Alert button
Picture for Zhengang Li

Zhengang Li

Alert button

A Video Coding Method Based on Neural Network for CLIC2024

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 08, 2024
Zhengang Li, Jingchi Zhang, Yonghua Wang, Xing Zeng, Zhen Zhang, Yunlin Long, Menghu Jia, Ning Wang

Viaarxiv icon

Agile-Quant: Activation-Guided Quantization for Faster Inference of LLMs on the Edge

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 09, 2023
Xuan Shen, Peiyan Dong, Lei Lu, Zhenglun Kong, Zhengang Li, Ming Lin, Chao Wu, Yanzhi Wang

Viaarxiv icon

SupeRBNN: Randomized Binary Neural Network Using Adiabatic Superconductor Josephson Devices

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 21, 2023
Zhengang Li, Geng Yuan, Tomoharu Yamauchi, Zabihi Masoud, Yanyue Xie, Peiyan Dong, Xulong Tang, Nobuyuki Yoshikawa, Devesh Tiwari, Yanzhi Wang, Olivia Chen

Figure 1 for SupeRBNN: Randomized Binary Neural Network Using Adiabatic Superconductor Josephson Devices
Figure 2 for SupeRBNN: Randomized Binary Neural Network Using Adiabatic Superconductor Josephson Devices
Figure 3 for SupeRBNN: Randomized Binary Neural Network Using Adiabatic Superconductor Josephson Devices
Figure 4 for SupeRBNN: Randomized Binary Neural Network Using Adiabatic Superconductor Josephson Devices
Viaarxiv icon

HeatViT: Hardware-Efficient Adaptive Token Pruning for Vision Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2022
Peiyan Dong, Mengshu Sun, Alec Lu, Yanyue Xie, Kenneth Liu, Zhenglun Kong, Xin Meng, Zhengang Li, Xue Lin, Zhenman Fang, Yanzhi Wang

Figure 1 for HeatViT: Hardware-Efficient Adaptive Token Pruning for Vision Transformers
Figure 2 for HeatViT: Hardware-Efficient Adaptive Token Pruning for Vision Transformers
Figure 3 for HeatViT: Hardware-Efficient Adaptive Token Pruning for Vision Transformers
Figure 4 for HeatViT: Hardware-Efficient Adaptive Token Pruning for Vision Transformers
Viaarxiv icon

StereoVoxelNet: Real-Time Obstacle Detection Based on Occupancy Voxels from a Stereo Camera Using Deep Neural Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 18, 2022
Hongyu Li, Zhengang Li, Neset Unver Akmandor, Huaizu Jiang, Yanzhi Wang, Taskin Padir

Figure 1 for StereoVoxelNet: Real-Time Obstacle Detection Based on Occupancy Voxels from a Stereo Camera Using Deep Neural Networks
Figure 2 for StereoVoxelNet: Real-Time Obstacle Detection Based on Occupancy Voxels from a Stereo Camera Using Deep Neural Networks
Figure 3 for StereoVoxelNet: Real-Time Obstacle Detection Based on Occupancy Voxels from a Stereo Camera Using Deep Neural Networks
Figure 4 for StereoVoxelNet: Real-Time Obstacle Detection Based on Occupancy Voxels from a Stereo Camera Using Deep Neural Networks
Viaarxiv icon

Auto-ViT-Acc: An FPGA-Aware Automatic Acceleration Framework for Vision Transformer with Mixed-Scheme Quantization

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 10, 2022
Zhengang Li, Mengshu Sun, Alec Lu, Haoyu Ma, Geng Yuan, Yanyue Xie, Hao Tang, Yanyu Li, Miriam Leeser, Zhangyang Wang, Xue Lin, Zhenman Fang

Figure 1 for Auto-ViT-Acc: An FPGA-Aware Automatic Acceleration Framework for Vision Transformer with Mixed-Scheme Quantization
Figure 2 for Auto-ViT-Acc: An FPGA-Aware Automatic Acceleration Framework for Vision Transformer with Mixed-Scheme Quantization
Figure 3 for Auto-ViT-Acc: An FPGA-Aware Automatic Acceleration Framework for Vision Transformer with Mixed-Scheme Quantization
Figure 4 for Auto-ViT-Acc: An FPGA-Aware Automatic Acceleration Framework for Vision Transformer with Mixed-Scheme Quantization
Viaarxiv icon

FAIVConf: Face enhancement for AI-based Video Conference with Low Bit-rate

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 08, 2022
Zhengang Li, Sheng Lin, Shan Liu, Songnan Li, Xue Lin, Wei Wang, Wei Jiang

Figure 1 for FAIVConf: Face enhancement for AI-based Video Conference with Low Bit-rate
Figure 2 for FAIVConf: Face enhancement for AI-based Video Conference with Low Bit-rate
Figure 3 for FAIVConf: Face enhancement for AI-based Video Conference with Low Bit-rate
Figure 4 for FAIVConf: Face enhancement for AI-based Video Conference with Low Bit-rate
Viaarxiv icon

F8Net: Fixed-Point 8-bit Only Multiplication for Network Quantization

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 10, 2022
Qing Jin, Jian Ren, Richard Zhuang, Sumant Hanumante, Zhengang Li, Zhiyu Chen, Yanzhi Wang, Kaiyuan Yang, Sergey Tulyakov

Figure 1 for F8Net: Fixed-Point 8-bit Only Multiplication for Network Quantization
Figure 2 for F8Net: Fixed-Point 8-bit Only Multiplication for Network Quantization
Figure 3 for F8Net: Fixed-Point 8-bit Only Multiplication for Network Quantization
Figure 4 for F8Net: Fixed-Point 8-bit Only Multiplication for Network Quantization
Viaarxiv icon

Automatic Mapping of the Best-Suited DNN Pruning Schemes for Real-Time Mobile Acceleration

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 22, 2021
Yifan Gong, Geng Yuan, Zheng Zhan, Wei Niu, Zhengang Li, Pu Zhao, Yuxuan Cai, Sijia Liu, Bin Ren, Xue Lin, Xulong Tang, Yanzhi Wang

Figure 1 for Automatic Mapping of the Best-Suited DNN Pruning Schemes for Real-Time Mobile Acceleration
Figure 2 for Automatic Mapping of the Best-Suited DNN Pruning Schemes for Real-Time Mobile Acceleration
Figure 3 for Automatic Mapping of the Best-Suited DNN Pruning Schemes for Real-Time Mobile Acceleration
Figure 4 for Automatic Mapping of the Best-Suited DNN Pruning Schemes for Real-Time Mobile Acceleration
Viaarxiv icon

MEST: Accurate and Fast Memory-Economic Sparse Training Framework on the Edge

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 26, 2021
Geng Yuan, Xiaolong Ma, Wei Niu, Zhengang Li, Zhenglun Kong, Ning Liu, Yifan Gong, Zheng Zhan, Chaoyang He, Qing Jin, Siyue Wang, Minghai Qin, Bin Ren, Yanzhi Wang, Sijia Liu, Xue Lin

Figure 1 for MEST: Accurate and Fast Memory-Economic Sparse Training Framework on the Edge
Figure 2 for MEST: Accurate and Fast Memory-Economic Sparse Training Framework on the Edge
Figure 3 for MEST: Accurate and Fast Memory-Economic Sparse Training Framework on the Edge
Figure 4 for MEST: Accurate and Fast Memory-Economic Sparse Training Framework on the Edge
Viaarxiv icon