patterns of productivity, collaboration, authorship and impact


Jun 22, 2021
Yinyu Jin, Sha Yuan, Zhou Shao, Wendy Hall, Jie Tang

* Scientometrics 126, 2329-2348 (2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Cascaded Channel Estimation for RIS Assisted mmWave MIMO Transmissions


Jun 19, 2021
Yushan Liu, Shun Zhang, Feifei Gao, Jie Tang, Octavia A. Dobre


  Access Paper or Ask Questions

A Self-supervised Method for Entity Alignment


Jun 17, 2021
Xiao Liu, Haoyun Hong, Xinghao Wang, Zeyi Chen, Evgeny Kharlamov, Yuxiao Dong, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

Pre-Trained Models: Past, Present and Future


Jun 15, 2021
Xu Han, Zhengyan Zhang, Ning Ding, Yuxian Gu, Xiao Liu, Yuqi Huo, Jiezhong Qiu, Liang Zhang, Wentao Han, Minlie Huang, Qin Jin, Yanyan Lan, Yang Liu, Zhiyuan Liu, Zhiwu Lu, Xipeng Qiu, Ruihua Song, Jie Tang, Ji-Rong Wen, Jinhui Yuan, Wayne Xin Zhao, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

TDGIA:Effective Injection Attacks on Graph Neural Networks


Jun 12, 2021
Xu Zou, Qinkai Zheng, Yuxiao Dong, Xinyu Guan, Evgeny Kharlamov, Jialiang Lu, Jie Tang

* KDD 2021 research track paper 

  Access Paper or Ask Questions

A Generalizable Approach to Learning Optimizers


Jun 07, 2021
Diogo Almeida, Clemens Winter, Jie Tang, Wojciech Zaremba


  Access Paper or Ask Questions

UFC-BERT: Unifying Multi-Modal Controls for Conditional Image Synthesis


May 29, 2021
Zhu Zhang, Jianxin Ma, Chang Zhou, Rui Men, Zhikang Li, Ming Ding, Jie Tang, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* Under review 

  Access Paper or Ask Questions

CogView: Mastering Text-to-Image Generation via Transformers


May 28, 2021
Ming Ding, Zhuoyi Yang, Wenyi Hong, Wendi Zheng, Chang Zhou, Da Yin, Junyang Lin, Xu Zou, Zhou Shao, Hongxia Yang, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

Anchor-based Plain Net for Mobile Image Super-Resolution


May 20, 2021
Zongcai Du, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu

* accepted by CVPR2021 MAI Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

The Matter of Time -- A General and Efficient System for Precise Sensor Synchronization in Robotic Computing


Mar 30, 2021
Shaoshan Liu, Bo Yu, Yahui Liu, Kunai Zhang, Yisong Qiao, Thomas Yuang Li, Jie Tang, Yuhao Zhu

* IEEE RTAS 2021 Brief Industry Paper 

  Access Paper or Ask Questions

FastMoE: A Fast Mixture-of-Expert Training System


Mar 24, 2021
Jiaao He, Jiezhong Qiu, Aohan Zeng, Zhilin Yang, Jidong Zhai, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

OAG-BERT: Pre-train Heterogeneous Entity-augmented Academic Language Models


Mar 23, 2021
Xiao Liu, Da Yin, Xingjian Zhang, Kai Su, Kan Wu, Hongxia Yang, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

Controllable Generation from Pre-trained Language Models via Inverse Prompting


Mar 19, 2021
Xu Zou, Da Yin, Qingyang Zhong, Hongxia Yang, Zhilin Yang, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

GPT Understands, Too


Mar 18, 2021
Xiao Liu, Yanan Zheng, Zhengxiao Du, Ming Ding, Yujie Qian, Zhilin Yang, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

All NLP Tasks Are Generation Tasks: A General Pretraining Framework


Mar 18, 2021
Zhengxiao Du, Yujie Qian, Xiao Liu, Ming Ding, Jiezhong Qiu, Zhilin Yang, Jie Tang

* 14 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

OAG-BERT: Pre-train Heterogeneous Entity-augmented Academic Language Model


Mar 03, 2021
Xiao Liu, Da Yin, Xingjian Zhang, Kai Su, Kan Wu, Hongxia Yang, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

Towards Fully Intelligent Transportation through Infrastructure-Vehicle Cooperative Autonomous Driving: Challenges and Opportunities


Mar 03, 2021
Shaoshan Liu, Bo Yu, Jie Tang, Qi Zhu


  Access Paper or Ask Questions

M6: A Chinese Multimodal Pretrainer


Mar 02, 2021
Junyang Lin, Rui Men, An Yang, Chang Zhou, Ming Ding, Yichang Zhang, Peng Wang, Ang Wang, Le Jiang, Xianyan Jia, Jie Zhang, Jianwei Zhang, Xu Zou, Zhikang Li, Xiaodong Deng, Jie Liu, Jinbao Xue, Huiling Zhou, Jianxin Ma, Jin Yu, Yong Li, Wei Lin, Jingren Zhou, Jie Tang, Hongxia Yang

* 12 pages, technical report 

  Access Paper or Ask Questions

CogDL: An Extensive Toolkit for Deep Learning on Graphs


Mar 01, 2021
Yukuo Cen, Zhenyu Hou, Yan Wang, Qibin Chen, Yizhen Luo, Xingcheng Yao, Aohan Zeng, Shiguang Guo, Peng Zhang, Guohao Dai, Yu Wang, Chang Zhou, Hongxia Yang, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

CPM: A Large-scale Generative Chinese Pre-trained Language Model


Dec 01, 2020
Zhengyan Zhang, Xu Han, Hao Zhou, Pei Ke, Yuxian Gu, Deming Ye, Yujia Qin, Yusheng Su, Haozhe Ji, Jian Guan, Fanchao Qi, Xiaozhi Wang, Yanan Zheng, Guoyang Zeng, Huanqi Cao, Shengqi Chen, Daixuan Li, Zhenbo Sun, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Jie Tang, Juanzi Li, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

On Designing Computing Systems for Autonomous Vehicles: a PerceptIn Case Study


Nov 12, 2020
Bo Yu, Jie Tang, Shaoshan Liu

* ASP-DAC 2021 Invited Paper 

  Access Paper or Ask Questions

An Energy-Efficient High Definition Map Data Distribution Mechanism for Autonomous Driving


Oct 11, 2020
Jinliang Xie, Jie Tang, Shaoshan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Residual Feature Distillation Network for Lightweight Image Super-Resolution


Sep 24, 2020
Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu

* accepted by ECCV2020 AIM workshop 

  Access Paper or Ask Questions