Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhengang Li

6.7ms on Mobile with over 78% ImageNet Accuracy: Unified Network Pruning and Architecture Search for Beyond Real-Time Mobile Acceleration


Dec 01, 2020
Zhengang Li, Geng Yuan, Wei Niu, Yanyu Li, Pu Zhao, Yuxuan Cai, Xuan Shen, Zheng Zhan, Zhenglun Kong, Qing Jin, Zhiyu Chen, Sijia Liu, Kaiyuan Yang, Bin Ren, Yanzhi Wang, Xue Lin


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Transformer-based Large Scale Language Representations using Hardware-friendly Block Structured Pruning


Oct 08, 2020
Bingbing Li, Zhenglun Kong, Tianyun Zhang, Ji Li, Zhengang Li, Hang Liu, Caiwen Ding

* Accepted to Findings of EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Achieving Real-Time Execution of 3D Convolutional Neural Networks on Mobile Devices


Jul 20, 2020
Wei Niu, Mengshu Sun, Zhengang Li, Jou-An Chen, Jiexiong Guan, Xipeng Shen, Yanzhi Wang, Xue Lin, Bin Ren


  Access Paper or Ask Questions

A Privacy-Preserving DNN Pruning and Mobile Acceleration Framework


Mar 13, 2020
Zheng Zhan, Yifan Gong, Zhengang Li, Pu Zhao, Xiaolong Ma, Wei Niu, Xiaolin Xu, Bin Ren, Yanzhi Wang, Xue Lin


  Access Paper or Ask Questions

BLK-REW: A Unified Block-based DNN Pruning Framework using Reweighted Regularization Method


Feb 22, 2020
Xiaolong Ma, Zhengang Li, Yifan Gong, Tianyun Zhang, Wei Niu, Zheng Zhan, Pu Zhao, Jian Tang, Xue Lin, Bin Ren, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

RTMobile: Beyond Real-Time Mobile Acceleration of RNNs for Speech Recognition


Feb 19, 2020
Peiyan Dong, Siyue Wang, Wei Niu, Chengming Zhang, Sheng Lin, Zhengang Li, Yifan Gong, Bin Ren, Xue Lin, Yanzhi Wang, Dingwen Tao


  Access Paper or Ask Questions

SS-Auto: A Single-Shot, Automatic Structured Weight Pruning Framework of DNNs with Ultra-High Efficiency


Jan 23, 2020
Zhengang Li, Yifan Gong, Xiaolong Ma, Sijia Liu, Mengshu Sun, Zheng Zhan, Zhenglun Kong, Geng Yuan, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

A SOT-MRAM-based Processing-In-Memory Engine for Highly Compressed DNN Implementation


Nov 24, 2019
Geng Yuan, Xiaolong Ma, Sheng Lin, Zhengang Li, Caiwen Ding


  Access Paper or Ask Questions

Non-structured DNN Weight Pruning Considered Harmful


Jul 03, 2019
Yanzhi Wang, Shaokai Ye, Zhezhi He, Xiaolong Ma, Linfeng Zhang, Sheng Lin, Geng Yuan, Sia Huat Tan, Zhengang Li, Deliang Fan, Xuehai Qian, Xue Lin, Kaisheng Ma


  Access Paper or Ask Questions

ResNet Can Be Pruned 60x: Introducing Network Purification and Unused Path Removal (P-RM) after Weight Pruning


Apr 30, 2019
Xiaolong Ma, Geng Yuan, Sheng Lin, Zhengang Li, Hao Sun, Yanzhi Wang

* Submitted to ICML workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive DNN Compression: A Key to Achieve Ultra-High Weight Pruning and Quantization Rates using ADMM


Mar 30, 2019
Shaokai Ye, Xiaoyu Feng, Tianyun Zhang, Xiaolong Ma, Sheng Lin, Zhengang Li, Kaidi Xu, Wujie Wen, Sijia Liu, Jian Tang, Makan Fardad, Xue Lin, Yongpan Liu, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions