Alert button
Picture for Mengshu Sun

Mengshu Sun

Alert button

Continual Few-shot Event Detection via Hierarchical Augmentation Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Chenlong Zhang, Pengfei Cao, Yubo Chen, Kang Liu, Zhiqiang Zhang, Mengshu Sun, Jun Zhao

Viaarxiv icon

ChatUIE: Exploring Chat-based Unified Information Extraction using Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2024
Jun Xu, Mengshu Sun, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou

Figure 1 for ChatUIE: Exploring Chat-based Unified Information Extraction using Large Language Models
Figure 2 for ChatUIE: Exploring Chat-based Unified Information Extraction using Large Language Models
Figure 3 for ChatUIE: Exploring Chat-based Unified Information Extraction using Large Language Models
Figure 4 for ChatUIE: Exploring Chat-based Unified Information Extraction using Large Language Models
Viaarxiv icon

Zero-Shot Cross-Lingual Document-Level Event Causality Identification with Heterogeneous Graph Contrastive Transfer Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Zhitao He, Pengfei Cao, Yubo Chen, Kang Liu, Zhiqiang Zhang, Mengshu Sun, Jun Zhao

Figure 1 for Zero-Shot Cross-Lingual Document-Level Event Causality Identification with Heterogeneous Graph Contrastive Transfer Learning
Figure 2 for Zero-Shot Cross-Lingual Document-Level Event Causality Identification with Heterogeneous Graph Contrastive Transfer Learning
Figure 3 for Zero-Shot Cross-Lingual Document-Level Event Causality Identification with Heterogeneous Graph Contrastive Transfer Learning
Figure 4 for Zero-Shot Cross-Lingual Document-Level Event Causality Identification with Heterogeneous Graph Contrastive Transfer Learning
Viaarxiv icon

IEPile: Unearthing Large-Scale Schema-Based Information Extraction Corpus

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 22, 2024
Honghao Gui, Hongbin Ye, Lin Yuan, Ningyu Zhang, Mengshu Sun, Lei Liang, Huajun Chen

Viaarxiv icon

Pursing the Sparse Limitation of Spiking Deep Learning Structures

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 18, 2023
Hao Cheng, Jiahang Cao, Erjia Xiao, Mengshu Sun, Le Yang, Jize Zhang, Xue Lin, Bhavya Kailkhura, Kaidi Xu, Renjing Xu

Viaarxiv icon

Gaining the Sparse Rewards by Exploring Binary Lottery Tickets in Spiking Neural Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 28, 2023
Hao Cheng, Jiahang Cao, Erjia Xiao, Pu Zhao, Mengshu Sun, Jiaxu Wang, Jize Zhang, Xue Lin, Bhavya Kailkhura, Kaidi Xu, Renjing Xu

Figure 1 for Gaining the Sparse Rewards by Exploring Binary Lottery Tickets in Spiking Neural Network
Figure 2 for Gaining the Sparse Rewards by Exploring Binary Lottery Tickets in Spiking Neural Network
Figure 3 for Gaining the Sparse Rewards by Exploring Binary Lottery Tickets in Spiking Neural Network
Figure 4 for Gaining the Sparse Rewards by Exploring Binary Lottery Tickets in Spiking Neural Network
Viaarxiv icon

Peeling the Onion: Hierarchical Reduction of Data Redundancy for Efficient Vision Transformer Training

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 19, 2022
Zhenglun Kong, Haoyu Ma, Geng Yuan, Mengshu Sun, Yanyue Xie, Peiyan Dong, Xin Meng, Xuan Shen, Hao Tang, Minghai Qin, Tianlong Chen, Xiaolong Ma, Xiaohui Xie, Zhangyang Wang, Yanzhi Wang

Figure 1 for Peeling the Onion: Hierarchical Reduction of Data Redundancy for Efficient Vision Transformer Training
Figure 2 for Peeling the Onion: Hierarchical Reduction of Data Redundancy for Efficient Vision Transformer Training
Figure 3 for Peeling the Onion: Hierarchical Reduction of Data Redundancy for Efficient Vision Transformer Training
Figure 4 for Peeling the Onion: Hierarchical Reduction of Data Redundancy for Efficient Vision Transformer Training
Viaarxiv icon

HeatViT: Hardware-Efficient Adaptive Token Pruning for Vision Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2022
Peiyan Dong, Mengshu Sun, Alec Lu, Yanyue Xie, Kenneth Liu, Zhenglun Kong, Xin Meng, Zhengang Li, Xue Lin, Zhenman Fang, Yanzhi Wang

Figure 1 for HeatViT: Hardware-Efficient Adaptive Token Pruning for Vision Transformers
Figure 2 for HeatViT: Hardware-Efficient Adaptive Token Pruning for Vision Transformers
Figure 3 for HeatViT: Hardware-Efficient Adaptive Token Pruning for Vision Transformers
Figure 4 for HeatViT: Hardware-Efficient Adaptive Token Pruning for Vision Transformers
Viaarxiv icon

Auto-ViT-Acc: An FPGA-Aware Automatic Acceleration Framework for Vision Transformer with Mixed-Scheme Quantization

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 10, 2022
Zhengang Li, Mengshu Sun, Alec Lu, Haoyu Ma, Geng Yuan, Yanyue Xie, Hao Tang, Yanyu Li, Miriam Leeser, Zhangyang Wang, Xue Lin, Zhenman Fang

Figure 1 for Auto-ViT-Acc: An FPGA-Aware Automatic Acceleration Framework for Vision Transformer with Mixed-Scheme Quantization
Figure 2 for Auto-ViT-Acc: An FPGA-Aware Automatic Acceleration Framework for Vision Transformer with Mixed-Scheme Quantization
Figure 3 for Auto-ViT-Acc: An FPGA-Aware Automatic Acceleration Framework for Vision Transformer with Mixed-Scheme Quantization
Figure 4 for Auto-ViT-Acc: An FPGA-Aware Automatic Acceleration Framework for Vision Transformer with Mixed-Scheme Quantization
Viaarxiv icon

VAQF: Fully Automatic Software-hardware Co-design Framework for Low-bit Vision Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 17, 2022
Mengshu Sun, Haoyu Ma, Guoliang Kang, Yifan Jiang, Tianlong Chen, Xiaolong Ma, Zhangyang Wang, Yanzhi Wang

Figure 1 for VAQF: Fully Automatic Software-hardware Co-design Framework for Low-bit Vision Transformer
Figure 2 for VAQF: Fully Automatic Software-hardware Co-design Framework for Low-bit Vision Transformer
Figure 3 for VAQF: Fully Automatic Software-hardware Co-design Framework for Low-bit Vision Transformer
Figure 4 for VAQF: Fully Automatic Software-hardware Co-design Framework for Low-bit Vision Transformer
Viaarxiv icon