Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Peeling the Onion: Hierarchical Reduction of Data Redundancy for Efficient Vision Transformer Training


Nov 19, 2022
Zhenglun Kong, Haoyu Ma, Geng Yuan, Mengshu Sun, Yanyue Xie, Peiyan Dong, Xin Meng, Xuan Shen, Hao Tang, Minghai Qin, Tianlong Chen, Xiaolong Ma, Xiaohui Xie, Zhangyang Wang, Yanzhi Wang

Add code

* AAAI 2023 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

HeatViT: Hardware-Efficient Adaptive Token Pruning for Vision Transformers


Nov 15, 2022
Peiyan Dong, Mengshu Sun, Alec Lu, Yanyue Xie, Kenneth Liu, Zhenglun Kong, Xin Meng, Zhengang Li, Xue Lin, Zhenman Fang, Yanzhi Wang

Add code

* HPCA 2023 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Auto-ViT-Acc: An FPGA-Aware Automatic Acceleration Framework for Vision Transformer with Mixed-Scheme Quantization


Aug 10, 2022
Zhengang Li, Mengshu Sun, Alec Lu, Haoyu Ma, Geng Yuan, Yanyue Xie, Hao Tang, Yanyu Li, Miriam Leeser, Zhangyang Wang, Xue Lin, Zhenman Fang

Add code

* Published in FPL2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

VAQF: Fully Automatic Software-hardware Co-design Framework for Low-bit Vision Transformer


Jan 17, 2022
Mengshu Sun, Haoyu Ma, Guoliang Kang, Yifan Jiang, Tianlong Chen, Xiaolong Ma, Zhangyang Wang, Yanzhi Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SPViT: Enabling Faster Vision Transformers via Soft Token Pruning


Dec 27, 2021
Zhenglun Kong, Peiyan Dong, Xiaolong Ma, Xin Meng, Wei Niu, Mengshu Sun, Bin Ren, Minghai Qin, Hao Tang, Yanzhi Wang

Add code

* 8 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ILMPQ : An Intra-Layer Multi-Precision Deep Neural Network Quantization framework for FPGA


Oct 30, 2021
Sung-En Chang, Yanyu Li, Mengshu Sun, Yanzhi Wang, Xue Lin

Add code

* Accepted by CogArch 2021: 5th Workshop on Cognitive Architectures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

RMSMP: A Novel Deep Neural Network Quantization Framework with Row-wise Mixed Schemes and Multiple Precisions


Oct 30, 2021
Sung-En Chang, Yanyu Li, Mengshu Sun, Weiwen Jiang, Sijia Liu, Yanzhi Wang, Xue Lin

Add code

* Accepted by International Conference on Computer Vision 2021 (ICCV 2021) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Mix and Match: A Novel FPGA-Centric Deep Neural Network Quantization Framework


Dec 12, 2020
Sung-En Chang, Yanyu Li, Mengshu Sun, Runbin Shi, Hayden K. -H. So, Xuehai Qian, Yanzhi Wang, Xue Lin

Add code

* Accepted by High-Performance Computer Architecture (HPCA'2021) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MSP: An FPGA-Specific Mixed-Scheme, Multi-Precision Deep Neural Network Quantization Framework


Sep 16, 2020
Sung-En Chang, Yanyu Li, Mengshu Sun, Weiwen Jiang, Runbin Shi, Xue Lin, Yanzhi Wang

Add code

* 9 pages, 2 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Achieving Real-Time Execution of 3D Convolutional Neural Networks on Mobile Devices


Jul 20, 2020
Wei Niu, Mengshu Sun, Zhengang Li, Jou-An Chen, Jiexiong Guan, Xipeng Shen, Yanzhi Wang, Xue Lin, Bin Ren

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>