Alert button
Picture for Qing Jin

Qing Jin

Alert button

E$^{2}$GAN: Efficient Training of Efficient GANs for Image-to-Image Translation

Jan 11, 2024
Yifan Gong, Zheng Zhan, Qing Jin, Yanyu Li, Yerlan Idelbayev, Xian Liu, Andrey Zharkov, Kfir Aberman, Sergey Tulyakov, Yanzhi Wang, Jian Ren

Viaarxiv icon

SnapFusion: Text-to-Image Diffusion Model on Mobile Devices within Two Seconds

Jun 03, 2023
Yanyu Li, Huan Wang, Qing Jin, Ju Hu, Pavlo Chemerys, Yun Fu, Yanzhi Wang, Sergey Tulyakov, Jian Ren

Figure 1 for SnapFusion: Text-to-Image Diffusion Model on Mobile Devices within Two Seconds
Figure 2 for SnapFusion: Text-to-Image Diffusion Model on Mobile Devices within Two Seconds
Figure 3 for SnapFusion: Text-to-Image Diffusion Model on Mobile Devices within Two Seconds
Figure 4 for SnapFusion: Text-to-Image Diffusion Model on Mobile Devices within Two Seconds
Viaarxiv icon

PIM-QAT: Neural Network Quantization for Processing-In-Memory (PIM) Systems

Sep 18, 2022
Qing Jin, Zhiyu Chen, Jian Ren, Yanyu Li, Yanzhi Wang, Kaiyuan Yang

Figure 1 for PIM-QAT: Neural Network Quantization for Processing-In-Memory (PIM) Systems
Figure 2 for PIM-QAT: Neural Network Quantization for Processing-In-Memory (PIM) Systems
Figure 3 for PIM-QAT: Neural Network Quantization for Processing-In-Memory (PIM) Systems
Figure 4 for PIM-QAT: Neural Network Quantization for Processing-In-Memory (PIM) Systems
Viaarxiv icon

F8Net: Fixed-Point 8-bit Only Multiplication for Network Quantization

Feb 10, 2022
Qing Jin, Jian Ren, Richard Zhuang, Sumant Hanumante, Zhengang Li, Zhiyu Chen, Yanzhi Wang, Kaiyuan Yang, Sergey Tulyakov

Figure 1 for F8Net: Fixed-Point 8-bit Only Multiplication for Network Quantization
Figure 2 for F8Net: Fixed-Point 8-bit Only Multiplication for Network Quantization
Figure 3 for F8Net: Fixed-Point 8-bit Only Multiplication for Network Quantization
Figure 4 for F8Net: Fixed-Point 8-bit Only Multiplication for Network Quantization
Viaarxiv icon

MEST: Accurate and Fast Memory-Economic Sparse Training Framework on the Edge

Oct 26, 2021
Geng Yuan, Xiaolong Ma, Wei Niu, Zhengang Li, Zhenglun Kong, Ning Liu, Yifan Gong, Zheng Zhan, Chaoyang He, Qing Jin, Siyue Wang, Minghai Qin, Bin Ren, Yanzhi Wang, Sijia Liu, Xue Lin

Figure 1 for MEST: Accurate and Fast Memory-Economic Sparse Training Framework on the Edge
Figure 2 for MEST: Accurate and Fast Memory-Economic Sparse Training Framework on the Edge
Figure 3 for MEST: Accurate and Fast Memory-Economic Sparse Training Framework on the Edge
Figure 4 for MEST: Accurate and Fast Memory-Economic Sparse Training Framework on the Edge
Viaarxiv icon

CAP-RAM: A Charge-Domain In-Memory Computing 6T-SRAM for Accurate and Precision-Programmable CNN Inference

Jul 06, 2021
Zhiyu Chen, Zhanghao Yu, Qing Jin, Yan He, Jingyu Wang, Sheng Lin, Dai Li, Yanzhi Wang, Kaiyuan Yang

Figure 1 for CAP-RAM: A Charge-Domain In-Memory Computing 6T-SRAM for Accurate and Precision-Programmable CNN Inference
Figure 2 for CAP-RAM: A Charge-Domain In-Memory Computing 6T-SRAM for Accurate and Precision-Programmable CNN Inference
Figure 3 for CAP-RAM: A Charge-Domain In-Memory Computing 6T-SRAM for Accurate and Precision-Programmable CNN Inference
Figure 4 for CAP-RAM: A Charge-Domain In-Memory Computing 6T-SRAM for Accurate and Precision-Programmable CNN Inference
Viaarxiv icon

Teachers Do More Than Teach: Compressing Image-to-Image Models

Mar 05, 2021
Qing Jin, Jian Ren, Oliver J. Woodford, Jiazhuo Wang, Geng Yuan, Yanzhi Wang, Sergey Tulyakov

Figure 1 for Teachers Do More Than Teach: Compressing Image-to-Image Models
Figure 2 for Teachers Do More Than Teach: Compressing Image-to-Image Models
Figure 3 for Teachers Do More Than Teach: Compressing Image-to-Image Models
Figure 4 for Teachers Do More Than Teach: Compressing Image-to-Image Models
Viaarxiv icon

Lottery Ticket Implies Accuracy Degradation, Is It a Desirable Phenomenon?

Feb 19, 2021
Ning Liu, Geng Yuan, Zhengping Che, Xuan Shen, Xiaolong Ma, Qing Jin, Jian Ren, Jian Tang, Sijia Liu, Yanzhi Wang

Figure 1 for Lottery Ticket Implies Accuracy Degradation, Is It a Desirable Phenomenon?
Figure 2 for Lottery Ticket Implies Accuracy Degradation, Is It a Desirable Phenomenon?
Figure 3 for Lottery Ticket Implies Accuracy Degradation, Is It a Desirable Phenomenon?
Figure 4 for Lottery Ticket Implies Accuracy Degradation, Is It a Desirable Phenomenon?
Viaarxiv icon

6.7ms on Mobile with over 78% ImageNet Accuracy: Unified Network Pruning and Architecture Search for Beyond Real-Time Mobile Acceleration

Dec 01, 2020
Zhengang Li, Geng Yuan, Wei Niu, Yanyu Li, Pu Zhao, Yuxuan Cai, Xuan Shen, Zheng Zhan, Zhenglun Kong, Qing Jin, Zhiyu Chen, Sijia Liu, Kaiyuan Yang, Bin Ren, Yanzhi Wang, Xue Lin

Figure 1 for 6.7ms on Mobile with over 78% ImageNet Accuracy: Unified Network Pruning and Architecture Search for Beyond Real-Time Mobile Acceleration
Figure 2 for 6.7ms on Mobile with over 78% ImageNet Accuracy: Unified Network Pruning and Architecture Search for Beyond Real-Time Mobile Acceleration
Figure 3 for 6.7ms on Mobile with over 78% ImageNet Accuracy: Unified Network Pruning and Architecture Search for Beyond Real-Time Mobile Acceleration
Figure 4 for 6.7ms on Mobile with over 78% ImageNet Accuracy: Unified Network Pruning and Architecture Search for Beyond Real-Time Mobile Acceleration
Viaarxiv icon

FracBits: Mixed Precision Quantization via Fractional Bit-Widths

Jul 04, 2020
Linjie Yang, Qing Jin

Figure 1 for FracBits: Mixed Precision Quantization via Fractional Bit-Widths
Figure 2 for FracBits: Mixed Precision Quantization via Fractional Bit-Widths
Figure 3 for FracBits: Mixed Precision Quantization via Fractional Bit-Widths
Figure 4 for FracBits: Mixed Precision Quantization via Fractional Bit-Widths
Viaarxiv icon